Okruhy ke kapitole 1

1.1 Pokusme se charakterizovat naše prostředí, v němž žijeme společně věřící s nevěřícími.

1.2 Žije česká církev v tomto světě vnitřně pravdivě a věrohodně?

1.3 Jak své současníky jako křesťané oslovujeme?

 

Náměty k okruhu  1.1.

Pokusme se charakterizovat dnešní svět, v němž žijeme společně věřící s nevěřícími.

 

1.1.1.   Jsou pro nás věřící pouze ti, kteří chodí do kostela, anebo také ti, kteří se neúčastní života církve?

chodí do kostela 1

"něcisté" 3

věřící ti, kdo věří v Boha a doufají v Jeho pomoc 8

 

1.1.2.      Je nevěřících lidí v okolí naší farnosti (našeho řádu, mezi našimi mladými kamarády) více, než je nás, křesťanů?

ano 11

tvrdě nevěřících ne 6

je nás 10% 2

 

1.1.3.      Pro jaké hodnoty tito lidé žijí? V čem se jejich hodnoty liší od hodnot křesťanských?

konzum 11

nemají nadpřirozený smysl života 5

charita, práce 4

děti 4

bez smyslu pro zodpovědnost 3

snaha o ideály dobra 1

nemůžeme soudit 1

 

1.1.4.      Jaké obtíže jim přináší život bez Boha? Jaká nebezpečí, jaká úskalí, jaké problémy?

v krizi jsou bez posily 9

ztráta jistoty 3

bez smyslu života 2

bez řádu 1

nerespektují ani lidské zákony 1

 

1.1.5.      Chrání nás naše křesťanství před problémy okolí, nebo se nás také dotýkají?

nutí nás vidět problémy a podílet se na nich 3

nechrání 3

dotýkají, ale máme oporu 7

víra osvěcuje a posiluje 1

 

1.1.6.      Cítí se být nevěřící lidé v našem okolí nešťastní, nebo mají radostný, či dokonce

radostnější život než my, křesťané?

nelze soudit 7

jiný žebříček hodnot 4

hmotně zajištění jsou spokojeni 4

radostněji 2

 

1.1.7.      Zajímá nevěřící lidi, jaký názor má naše církev na jejich problémy a jaké má návrhy na jejich řešení?

Ne 7

nic od ní nečekají 5

jsou zaujati proti 3

v krizi některé ano 3

 

1.1.8.      Cítíme existenci nevěřících spoluobčanů jako své ohrožení, nebo se nám s nimi žije dobře?

necítíme 6

ovlivňuje nás 3

dobře 2

kritičtí, nelehké soužití 2

 

1.1.9.      Co nás – věřící a nevěřící lidi – spojuje?

každodenní život 6

snaha pomáhat všemu dobrému 6

jsme lidé 4

svobodná vůle, existenční problémy 1

smíšená manželství 1

 

1.1.10.  Ovlivňují nevěřící lidé naše křesťanské hodnoty? Pokud ano, kladně nebo záporně?

Ne 5

Ano 3

zahanbují nás - konají dobro samozřejmě 2

záporně 2

 

1.1.11.  Jak se k sobě navzájem chováme? Přátelsky, nepřátelsky, nebo jsme si lhostejní?

různě 6

přátelsky 3

nepřátelsky 1

 

1.1.12.  Hledají naši nevěřící spoluobčané nějaké vyšší, duchovní hodnoty? Jak se to dá na nich poznat?

Ano 7

v životní praxi 1

Ne 2

 

1.1.13.  Jsou v těchto otázkách rozdíly mezi venkovem a městem?

Ano 5

vesnice: více tradiční zbožnosti 4

               živější mezilidské vztahy 2

               více materialismu 1

město:    více hledají duchovní hodnoty 4

               živější společenství 3

               větší anonymita 1

 

1.1.14.  Změnilo se něco v otázce hledání duchovních hodnot mezi lidmi kolem nás oproti době do roku 1989?

přibývá hledajících 3

klesá touha po duchovních hodnotách 3

nebezpečí sekt 3

hlubší krize náboženství 1

dětinské představy o Bohu 1

větší nabídka 1

 

1.1.15.  Zajímáme se v církvi o problémy, které pálí lidi kolem nás?

Ano 7

moc ne (1. bylo vyjádření k nezaměstnanosti) 4

církev má dost svých problémů 1

 

1.1.16.  Jsme s lidmi kolem nás na jedné lodi? Pokud ano, vnímáme to tak? Pokud ne, proč? Co jim můžeme nabídnout? Děláme to?

Ano 5

svým životem hlásat Krista 3

 

1.1.17.  Uvědomujeme si v našem společenství a v církvi, že lidmi ničená příroda je čím dál méně schopna vydávat svědectví o Boží slávě, a že je to teď hlavně a možná brzy už jedině na nás?

Ano 6

 

Náměty k okruhu 1.2:

Žije česká církev v tomto světě vnitřně pravdivě a věrohodně?

 

1.2.1.      Lze větu „církev je svátostí spásy pro svět“ převést do konkrétní životní praxe křesťanů?

Ano 9

 

1.2.2.      Našli bychom ve své farnosti (ve svém společenství) příklady toho, jak církev naplňuje své poslání být svátostí spásy pro svět?

Ano 6

ve farnostech, křesťanských rodinách 3

v životě řeholních sester 1

 

1.2.3.      Našli bychom takové příklady v křesťanských rodinách?

Ano 7

 

1.2.4.      Jak zprostředkováváme ostatním lidem Boží zájem o svět a jeho blízkost světu?

životem 5

bohoslužbou slova 3

při svatbách, pohřbech 3

zájmem o dění ve světě 2

příspěvky do médií 1

 

1.2.5.      Je  víra katolických křesťanů v našem okolí v souladu s učením církve?

ne vždy 4

Ano 3

málo ji znají 1

 

1.2.6.      Je způsob života křesťanů ve farnostech a v diecézích v zásadě v souladu s tím, co církev hlásá, nebo tam cítíte rozpor? Ovlivňuje tento soulad nebo rozpor vztah věřících ke své církvi? Ovlivňuje tento soulad nebo rozpor vztah nevěřících k církvi?

Ano 5

odpuzuje nesnášenlivost mezi věřícími 1

 

1.2.7.      Co ze života našeho společenství může okolní svět přitahovat, čím ho naopak odpuzujeme? Mělo by se na současné situaci  něco změnit? V případě, že ne: Proč? V případě, že ano: Co?

přitahuje: otevřenost 4

               radost 1

               sebeobětování, charita 2

odpuzuje:           chyby 2

               uzavřenost 1

               nevěrnost 1

               nerozumí mu 1

 

1.2.8.      Když přemýšlíme o budoucnosti, bude za třicet či padesát let v naší obci katolická farnost? Bude-li, v čem bude asi jiná než ta naše?

Ano 7

méně křesťanů 2

 

 

Náměty k okruhu 1.3:

Jak své současníky jako křesťané oslovujeme?

 

1.3.1.   Vyvíjí naše společenství (farní, řádové, mladých ap.) nějaké úsilí, aby navázalo kontakty s nevěřícími?

Ano 8

koncerty v kostele 4

náboženství pro děti z nevěřících rodin 4

kontakt s nejbližším okolím, rodinou 5

 

1.3.2.   Jak snadné či obtížné je naopak pro nevěřící proniknout do našeho společenství?

nesnadné 4

málo přímo zveme 4

jsme uzavřeni 1

nemají zájem 1

jsme bez pocitu odpovědnosti za druhé 1

 

1.3.3.   Jak je pro ně srozumitelná řeč, kterou hovoříme o svém životě a o své víře? Máme co nevěřícím nabídnout? Nabízíme jasné odpovědi na jejich otázky?

pro nepřipravené je nesrozumitelná 6

je třeba jednoduše vysvětlit základy víry 5

nabízíme život v řádu, pravdě, lásce a úctě 3

kdo má zájem, s terminologií se seznámí 1

 

1.3.4.   Kdo ve vašem okolí převládá? Lidé, kteří odpadávají od víry, nebo lidé, kteří přicházejí k víře? Jaké jsou to typy lidí?

hledající, konvertující 5

velká lhostejnost 3

stabilní počet 1

 

1.3.5.      Jak se naše společenství zajímá o situace, v nichž můžeme oslovovat nevěřící, například o zkušenosti učitelů a učitelek náboženství s dětmi z nevěřících rodin? Jaké jsou další situace, v nichž můžeme oslovovat nevěřící?

svatba, pohřeb, farní ples, farní den, Mikuláš, karneval 5

je malý zájem 3

neoslovujeme 2

náboženství pro děti nepraktikujících rodičů 2

využíváme každou situaci 1

bohoslužby na veřejnosti 1

 

1.3.6.      Jak vypadá soužití našeho společenství (farního, řádového, mládeže atd.) s nevěřícími?

nepřekážíme si 5

bezkonfliktní 3

 

1.3.7.      Jsme spokojeni s tím, jak vypadá naše svědectví o Boží spáse tomuto okolí? V případě, že ano, jaké k tomu máme důvody? V případě, že ne, co je v silách vašeho společenství změnit, co nikoliv?

Ne 5

měnit vzájemné vztahy 4

služba bližním 1

 

1.3.8.      Jak může jednotlivý křesťan působit na své okolí? A jak jednotlivé buňky církve (rodiny, farnosti, společenství, diecéze, komunity, hnutí, aktivity, organizace…)? Zkusme shromáždit co nejvíce nápadů a možností.

dobrým životem 7

 

1.3.9.      Vnímáme svoji odpovědnost za společnost a své okolí ve svém městě či obci? Vyvozujeme z této odpovědnosti konkrétní kroky? Jaké?

Ano 3

společenské aktivity farníků 2

modlitba za konkrétní účely 1

 

1.3.10.  Jsme vskutku zodpovědní hospodáři – tedy ti, kdo se mají starat o zvířata, rostliny a stvořené věci na Zemi, a jsou Bohu zodpovědní jako spolupracovníci na jeho plánu?

máme rezervy 4

Ano 2

 

 

Okruhy ke kapitole 2

2.1 Co je obecně třeba, aby se určitá skupina stala skutečným společenstvím?

2.2 Jak v naší církvi zažíváme rovnost všech lidí před Bohem?

2.3 Co je třeba  v našich podmínkách napravit, abychom v církvi žili opravdu jako společenství Božího lidu?

 

Náměty k okruhu 2.1

Co je obecně třeba, aby se určitá skupina stala skutečným společenstvím?

 

2.1.1.      Znáte ve světě kolem sebe skupiny lidí, které byste označili pojmem společenství? Znáte takové skupiny lidí v církvi? Jaké jsou jejich charakteristické společné rysy?

Ano 5

scházení, modlitba, vzdělávání 3

láska, osobní vztahy 3

Ne 1

otevřenost 1

společný cíl 1

 

2.1.2.      Je třeba se ve společenství navzájem znát? Do jaké míry?

Ano, co nejlépe 11

pocit bezpečí, někdo má o mě zájem 1

 

2.1.3.      Je třeba si navzájem pomáhat? Myslíte si, že se to v církvi týká jen duchovní oblasti, nebo i každodenního života? V jakých oblastech je vzájemná pomoc na místě a kde ne (pomoc v domácnosti, péče o staré lidi, finanční pomoc, starost o potřebné, hlídání dětí, pomoc v nesnázích…)? Myslíte, že by se o pomoc měli starat především jednotlivci, nebo i společenství jako celek?

v každodenním životě 7

nabízet pomoc, ne vnucovat 4

pomoc i ven 3

 

2.1.4.      Je potřebným prvkem společenství vědomí spoluzodpovědnosti za osudy druhých?

Ano 6

zachovat svobodu jednotlivce 1

hlavně v duchovní oblasti 1

 

 

2.1.5.      Je důležité, aby členové společenství vyznávali stejné hodnoty?

základní hodnoty stejné 5

stejný cíl 3

ne uznat, ale tolerovat 3

ne uniformita 1

 

2.1.6.      Mohou ve společenství nastat konflikty? Pokud ano, jak je řešit?

řešené konflikty prospějí 5

nazvat chyby a odpustit 3 rozumem a modlitbou 2

 

2.1.7.      Jaký význam hraje ve společenství odpuštění?

nutné 6

jde o přijetí 1

 

2.1.8.      Mělo by společenství brát ohled na lidi v menšině a na okraji? V případě, že ano: do jaké míry?

aby cítili, že jsou přijímáni 2

hledat důvod, proč jsou v menšině 1

pozvat je, ale nenechat si rozbít program 1

 

2.1.9.      Jak se má zachovat společenství, když si povšimne, že na jeho setkání někdo opakovaně chybí?

hledat důvod 6

 

2.1.10.  Mohou tvořit jedno společenství mladí a staří?

Ano 7

obtížné 4

je třeba spojující prvek 1

 

2.1.11.  Mohou tvořit jedno společenství chudí a bohatí? Pokud ano: Jaké vztahy by v něm měly být?

Ano 6

cítit solidaritu 1

málo styčných bodů 1

kněží bohatnou 1

 

2.1.12.  Patří k podstatě společenství také to, že má svého vůdce? Pokud ano: Jaký je vztah mezi ním a společenstvím? Jde o přirozenou autoritu, nebo o autoritu plynoucí z oficiálního pověření? Může být napětí mezi formální a neformální autoritou? Může toto napětí přinést něco pozitivního?

vůdce by měl mít přirozenou autoritu i pokoru 7

ve vedení několik lidí 2

ne vůdce, ale koordinátor 1

 

2.1.13.  Mohou ve společenství být ještě menší skupinky nebo třeba názorové proudy? Je to společenství ke škodě, nebo k užitku? Za jakých okolností?

ve velkém ano 3

 

 

Náměty k okruhu 2.2

Jak v naší církvi zažíváme rovnost všech lidí před Bohem?

 

2.2.1.      Měla by česká církev lépe hájit práva našich občanů? Jestliže ano, navrhněte, jakým způsobem. Jestliže ne, zdůvodněte proč.  Kdo by se měl k takovým věcem vyjadřovat, kdo ne?

vyjadřovat se k tomu, čím společnost žije 4

působit v sociální, vzdělávací, hospodářské oblasti v politice 3

ukazovat na bezpráví, hájit práva druhých 3

nevstupovat do stranické politiky 1

ukazovat pohled víry 1ochrana nenarozeného života 2

včas reagovat 1

 

2.2.2.      Jeví se vám církevní aktivity na pomoc romské menšině v naší zemi jako dostačující? Je to problém církve?

Ano 4

nevíme 2

 

2.2.3.      Přispíváme ze svých příjmů na potřeby farnosti a diecéze, apoštolát, charitativní činnost, na misie, na bohoslovce, tzv. svatopetrský haléř na potřeby Apoštolského stolce? Sbírkami při mši svaté, pravidelnými dobrovolnými příspěvky? Příspěvky stanovenými naším biskupem?

Ano 3

málo 1

malé vědomí odpovědnosti 1

je třeba konkrétní cíl a prokazatelné využití 1

 

2.2.4.      Měl by se nějak změnit vztah katolíků k příslušníkům jiných velkých náboženství, kteří žijí v naší zemi? V případě, že ano, v čem a prostřednictvím koho? V případě, že ne, zdůvodněte svůj názor.

zlepšuje se 2

je třeba opatrnost 1

mělo by se stát běžnou součástí 1

 

2.2.5.      Existuje ve Vašem okolí modlitebna nebo společenství jiného náboženství?

Ne 2

Ano 3

Jehovisti 2

Mormoni 1

 

2.2.6.      Vyjadřuje česká církev (v rodinách, ve farnostech, v diecézích ...) rovnost všech před Bohem a jednotu Božího lidu? Jestliže ano, jak? Jestliže ne, zdůvodněte svůj názor.

Ano 2

nepřesvědčivě 1

přehlíží "obyčejné" věřící 1

 

2.2.7.      Zažívají ženy v české církvi stejně důstojné postavení jako muži?

Ano 3 u nás ano 2

Ne 2

ve službách ženy převažují 3

ochotny dělat i málo viditelnou práci 1

 

2.2.8.      Zdá se vám, že se mladí v naší církvi příliš upřednostňují, zanedbávají, nebo mají odpovídající pozornost?

odpovídající 3

zanedbáváni 1

 

2.2.9.      Cítí se děti v našem společenství dobře? Máte s nimi kontakt?

živý kontakt 4

je jich málo 2

 

2.2.10.  Jak pečuje naše společenství o své staré a nemocné členy?

pečuje 2

máme dluh 1

donáší svátosti 1

navštěvuje 1

modlí se za ně 1

 

2.2.11.  Setkáváme se někde v církvi s nadřazeným či povýšeným jednáním? V případě, že ano: Kde?

Ne 2

ne často 1

kněží příliš autoritativní 1

ano, téměř na všech vedoucích místech 1

křesťané mezi sebou jsou velmi kritičtí

 

2.2.13    Vnímáme, že znamením času je angažovanost v otázce lidských práv, svobod a demokracie? Co v tom děláme?

Ano 2

angažujeme 2

modlíme 1

 

2.2.14.  Jak se díváme na spory v církvi, o kterých informuje rozhlas, televize a tisk? Je to dobré řešení, takto spory zveřejňovat před světem?

nezveřejňovat nedořešené spory, neřešit přes média 5

biskupové zaujmout jasná stanoviska 3

nezatloukat 2

mluvit jazykem dnešní doby 1

používat mluvčí 1

 

 

Náměty k okruhu 2.3.

Co je třeba v našich podmínkách napravit, aby církev žila opravdu jako společenství Božího lidu?

 

2.3.1        Potřebujeme společenství ke vztahu k Bohu, nebo nám stačí pouze osobní vztah? Zdůvodněte svůj názor.

Ano 4

bez společenství není pokrok v oblasti spásy 1

 

2.3.2        Co je třeba kromě formálního ustanovení farnosti biskupem k tomu, aby se v ní “děla” církev?

vytvářet společenství 5

spolupráce všech lidí 5

práce s mladými 2

dodržovat mravní a lidské zásady 1

pastorace 1

 

2.3.3        Jak souvisí náš duchovní život a vědomí společenství s lidmi?

součást plnohodnotného duchovního života 2

obrovská pomoc 1

povzbuzení ve víře 1

 

2.3.4        Souhlasíme s tím,že: „dnešní společnost trpí nedostatkem vztahů a společenství, a proto pokud vytvoříme skutečné společenství, je to veliké znamení pro svět a veliký příklad”? Pokud ano: Vyplývají z toho nějaké závěry? Pokud ne: Co je v těchto oblastech může nahradit?

Ano 2

osobní angažovanost 1

 

2.3.5        Žijeme ve farnosti spíše vedle sebe, nebo spolu? Co u nás převažuje? Můžeme posoudit, co převažuje v jiných společenstvích (farnostech, v řádech, v hnutích apod.)? Vidíme v tomto směru v posledních letech nějaký vývoj?

vedle sebe 2

oboje 1

zlepšuje se to 2

 

2.3.6        Jak hodnotíme společenství ve své farnosti? Trpí naše společenství nedostatkem vzájemných vztahů? Děláme něco pro to, aby vzniklo, prohloubilo se nebo se stalo viditelnějším? Vidíme v tomto směru v posledních letech nějaký vývoj? Pokud ne: Proč? Pokud ano: Jaký?

nedostatek vztahů 1

mírné zlepšení 1

 

2.3.7        Jsme malým společenstvím, které je vhodným prostorem ke sdílení víry, lásky a naděje, k promýšlení Božího slova, k hledání Boží vůle a znamení času? Jsou taková společenství kolem nás? Pokud ano: Vyplývají z toho nějaké závěry? Pokud ne: Co je může nahradit?

Ano 3

důležité 1

 

2.3.8        Je v naší farnosti, církvi dost zralých a silných osobností, kolem nichž by bylo možno vytvářet společenství? Pokud ne: Kde je příčina? Dá se s tím něco dělat?

Ne 1

málo 1

stydíme se víc zapojit 1

kněz nás táhne 1

 

2.3.9        Jakou máme zkušenost se vztahy v našem společenství? Narážíme v našem společenství nebo jinde v církvi na přetvářku, faleš, pomluvy a nactiutrhání? Výjimečně, často, nebo vůbec ne? Snažíme se v našem společenství (v naší církvi) cílevědomě vytvářet, prohlubovat a očišťovat vztahy? Je to důležité? Vyplývá z toho něco konkrétního?

Ano (přetvářka) 2

těžce se zpracovává 1

modlíme se za to 1

 

2.3.10    Zažíváme v našem společenství spory a hádky? V případě, že ano: O co se přeme? Jak je řešíme? Je taková nejednota v církvi přípustná? Mohly by spory některých členů naší církve vyústit až do jejich odštěpení a založení nové církve? Nebo je rozkol jen dědictví minulosti, které se už dnes neopakuje?

Ano 1

o malichernosti 1

mluvíme moc o sobě 1

bouřka čistí vzduch 1

Ne 1

řešit v pokoře před Bohem 1

 

2.3.11    Je oprávněná kritika nedostatků v našem společenství, v naší církvi? Jak rozlišujeme při kritice lidský a božský prvek v církvi? Co mají podle nás dělat ti bratři a sestry, kteří s něčím v životě církve nesouhlasí?

Ano 1

hovořit o nich, hledat řešení 1

 

2.3.12    Prosíme opravdu o odpuštění své bratry a sestry? (Dokážeme jít za konkrétním člověkem, kterému jsme ublížili nebo mu svým myšlením a jednáním ubližujeme, podívat se mu do očí a říci: „Odpusť mi, prosím“?)

ne vždy 1

neradi 1

jak kdo a kdy 1

 

2.3.13    Žije naše společenství (farní, řádové, mladých...) ve shodě s ostatními společenstvími, která žijí v jeho blízkosti? V případě, že ano: Jak jsme se dopracovali k tomuto stavu? V případě, že ne: Co vyvolává naši či jejich nelibost, co vzájemné spory, co odcizení?

Ano(poutě, plesy, koncerty) 1

bez kontaktu 1

 

2.3.14    Sdělujeme svým duchovním pastýřům své zkušenosti s běžným životem, aby v nich mohl rozpoznávat a číst „znamení času“?

Ano, pokud mají zájem 2

moc ne 1

často se přetvařujeme 1

 

2.3.15    Souhlasíme s tím, že: „malá společenství mohou být velmi dobrým prostorem ke sdílení víry, lásky a naděje, k promýšlení Božího slova, k hledání Boží vůle a znamení času”? Pokud ano: Vyplývají z toho nějaké závěry? Pokud ne: Co je v těchto oblastech může nahradit.?

Ano 4

jsme vedeni k tomu, nebýt líní ve víře 2

zdroj impulsů farního společenství 1

je třeba být v kontaktu s celou farností 1

 

 

Okruhy ke kapitole 3

3.1 Odpovídá struktura naší církve uskutečňování jednoty Božího lidu?

3.2 Jakým způsobem žije církev v rodině a co udělat pro to, aby rodina měla své místo elementární buňky v církvi?

3.3 Co je cílem ekumenických snah v naší církvi?

3.4 Jaké skutečné konkrétní kroky podniká a má podnikat církev v diecézích a ve farnostech v oblasti ekumenismu?

 

Náměty k okruhu 3.1

Odpovídá struktura naší církve uskutečňování jednoty Božího lidu?

 

3.1.1.      Odpovídá struktura naší farnosti a jiných farností v naší diecézi současnému rozložení věřících? Bylo by lépe sousední farnosti sloučit, rozdělit nebo vytvořit úplně nově?

rozhodně ne 3

potřebná reorganizace 3

sloučit 1

věnovat se živým společenstvím 1

ve městě struktura farností překonána - jdeme, kam chceme 1

 

3.1.2.      Považujeme současné členění naší diecéze na farnosti za odpovídající současnému rozložení věřících nebo by se mělo něco změnit?

odpovídající 1

třeba změnit 1

 

3.1.3.      Je naše farní společenství spíše vázáno na území a nebo spíše na vztah k určitému kostelu či k osobě kněze, zejména ve městech s  více farnostmi?

na území 3

na kněze 2

na kostel 1

na lidi 1

 

3.1.4.      Účastní se trvale našeho farního společenství sestry a bratři z jiných farností?

Ano 5

Ne 2

 

3.1.5.      Spoluodpovídáme za vlastní farnost? Jak se to projevuje? Jak by se to mohlo projevovat? Máme farní, ekonomickou a pastorační radu v našem farním společenství? Jakou máme zkušenost s jejich zakládáním a prací? Máme dost ochotných a schopných laiků?

Ano, spoluodpovídáme 4

Ne dost ochotných a schopných laiků 3

Pracují stále titíž 1

máme farní radu 1

nemáme - kněz tomu brání 1

 

3.1.6.      Spolupracujeme s okolními farnostmi, naším vikariátem, s naší diecézi? V čem?

Ne 3

málo 2

charitní sbírky 1

návrh spolupráce živé a mrtvé farnosti

 

3.1.7.      Máme kontakt s diecézními radami: pastorační, ekonomickou, laickou, kněžskou, katechetickou? Jakou s nimi máme zkušenost? Spolupracujeme s nimi v oblasti pastorace, řízení, vzdělávání, financování, stavební činnosti, rozhodování, komunikace, informovanosti atd.)? Pokud ano, co oceňujete? Pokud ne, co by se mělo změnit a jak?

nevíme o nich 4

Ano, máme 3

spolupráce s katechetickou 1

 

3.1.8.      Máme novinové a internetové zpravodajství našeho společenství, diecéze a církve? Jestliže ano: Slouží nám ke spojení jednotlivých společenství v diecézi a naší církvi? Jak jsme spokojeni s jeho obsahem?  Přispíváme do něj? Jestliže ne: Je něco takového pro život našeho společenství  a naší církve potřeba?

farní časopis 3

farní občasník 2

 Ne 1

internet máme 1

internet připravujeme 1

 

3.1.9.      Známe kněze, kteří byli v době do roku 1989 vysvěceni a žili v manželství? Jak a kde pracují? Jsou se svým zařazením do života  církve spokojeni? Jakou máme s nimi zkušenost? Jaké mínění o nich mají naši představení? Je to problém, který se nás týká, nebo nás nezajímá? Máme zkušenost s tzv. skrytou církví? Lze s ní spolupracovat?

neznáme 3

kněz se oženil a je v jiné církvi

 

3.1.10.  Jsme spokojeni s prací svého biskupství a jeho jednotlivých středisek v jednotlivých oblastech (pastorace, řízení, vzdělávání, finance, stavební činnost, rozhodování, komunikace, informovanost atd.)? Pokud ano, co oceňujete? Pokud ne, co by se mělo změnit a jak?

nemáme informace 3

řeší vlastní problémy 1

nedostupné 1

diecézní katechetické středisko pracuje 1

více vzdělávání dospělých

 

3.1.11.    Jak napomáhat tomu, aby ti, kdo profesionálně pracují v církvi, neztratili stálý kontakt s děním ve společnosti a správně rozpoznávali a četli „znamení času“?

spolupracovat s nimi 1

ženatí neztrácí kontakt 1

modlit se 1

podporujeme ženaté kněze 1

 

 

Náměty k okruhu 3.2

Jakým způsobem žije církev v rodině a co udělat pro to, aby rodina měla své místo elementární buňky v církvi?

 

3.2.1.      Jakou úlohu hrají rodiny v našem společenství? Angažují se nějak v jeho životě?

živná půda víry 2

pilíř farního společenství 2

angažují se hlavně pro sebe 1

angažují se málo 1

angažují se dost 1

 

3.2.2.      Jakým způsobem přijímáme rodiny s dětmi v kostele? Jak se tam chovají? Jak se tam cítí? Je tam něco i pro malé děti? A mají vůbec chodit děti do kostela?

patří tam 6

dětské mše 3

tolerance a porozumění na obou stranách 2

 

3.2.3.      Mají se matka či otec malých dětí účastnit bohoslužeb ve všední dny? Je správné v tyto dny odcházet od dětí do kostela nebo je brát s sebou? Jaké s tím máme zkušenosti? Patří účast na bohoslužbách ve všední dny k duchovnímu životu lidí žijících v rodině, nebo je to spíše projev nevhodné náboženské horlivosti?

je to jejich věc 3

více horlivosti by neškodilo 1

je to přílišná horlivost 1

patří 2

 

3.2.4.      Prožíváme fakt, že naše rodina je základní buňkou církve? Co si pod tím konkrétně představujeme? Uskutečňuje se v ní duchovní život jejích členů? Jak se uplatňuje všeobecné kněžství v rodinách? Slavíme tam církevní, rodinné i společenské svátky? Jak tam nasloucháme Božímu slovu? Jak se tam  modlíme? Potřebujeme společnou modlitbu? Žehnáme se v rodině? Žehná rodinu jen otec, matka, nebo navzájem?

Ano, rodina je základní buňka církve 4

společně se modlíme 2

společná účast na eucharistii 2

církevní svátky 2

 

3.2.5.      Jsou naše rodiny pro své členy prvotním místem setkávání s Kristem? Jakým způsobem? Kdo u nás především předává a rozvíjí víru dětí: rodiče, kněz, nebo katecheta?

Ano, jsou 3

víru předávají rodiče 5

někdy až katecheta 1

 

3.2.6.      Existují v naší farnosti rodiny, které jsou „na okraji“, bez zájmu o společenství farnosti? Jak se jim snažíme přiblížit?

Ano, většina 1

hledat cestu, jak je oslovit 1

diskutovat 1

 

3.2.7.      Co soudíme o těch rodinách, které se tak živě angažují, že život farnosti se bez nich zdá být nepředstavitelný?

není to dobré 2

nesoudíme 1

obdivuhodné 1

 

3.2.8.      Jaké máme zkušenosti se společnou modlitbou v rodině? Je rodina křesťanskou rodinou teprve tehdy, když se společně modlí?

bez modlitby to nejde 3

potřebná, ne nezbytná 1

 

 

Náměty k okruhu 3.3

Co je cílem ekumenických snah v naší církvi?

 

3.3.1.   Uměli bychom popsat dosažené výsledky ekumenického dialogu v církvi? Jak je přijímáme? 

sjednocení na určitém základě(Taizé) 1

víra sjednocuje v nevěřícím světě 1

ekumenické bohoslužby, setkání, modlitba 1

na osobní úrovni se daří 1

 

3.3.2.   Jak učení II. vatikánského koncilu o tom,  že katolická církev vlastní plnost všech prostředků spásy souvisí s naším úsilím o dosažení plné jednoty všech křesťanských církví?

nerozumíme 1

nenabízíme vlastní bohatství katolické církve 1

 

3.3.3.   Snažíme se v rámci ekumenismu spíše o návrat odloučených bratří do katolické církve nebo spíše o vzájemné poznávání, respektování a obdarovávání se z bohatých a podnětných tradic křesťanských církví? Vylučují se tato dvě pojetí, nebo se navzájem doplňují?

snaha o poznávání, respektování a obdarování 3

 

3.3.4.Patří společná modlitba, účast na ekumenických bohoslužbách a vzájemné kontakty s nekatolickými křesťany k podstatným úkolům katolického křesťana nebo je to výraz jeho zvláštní angažovanosti?

podstatný úkol 3

výraz zvláštní angažovanosti 2

 

3.3.5.   Uměli bychom si představit, že by se na státních školách učilo náboženství společně pro děti nevěřící, pro děti z nekatolických církví i pro děti z naší církve? Jestliže ne: Z jakých důvodů? Jestliže ano: Za jakých podmínek?

Ano, uměli(nestranný vyučující) 1

patří ke všeobecnému vzdělání 1

společně jen etiku, základy křesťanství 1

Ne (bez víry) 1

 

3.3.6.   Jsou to pro nás jasné a konkrétní formulace, kterými katolická církev stanovuje cíle ekumenismu?

Ne 2

nemáme informace 1

 

3.3.7.   Formuluje naše společenství cíle, o které usiluje ve vztahu ke společenstvím nekatolických křesťanů, která žijí v jejich okolí? Jestliže ano, jak? Jestliže ne, proč?

Ano - návštěvy, sociální spolupráce, modlitba 1

Ne, nejsme k tomu vedeni, kněží mají obavu z kontaktu 1

 

3.3.8.   Když se modlíme za obnovení jednoty církve, máme konkrétní představu, za co se vlastně modlíme?

v základních věcech jednota, jinak zachovat různost 2

za jednotu ve farnosti 1

 

 

Náměty k okruhu 3.4

Jaké skutečné konkrétní kroky podniká a má podnikat církev v diecézích a ve farnostech v oblasti ekumenismu?

 

3.4.1.      V čem se můžeme od našich nekatolických sester a bratří inspirovat v oblasti nasazení pro potřeby světa?

charita 2

způsoby evangelizace 1

menší sbory, přátelštější 1

větší důraz na vlastní rozhodování 1

 

3.4.2.      Žije v blízkosti našeho společenství (farního, mládežnického, řeholního...) nějaké společenství nekatolických křesťanů? V případě, že ano: Jaké společné aktivity podnikáme (charitní práce, modlitby, vzdělávání...), případně jak často?

ekumenické bohoslužby 2

přednášky Křesťanské akademie 2

charita 1

církevní škola 1

pěvecký sbor 1

modlitba 1

 

3.4.3.      Co nabízí naše společenství v oblasti ekumenismu naší diecézi a všeobecné církvi?

modlitba 1

pouze akce místní církve 1

 

3.4.4.      Pořádá naše společenství ekumenické akce a bohoslužby? Účastní se jich kněží, které známe?

Ano 1

Ne 1

 

3.4.5.      Účastníme se ekumenických bohoslužeb pořádaných z iniciativy nekatolických křesťanských církví? Sledujeme ekumenické bohoslužby, které při významných příležitostech přenáší česká televize?

Ano, účastníme 3

sledují pouze jednotlivci 2

 

3.4.6.      Kolik známe smíšených manželství? V jaké víře  vychovávají své děti? Co víme o jejich problémech? Pomáháme jim? Účastní se děti ze smíšených rodin života naší farnosti? Jak se cítí tyto rodiny v našem společenství?

hodně smíšených manželství 2

děti se účastní, kde chtějí 2

účast na obou bohoslužbách 1

 

3.4.7.      Spolupracujeme s nějakými ekumenickými organizacemi v naší zemi? Které to jsou? Považujeme jejich počet za dostatečný? Máme dojem, že se rozvíjejí, nebo spíše spějí k zániku? Jaké to má důvody?

s diakonií 1

Emauzské domy 1

neznáme je 1

 

3.4.8.      Jak chápeme kritické události naší církve v historii (např. odsouzení katolického kněze Mistra Jana Husa, křížové výpravy, rekatolizace...) i v současnosti (např. svatořečení Jana Sarkandera)?.

Hus se mýlil, upálení nám vadí 1

svatořečení Jana Sarkandra - máme pochyby 2

 

3.4.9.      Jak jsou v našem společenství přijímáni bratři a sestry z nekatolických křesťanských církví? Jestliže nejsou, co by se u vás mělo změnit?

dobře 4

 

 

Okruhy ke kapitole 4

4.1 Jak vypadá život laiků v našem společenství a v celé naší církvi?

4.2 Jaké je poslání laiků v životě našeho společenství, celé církve a společnosti a jak by se mělo uplatňovat?

4.3 Jak vypadá a může vypadat duchovní život laiků?

 

 

Náměty k okruhu 4.1

Jak vypadá život laiků v našem společenství a v celé naší církvi?

 

4.1.1.      Jak a kde konkrétně žijí všichni pokřtění bratři a sestry naší farnosti? Kdo má o nich adresný přehled?Kolik se jich z toho aktivně účastní bohoslužebného společenství?

adresný přehled nemáme 4

adresně jen praktikující 1

většina jsou matrikoví křesťané 2

aktivní účast - 5- 7%      2

malá farnost , známe se osobně 1

 

4.1.2.      Jak velkou část naší farnosti tvoří důchodci, děti a studenti, kolik zbývá na střední generaci?

převažují důchodci 5

50% důchodci 2

30% důchodci 2

30% střední generace 3

30% děti 2

20% děti 2

děti chybí 1

 

4.1.3.      Kdo ví něco o tom, kde pracují? Jsou mezi námi významní odborníci, členové zastupitelstva místní obce nebo státu?

známe se 6

víme málo 2

obecná informovanost 2

 

4.1.4.      Udržují obětaví laici u nás životaschopnost společenství, kam pouze občas dojíždí kněz?Vedou u nás z nedostatku kněží bohoslužby laici? Má to dobrou budoucnost? Proč ano? Proč ne? Máme s něčím podobným zkušenost z jiných farností?

obětaví laici pomáhají 4

katecheta a laici vedou bohoslužby 3

malá společenství - modlitba, vzdělávání ve víře 3

nedůvěra kněze, pokud není společenství okolo něj 1

 

4.1.5.      Zůstávají odrůstající děti z rodin v našem společenství aktivními členy církve? Nebo převažují ti, kteří církev opouštějí? Proč?

Ano, děti zůstávají 7

50% zůstává 2

odcházejí, nemáme jim co nabídnout 2

není nabídka poznávání Boha, odpovídající jejich věku 2

víra od prarodičů. ti ztrácí vliv 1

 

4.1.6.      Jak vnímáme postavení laiků v našem společenství, v naší církvi? Jaké v ní mají místo, jak podněcuje jejich křesťanský růst a uplatnění v životě?

kněz otevřený spolupráci 4

všichni mají možnost se projevit 2

kněz dává málo pravomocí 1

strach z aktivity laiků(obava o pravověrnost) 1

máme k sobě daleko 1

není společná práce 1

 

4.1.7.      Jak spolupracují laici a kněží v našem společenství, v naší církvi ? Máme v této oblasti nějaké vlastní zkušenosti? Jak hodnotíme vztah svých církevních představených k činnosti laiků?

dobře 4

nevedeni k zapojení 1

30% se aktivně zapojuje 1

aktivní účast žen 1

 

4.1.8.      Uplatňují laici v našem společenství právo a povinnost sdělovat pastýřům své mínění o věcech týkajících se prospěchu církve? Máme s tím nějakou zkušenost?

Ano 3

Ne 2

starý kněz - nechceme ho zatěžovat 1

výhoda zázemí farního sálu s občerstvením 1

 

4.1.9.      Mají v našem společenství laici teologické a katechetické a jiné vysokoškolské vzdělání? Jak ho využívají k šíření evangelia?

Ano 3

akolyta, katecheta 4

náboženství 2

biblický kroužek 1

bohoslužba slova 1

 

4.1.10.  Mají laici, kteří jsou pověření nějakou zodpovědností v církvi (pastorální asistenti, členové poradních sborů, diecézní, pastorační nebo ekonomické rady) odpovídající vzdělání? Snaží se jej doplnit?

Ano 2

snaží se o doplnění 1

je třeba kurzů pro laiky 1

 

4.1.11.  Dbají laici v našem společenství, aby respektovali nauku církve, a varují se toho, aby v otázkách připouštějících různé názory nevydávali svoje mínění za nauku církve?

Ano 4

 

4.1.12.  Hájíme si navzájem dobrou pověst a dodržujeme právo na soukromí?

Ano, snažíme se 3

 

4.1.13.  Jakou měrou pronikají křesťanské hodnoty do života obce, v níž žije naše společenství, díky našemu zaměstnání, politickým a společenským funkcím?

pomalu ano 1

podpora obce při organizaci některých akcí či pobožností 1

 

4.1.14.  Jaká je současná česká církev vzhledem k laikům? Jak se v ní laikům žije, jaké v ní mají místo, jak stimuluje jejich křesťanský růst a uplatnění v životě?

otevřený duchovní - prostor pro týmovou práci 3

strach z názorů laiků 1

kněží „pasou své ovce“ - ne rovnocenní, či dokonce služebníci 1

církev je přísná 1

bezplatná služba laiků brána jako samozřejmost 1

 

4.1.15.  Jaký úkol by měli mít podle nás laici v pastorační nebo ekonomické radě biskupa?

poradní 3

nevíme 1

informovat ho o reálném životě 1

 

4.1.16.  Měla by být práce laiků v církvi dobrovolná, tedy bezplatná, nebo za mzdu? Jaké důvody hovoří pro mzdu, jaké proti?

odborné funkce v církvi za mzdu, aby z ní uživili rodinu 6

dobrovolná činnost bezplatná(běžné práce, úklid) 6

je třeba placených odborníků 3

 

4.1.17.  Otázka pro společenství katechetů: Ovlivňujeme svou přítomností atmosféru škol, nebo ne? Co je potřeba na této situaci změnit? Co nikoliv?

Ne 2

Ano 1

nový  školský zákon

 

4.1.18.  Mají katecheté a katechetky v našem společenství pro výuku náboženství kvalifikaci srovnatelnou s jinými učiteli?

Ano 1

málo 1

Ne 1

 

4.1.19.  Jak lze v dnešních podmínkách u katechety spojit jeho osobní zbožnost s odborností?

je to nutné 3

 

4.1.20.  Myslíme si, že je respektována rovnoprávnost žen a jejich role v životě rodiny i farnosti? Víme o konkrétních krocích pro odstranění předsudků či nepochopení jejich role? Je proto podle nás třeba něco dělat? V případě, že ano: Co? V případě, že ne: Zdůvodněme svůj názor.

Ano 4

nezvyk, ale ne odpor 1

 

4.1.21.  Dají se v církvi rozlišit „práce pro muže“ a práce „pro ženy“?

u laiků bez svěcení ne 4

 

4.1.22.  Jakou máte zkušenost s uplatněním žen, které ministrují nebo čtou čtení při bohoslužbách? 

velmi dobrou 5

 

 

Náměty k okruhu 4.2:

Jaké je poslání laiků v životě našeho společenství, celé církve a společnosti a jak by se mělo uplatňovat?

 

4.2.1.      Jakou máte zkušenost s evangelizací a preevangelizací?

dobrou 1

přátelská debata 1)dětské tábory 1

akce na ulicích 1

pozvání do společenství 1

přednášky ČKA 1

 

4.2.2.      Jak křesťané laici u nás prožívají a naplňují svoji osobní účast na všeobecném Kristově kněžství? Má význam jen pro zdůraznění důstojnosti a rovnosti, nebo z ní vyvozujeme konkrétní závěry pro život? Pokud ano: Jaké?

moc si ho neuvědomují 1

 

4.2.3.      Uplatňuje se účast na všeobecném kněžství službou v církvi, např. i liturgickým způsobem (lektoři, akolyti apod.), nebo spíše službou světu? Nebo obojím? Můžete uvést konkrétní příklady?

obojím 1

nejvíc v rodině 1

 

4.2.4.      Jak se u nás v rodinách a v našem okolí uplatňuje podíl na kněžském poslání u laiků? Jak si konkrétně představujeme posvěcování rodinného života? Jak se u nás laici podílejí na posvěcování vašeho okolí? Můžeme uvést konkrétní příklady?

vším, co dělají a říkají 1

modlitba 1

zapojením ve farnosti 1

účastí na mši 1

 

4.2.5.      laiků? Známe mezi laiky lidi vydávající svědectví o Kristu? V čem se projevují? Potřebuje naše církev a svět takové lidi? Podporuje je?

v církvi obava, aby nezašli příliš daleko 1

 

4.2.6.      Jsou laici u nás ochotni převzít svůj díl odpovědnosti v církvi? A myslíte, že naše církev je na to připravena? Pokud ne: co je třeba změnit?

Ano, ale potřebují samostatnost 2

 

4.2.7.      Jsou laici u nás považováni biskupy a kněžími za partnery? Máme s tím nějakou zkušenost?

Ano 2

moc ne 1

 

4.2.8.      Jak konkrétně uplatňujeme podíl na královském poslání u laiků? Máme jako laici svůj díl odpovědnosti v našem farním společenství? Je na to naše církev připravena? Pokud ne: Co je třeba změnit?

nutno zdůrazňovat ho a vyžadovat 1

brát vážně aktivní lidi 1

 

4.2.9.      Usilujeme v církvi o posvěcení světa, který sdílíme s tvory svěřenými nám coby hospodářům? Jsme “dobrými pastýři” všemu, co Bůh s láskou stvořil, nebo se  zaměřujeme jen na člověka?

snad ano 1

naše aktivita je malá 1

 

4.2.10.  V čem podle nás spočívá nebezpečí klerikalizace laiků? Souvisí to s uplatněním laiků při liturgii?

obava ze vzniku učení v rozporu s církví 1

 

4.2.11.  Jak současnému světu zvěstovat radostnou zvěst a Kristovu lásku? Existují nějaké vhodné oblasti a způsoby? Pokud ano: Jaké to jsou? Pokud ne: Proč? Jaké máte zkušenosti o misijní činnosti laiků? A co soudíme o názoru, že slova jsou zbytečná a podstatné je svědectví života? Čekají  dnešní lidé na slova o Kristu, nebo nečekají?

svědectví života a slova v rovnováze 1

 

4.2.13    Co víme o organizování podpisových akcí  např. za zrušení trestu smrti nebo proti registrovanému partnerství homosexuálů ? Jaký názor máme na takové akce?

čím víc, tím líp 1

 

4.2.14.  Sledujeme křesťanské pořady České televize ( křesťanský magazín apod.), rádio Proglas?  Jak podle nás oslovují naši společnost?

mluví nesrozumitelným jazykem 1

 

Náměty k okruhu 4.3

Jak vypadá a může vypadat duchovní život laiků?

 

4.3.1.      Jakou máte zkušenost s tím, jak křesťané laici usilují o hluboký duchovní život?

příliš vnějších aktivit 1

těžko soudit 1

chybí kněz jako duchovní vůdce 1

 

4.3.2.      Jak je duchovní život laiků ovlivněn tím, že žijí ve světě? Je to na překážku jejich duchovnímu životu? Pokud ano: Je tato překážka zásadní? Co bychom potřebovali k tomu, aby to tak nebylo?

Ne, povzbuzení, že mohou posvěcovat svět 2

prochází zkouškou a tříbí se 1

 

4.3.3.      Nacházejí laici díky svému způsobu života ve světě i specifické podněty pro svůj duchovní život? Jaké?

Ano 1

nachází svou roli v životě podle hloubky duchovního života 1

 

4.3.5        Usilují-li laici o hlubší duchovní život, obracejí se především k třetím řádům řeholních komunit a k novým duchovním hnutím, nebo nacházejí i jiné formy hodnotného duchovního života laiků?

nešpory 1

 

4.3.6.      Jaké máme zkušenosti s osobní modlitbou, s modlitbou v rodině, ve společenství, ve farnosti? Jaké máme zkušenosti s modlitbou liturgickou (společné nešpory apod.)?

různé 1

 

4.3.9.      Je manželství pro manžele obohacením jejich duchovního života? Existuje společný duchovní život manželů? Modlí se manželé spolu? Sdílejí se v duchovních věcech? Máme s tím nějakou zkušenost? Nebo podle nás jde spíše o projevy přílišné náboženské horlivosti?

zásadní obohacení 2

potřeba impulsů(exercicie) 1

 

4.3.11.  Potřebujeme k našemu  k duchovnímu růstu duchovní vedení či doprovázení? Pokud ano: Nacházíme jej? Vnímáme to v dnešní církvi jako problém? Pokud si myslíte, že služba duchovního vedení v církvi nefunguje tak, jak by měla: Proč?

Ano 1

těžké je nalézt 1

chybí možnost stálého vedení 1

nárazová nabídka duchovních cvičení 1

spíše opraváři kostelů než duchovní 1

 

4.3.12.  Jaký přínos mají podle vaší zkušenosti pro duchovní život laiků kázání na téma úryvku z evangelia?

malý 1

 

4.3.13.  Víme, že v církvi je mnoho forem duchovního života. Má i duchovní život laiků různé podoby?

Ano 2

 

4.3.14.  V poslední době vznikla, často právě z iniciativy laiků, v církvi řada nových duchovních hnutí. (Více o nich budeme přemýšlet v 6. tématu.) Jak hodnotíme jejich přínos pro duchovní život laiků? Jakou s tím máme zkušenost?

dobrou 1

 

4.3.15.  Máme zkušenost se čtením Božího slova v rodině nebo ve společenství? Jakou? Jaké má tato forma přednosti a jaká omezení?

Ano 1

vedoucí musí být dobře připraven 1

 

4.3.17.  Jan Pavel II. hovoří o kultuře života jako protikladu k civilizaci smrti. Jak rozumíme tomuto vyjádření? Žijí laici ve své rodině a svém prostředí kulturu života? Je to jednoduché nebo obtížné? Je to důležité? Co tomu brání? Souvisí to s duchovním životem laiků?

křesťan žije z naděje, v radosti 1

nesnadné, ale nutné 1

 

 

Okruhy ke kapitole 5

5.1. Jak dnes vypadá výchova ke služebnému kněžství?

5.2 Jak dnes vypadá služebné působení kněží ve farnosti a jak by mohl vypadat model služebného kněžského života pro budoucnost?

5.3 Jak dnes vypadá působení biskupů vzhledem ke služebnému charakteru jeho posvátné služby a jak by mohlo vypadat v budoucnosti?

5.4 Jak se v současné církvi projevuje služba stálých jáhnů? Mělo by se na této situaci něco změnit?

 

 

Náměty k okruhu 5.1.

Jak dnes vypadá výchova ke služebnému kněžství?

 

5.1.1.      Podporujeme kněžská povolání v našem společenství? Kolik kněžských povolání z něho vzešlo? Kolik tzv. pozdních povolání?

Ano, podporujeme 3

modlitbou 2

přes farní časopis 1

Kolik povolání? 

2 bohoslovci 1

1 jáhen a 8 kněží

1 bohoslovec 1

nevíme 1

 

5.1.2.      Je vhodné zřídit v naší diecézi tzv. malý seminář? Obdrží studenti, které známe, na našem biskupském gymnáziu takové náboženské vzdělání zároveň s humanitním a přírodovědeckým, které je může připravit na vstup do semináře? Jsou podle našich zkušeností biskupská gymnázia prostředím, které formuje postoje mladé generace otevřené  pro kněžská povolání?

seminář spíše ne 2

biskupská gym. - není to jejich cíl 1

 

5.1.3.      Je podle našeho názoru možné a účelné zřídit v naší diecézi velký kněžský seminář?

Ano- byl by levnější než v Praze 1

Ne - diecézní příliš provinční 1

Ano - diecézní vhodný pro ty, kdo neusilují o vyšší akademické vzdělání, kněz nepotřebuje nutně mít vysokou 1

nevíme 1

 

5.1.4.      Jsou seminaristé, které známe, vhodně a dostatečně připravováni na kněžství? Mají dostatečné, vhodné a ucelené vzdělání, pevný duchovní život a potřebnou praxi? Umějí jednat s lidmi, i s nekatolíky a nevěřícími, a znají správu farnosti?

starší kněží otevřenější a vstřícnější než mladí 2

spíše ne (formace trvá celý život) 1

 

5.1.5.      Známe počet a osobnosti mladých mužů – seminaristů? Je někdo z našeho společenství v semináři, stal se už někdo knězem? Modlíme se za kněžská povolání z našeho společenství? Jsme s těmi, které známe, spokojeni?

Ano 1

 

5.1.6.      Jsou seminaristé, které známe, svěřováni při pobytu mimo kněžský seminář (zejména o prázdninách) vhodným kněžím, kteří dbají o jejich důkladné vzdělání v duchovním životě a kázeň?

asi ano 1

 

5.1.7.      Jsou dnes bohoslovci a novokněží, které známe, lépe připravováni  na teologických fakultách a v seminářích pro pastorační službu než do roku 1989?

snad ano 2

 

5.1.8.       Které vědecké obory by měl podle nás kněz studovat, než přijde do farnosti?

psychologii 4

pedagogiku 2

sociální komunikaci 2

filosofii 1

ekonomii 1

 

 

Náměty k okruhu 5.2.

Jak dnes vypadá služebné působení kněží ve farnosti a jak by mohl vypadat model služebného kněžského života pro budoucnost?

 

5.2.1.      Má naše farnost faráře v místě, nebo k nám dojíždí?

v místě 2

dojíždí 2

kněz-řeholník v místě 1

 

5.2.2.      Máme v našem společenství kněze z jiné diecéze? Z Polska, Slovenska? Jakou s nimi máme zkušenost? Považujeme jejich příchod za nadějné řešení nedostatku českých kněží?

přínosem 3

nouzové řešení 2

 

5.2.3.      Známe větší farní obvody, kde bydlí kněží, jáhni, pastorační asistenti a katecheté a odtud spravují větší území(několik farností)? Co o tom soudíme?

velmi dobré pro okolní farnosti 2

neznáme, ale asi dobré 1

známe, skřípe to a rozpadá se 1

 

5.2.4.      Jsou kněží, které známe, opravdu zbožní?

Ano 1

to ať posoudí biskup 1

se zbožnými nekamarádíme 1

 

5.2.5.      Nachází náš farář v naší farnosti živé zázemí, nebo zde není živé společenství a farář žije osaměle? Jak mu pomáháme zázemí nalézat?

Ano 5

chodí do rodin 1

 

5.2.6.      Mají kněží, které známe, dostatečné vzdělání pro úkoly, které mají?

Ano 3

 

5.2.7.      Odešel v našem okolí nějaký kněz z pastorační služby? V případě, že ano: Proč? Jak jsme to prožívali? Jak žije dnes? Je to u nás ojedinělý případ, nebo se s něčím takovým setkáváme častěji?

Ano, žije v manželství, stále bolestné pro nás 1

ano, 2 se oženili, dodnes neuralgický bod 1

ano 1

nevíme 1

 

5.2.8.      Projevují kněží, které známe, politické názory? Jaké?

Ne 3

nevíme 1

 

5.2.9.      Jaký zevnějšek mají kněží, které známe? Jaký je vhodný?

vhodný 1

důstojný jejich poslání 1

jako rocker, mladé oslovuje, starší ho mají rádi pro jeho vlastnosti 1

 

5.2.10.  Provozují kněží, které známe, také nějaké jiné zaměstnání? Je to slučitelné s jejich duchovní správou?

neprovozují 2

provozují, neslučitelné 1

provozují, slučitelné 1

vyučují na VŠ

 

5.2.11.  Měl nebo neměl by kněze za jejich práci platit stát? V případě, že ano: Proč? V případě, že ne: Kde by měla církev získávat peníze na platy kněží?

Ano, měl - mají pozitivní vliv na výchovu národa 2

Ne 2

z příspěvků věřících 2

část stát, zbytek farnost 1

 

5.2.12.  Přispíváme na opravy a údržbu kostelů, fary? Na bohoslužby? Na mzdu faráře? Na zaměstnance farnosti?  Má to v budoucnosti dělat stát, nebo jsme schopni na toto přispívat?

Ano, na opravy 3

Ano, na zaměstnance farnosti 1

Ne, na mzdu faráře 1

 

5.2.13.  Jsou někteří kněží, které známe, zkušení a moudří, nebo to jsou spíše nezralé, nevyrovnané osobnosti? Co si na nich vážíme a co nám na nich vadí? Co od kněží očekáváme? Jak jim můžeme pomoci?

Ano 2

 

5.2.14.  Jakými tituly oslovujeme kněze? Které považujeme za nejvhodnější?

otče 4

pane faráři 4

pane děkane 2

vlastním jménem 2

pater 1

vaše eminence 1

návrh - bratře duchovní 1

 

5.2.15.  Jsou dnes kněží, které známe, prací pro Boží lid přetížení, málo vytížení nebo přiměřeně vytížení?

Ano, přetížení 2

jak který 1

 

5.2.16.  Znají kněží, duchovní správci, které známe, naše zdraví a duchovní život, naše těžkosti? Zajímají se o ně a rozumějí jim? Pokud ne, co by se mělo změnit a co pro to udělat?

Ano 2

asi ano 1

málokteří 1

chodit mezi lidi, nemocné 1

stmelovat 1

koordinovat farnost 1

 

5.2.17.  Oslovují nás nám známí kněží svým způsobem hlásání evangelia? V případě, že ano: Čím? V případě, že ne: Proč?

Ano 2

smyslem pro humor, lidským přístupem 1

pravdivostí života 1

 

5.2.18.  Nacházíme u kněží, které známe, duchovní vedení a podněty pro svůj duchovní život? Pokud ne: Co by se mělo změnit?

Ano 4

Ne 1

 

5.2.19.  Je náš kněz přirozenou autoritou v našem společenství ? Jak se projevuje?

Ano 2

 

5.2.20.  Pociťujeme v našem společenství přijetí, nebo odstup mezi námi a knězem? Pokud odstup: Co se s tím dá dělat?

přijetí 2

odstup 1

 

5.2.21.  Je naše fara dnes převážně místem živého setkávání farnosti, nebo jím podle našich zkušeností není? Účastní se náš farář farních společenství? Jakým způsobem? Vytváříme kolem faráře společenství? Pomáháme nést jeho starosti? Pokud ne: Z jakého důvodu? (Pomáháme mu  v tom? Chceme to? Považujeme to za důležité? Potřebujeme ho? Bojíme se faráře? Nevíme, co s farářem dělat? Nebo si myslíme, že farář to neumí? Nestojí o to? Nepovažuje to za důležité? Bojí se laiků? Neví, co s námi? Nebo žije v domnění, že máme všechno, co potřebujeme?) Je to důležité? Co se s tím dá dělat?

jsme spokojeni 4

nejsme 1

 

5.2.23.  Pomůžeme faráři udržovat jednou státem vrácený (i jinak získaný) farní majetek, tak aby byl pro farnost ziskem, a ne zátěží? Nebo máme jiný návrh na způsob jeho využití?

Ano(v rámci možností) 2

není v našich silách (pole, lesy) 1

 

5.2.24.  Vyhovuje pastoračním úkolům kněží současné rozdělení farností dostatečně, nebo by se mělo v jejich struktuře něco změnit? V případě, že vyhovuje: Proč? V případě, že nevyhovuje: Co by se mělo změnit?

otázka pro kněze 1

 

 

Náměty k okruhu 5.3.:

Jak dnes vypadá působení biskupů vzhledem k služebnému charakteru jejich posvátné služby a jak by mohlo vypadat v budoucnosti?

 

5.3.1.      Jak hodnotíme současnou podobu biskupské služby? Klade koncil a dnešní společnost na biskupy nové požadavky? Jaké? Jak jsou uskutečňovány?Jaké jsou její hlavní projevy?

reprezentovat církev v ateistické společnosti 1

umět vystupovat na veřejnosti 1

znát problémy v rodinách 1

umět řešit a rozhodovat věci 1

vybrat si tým spolupracovníků 1

navštěvovat farnosti i mimo slavnosti 1

nevíme 1

 

5.3.2.      Je náš biskup z titulu své funkce v naší diecézi a společnosti autoritou?

Ano 2

z titulu funkce, ne přirozenou 1

 

5.3.3.      Jak často navštěvuje náš biskup naši farnost? Za jakým účelem? Kdy byla naposledy u nás biskupova vizitace?

před 4 lety 1

ani ji nepamatujeme 1

1x za dva až tři roky 1

 

5.3.4.      Jak často a kolik je u nás biřmování?

biřmování v roce 1998 po padesáti letech 1

1x za pět let 1

před šesti lety 1

 

5.3.5.      Co od nás očekává biskup? Naplňujeme to?

život ve víře 2

modlitby a živou farnost 1

pracovat ve sněmovních kroužcích 1

 

5.3.6.      Co očekáváme od biskupa? Naplňuje to?

spravovat diecézi 1

více se zajímat o farnosti 1

pomáhá ve všem 1

hodnotíme snahu 1

 

5.3.7.      Sdělujeme svému biskupovi naše problémy a své mínění, naslouchá nám? Je náš biskup nám, obyčejným lidem blízko, a zná naše problémy?

Ne - vzdálený 1

chceme více návštěv 1

asi ano 1

nevíme 1

5.3.8.      Je pro nás obtížné, nebo snadné přijímat rozhodnutí biskupa o přeložení našeho kněze? Jak by měla podle nás farnost řešit situaci, kdy nesouhlasí s rozhodnutím biskupa, které se jí týká?

obtížné 1

 

5.3.9.      Jaké aktivity pořádá naše biskupství? Účastníme se jich? Jaká je spolupráce s úředníky našeho biskupství?

diecézní poutě 3

setkání vedoucích sněmovních kroužků 1

 

5.3.10.  Účastníme se diecézních, národních a mezinárodních poutí? Jak se díváme na organizaci velkých poutí, na nichž koncelebrují kněží a biskupové za účasti tisíců věřících?

Ano 3

silný duchovní impuls 1

 

5.3.11.  Jakou máme zkušenost s tradičními odznaky biskupského úřadu? Nemohou někdy zatemňovat služebný charakter jeho posvátné služby?

nemáme problém 1

nutno vidět v civilu 1

stačilo by solideo 1

služebník, za odznak služba 1

 

5.3.12.  Jsme spokojení s tím, jak často rozesílá náš biskup pastýřské listy a s jakým obsahem? Pamatujeme si je a uskutečňujeme je? Jak? V případě, že ne: Proč? Co by se mělo změnit?

měly by být živější, aktuálnější, výraznější 4

 

5.3.13.  Jakou roli hraje v našem společenství Svatý otec? Jaký máme vztah k papežům v historii?

velmi ho ctíme 3

 

5.3.14.  Dotýká se nás nějak práce české biskupské konference?

často, i když zprostředkovaně 1

Ne 1

 

5.3.15.  Jaký máme vztah k našemu metropolitovi?Jaký k naší provincii?

velmi dobrý 1

 

5.3.16.  Jak přijímáme II vatikánský koncil a pokoncilní učení církve? Co soudíme o připravovaném plenárním sněmu u nás?

koncil přijímáme 2

sněm přijímáme, modlíme se za něj 2

sněm užitečný, jen ukvapený a nepřipravený 1

máme o sněm obavy 1

 

 

Náměty k okruhu 5.4.:

Jak se v současné církvi projevuje služba stálých jáhnů? Mělo by se na této situaci něco změnit?

 

5.4.1.      Známe v našem společenství jáhenskou službu? Víme, co dobrého církvi přináší?

nevíme 2

Ano, víme 4

administrátor 1

pomoc knězi 1

pastorace 1

 

5.4.2.      Máme ve našem společenství konkrétní zkušenost s působením stálého jáhna?

Ano 3

Ne 1

 

5.4.3.      Jeví se nám služba stálých jáhnů v naší církvi jako účinná pomoc biskupům?

Ano 3

Ne(hlavně pomoc kněžím) 1

jejich služba je nezbytná 1

 

5.4.4.      Je manželství a rodina stálých jáhnů pro jáhenskou službu výhodou nebo nevýhodou? Jak práce jáhna pro službu církvi ovlivňuje jejich rodiny? Jsou zkušenosti rodin jáhnů spíše pozitivní, nebo spíše negativní?Zdůvodněte svůj názor.

výhoda 3

má zpětnou vazbu 1

zkušenost z civilního zaměstnání - lepší orientace v civilním prostředí 1

časově velmi náročné 1

 

5.4.5.      Vede v našem společenství  nebo v okolí bohoslužby jáhen? Jaký vztah máme k nim ve srovnání s účastí na mši svaté?

Ano, dobrý 1

jsme si vědomi absence Večeře Páně - více soustředění na Boží slovo 1

 

5.4.6.      Známe případ stálého jáhna v naší církvi, který je rozvedený nebo kterému se nedaří výchova dětí? Jak to vnímáme?

Ne 3

 

5.4.7.      Kde bydlí stálý jáhen, kterého známe? Na faře - v blízkosti kněze - nebo jinde? Kde by bydlet měl?

v blízkosti kněze 1

podle svých potřeb, např. u rodiny 1

 

5.4.8.      Jak je stálý jáhen, kterého známe, příslušně finančně zajištěn? Z jakých finančních zdrojů? A z jakých finančních zdrojů by měl být zajištěn? Státu, diecéze nebo společenství, v němž působí? Byli bychom ochotni na jeho mzdu přispívat? Do jaké míry by mělo jeho finanční ohodnocení rozlišit, zda je, či není živitelem rodiny?

jako povolání - plat, aby uživil rodinu 2

má-li civilní zaměstnání, jen náklady 1

jsme ochotni přispívat 1

 

5.4.9.      Je začlenění jáhnů do struktury a poslání církve jasné, nebo tato otázka není zcela vyřešena?

Ano, jasné 1

brát je jako zástupce kněze 1

 

5.4.10.    Považujeme vzdělání a formaci jáhnů za vhodné a dostatečné?

Ano 2

Ne 1

 

 

Okruhy ke kapitole 6

6.1 Jak může vypadat cesta ke svatosti v našem každodenním životě? Co je pro ni důležité?

6.2 Jsou řehole opravdu prorockou skupinou uvnitř církve, a tím i pro svět?

6.3 V čem vidíte přínos a v čem omezení nových duchovních hnutí?

 

Náměty k okruhu 6.1

Jak může vypadat cesta ke svatosti v našem každodenním životě? Co je pro ni důležité?

 

6.1.1.      Co je to “svatost”? Znamená “být svatý” totéž co “být hodný”? Jak vlastně vypadá ideál svatosti? Je jen jeden? Pokud ano: Jaký? Pokud ne: Mají jeho jednotlivé podoby něco společného? Co?

svatost - důvěra v Boha a plnění Jeho vůle 4

důvěra v Boha a láska k němu a k bližnímu 1

cesta k Bohu 1

svatý není totéž co hodný 3

osvobozený od pýchy a egoismu 1

ideál svatosti - Kristus 4

 

6.1.2.      Uvědomujeme si různé způsoby cesty ke svatosti?

Ano 2

ano, co člověk, to jiná cesta 1

mít a zachovat si úctu 1

 

6.1.3.      Jak si představujeme svatého člověka? Známe (znali jsme) někoho takového ze svého okolí?

naplněný křesťanskými ctnostmi i chybami, napojený na Boha, vnímavý k druhým 3

J. Lux, otec J. Urban 1

 

6.1.4.      Usilujeme o svatost zároveň s úsilím o lidskost?

nedílná součást 1

 

6.1.5.      Jak se stává celý život modlitbou? Není to jen fráze?

Není 3

modlitba je dialog s Bohem 1

práce konaná s láskou je modlitba 1

co den přináší, přijímat celým srdcem 1

 

6.1.6.      Jak vypadá naše cesta ke svatosti v každodenním životě? Co je pro ni důležité? Může se stát cesta ke svatosti útěkem od reality života? Pokud ano: Za jakých okolností? Lze proti tomu něco dělat?

život s Bohem, zachovávat Boží vůli, poslechnutí Božího hlasu 2

 

6.1.7.      Jak naplňujeme evangelní rady poslušnosti, chudoby a čistoty v našem laickém či řádovém společenství?

těžko 2

 

6.1.8.      Vstoupil z našeho farního společenství někdo do řeholního společenství či duchovního hnutí? Jak to vnímáme?

Ano, požehnání pro farnost 2

Ne 1

nevíme 1

 

6.1.9.      Jsou řeholní život a život laika pouze rozdílné formy téhož povolání, nebo se od sebe zásadně liší? Pokud ano, v čem?

Ano, jsou 3

život laika - povolání ke svatosti ve všeobecných mezích 1

řeholní život řízen regulemi 1

 

6.1.10.  Dospíváme ke svatosti ve službě manželovi, dětem, svým rodičům, ve vytváření vztahů, v obětavosti? Pokud ne: Proč? Pokud ano: Jak? Za jakých okolností?

Ano - zachováváním lásky, úcty a věrnosti 3

každá snaha žít podle křesťanských zásad je krok ke Kristu 1

 

6.1.11.  Je  naše řádové či laické společenství, útěkem, či službou našemu okolí? Za jakých okolností?

Ano, službou 1

nesoudíme 1

 

 

Náměty k okruhu 6.2.

Jsou řehole opravdu prorockou skupinou uvnitř naší církve, a tím i pro svět?

 

6.2.1.      Jak vidíme řádové sestry a bratry v našem společenství? Máme nějaké osobní zkušenosti s působením řádového společenství v našem okolí? Vyvíjejí řády u nás nějaké nové aktivity, kterými vyjadřují své poslání i pro současný svět, nebo je nese jen jejich tradice? Je zde vyváženost mezi potřebami dnešní doby a trvalými hodnotami v tradici řádu?

živí svědkové toho, že jsou ochotni dát Bohu vše 2

kontemplativní řády - obrovský přínos pro církev a svět 1

hodnota pro všechny lidi 1

 

6.2.2.      Jak jednají řádové sestry či bratři v našem okolí na veřejnosti? Čím řádové sestry a bratři našemu společenství slouží, nebo čím nás naopak zraňují? Odpovídá jejich řeč a jejich způsoby jednání současným zvyklostem? Jak na nás působí jejich řádový oděv? Do jaké míry se tato řádová společenství podle naší zkušenosti věnují svému poslání, které je pro ně charakteristické?

řeholnice ve farnosti - otevřené dveře do rodin, umí oslovit děti 2

vnášejí modlitbu do lidské společnosti 1

evangelizace 1

mužské řehole jsou nám vzdálené krom kněží - řeholníků 2

řádový oděv - přijatelný, sluší jim 2

 

6.2.3.      Pomáhá jejich činnost rozvoji života okolních farních společenství, je na nich zcela nezávislá, nebo na sebe narážejí a „berou“ si navzájem aktivity?

Ano, pomáhá 1

 

6.2.4.      Proniká do okolí řádů, s nimiž máme zkušenost, něco z atmosféry uvnitř řádu? Je to spíše pozitivní, nebo spíše negativní?

nemáme zkušenost 2

není negativní 1

 

6.2.5.      Jak řeholní společenství v našem okolí hospodaří s majetkem, který získaly zpět po roce 1989?

nevíme 1

dobře(Lomecké sestry) 1

snaží se 1

 

6.2.6.      Oslovují řády svým obrazem v našem okolí mladou generaci? Mají dnes podle naší zkušenosti ženské a mužské řády dostatečný počet dorostu? Získávají nové členy prohloubením duchovního života uvnitř řádu, nebo spíše aktivitami orientovanými navenek? Jaké aktivity doporučujeme řádovému společenství, které chce upoutat pozornost mladých lidí a motivovat je k řeholnímu životu? Pokud se dospívající mladý člověk z našich rodin nebo okolních známých rozhodl vstoupit do řádu, co to pro nás znamenalo?

rekreace v klášteře pro nás byla znovustvořením 2

jaké aktivity?     starost o lidi na okraji společnosti 1

                           exercicie pro mladé dívky 1

 

6.2.7.      Jak podle nás souvisejí nová katecheze, inkulturace, lidská práva, nové možnosti komunikace s nadějí církve na nová řeholní povolání? Mají podle nás řády dnes nějak reagovat na změny ve společnosti změnami i ve svých vnitřních pravidlech či způsobech života?. Zdůvodněte svůj názor.

působení sester v pastoraci otevře cestu i mladým ženám k zasvěcenému životu 1

více misií v Evropě 1

 

6.2.8.      Naplňují řády, které známe, i dnes prorocké poslání v církvi? Projevuje se toto poslání ve světě? Pokud ano: Jak? Pokud ne: Proč? Měly by podle vás řády vyvíjet nějaké nové aktivity, kterými by vyjádřily své poslání pro současný svět?

nevíme 1

to patří spíš ke kněžství 2

 

6.2.9.      Objevují se v dnešní době nové způsoby zasvěceného života v naší církvi? Máme s tím zkušenost?

Ano - Taize 1

nevíme 1

 

 

6.2.10.  Ztratily některé formy řeholního života v našem okolí opodstatnění? Pokud ano: Které a proč? Kdyby řádová společenství, žijící ve našem okolí, zanikla, co by nám chybělo? Pocítila by jejich nepřítomnost naše obec?

jejich modlitba je přínosná pro svět 1

 

 

Náměty k okruhu 6.3.

V čem vidíme přínos a v čem omezení nových duchovních hnutí?

 

6.3.1. Známe nějaká hnutí v církvi u nás? Jak působí v našem okolí? Co považujeme za hlavní úkoly těchto skupin a hnutí v církvi, v naší farnosti? Oslovují různá duchovní hnutí zejména mládež?

charismatické hnutí - oslovuje mládež 1

náznaky mariánského hnutí 1

 

6.3.2. Pokud v naší farnosti působí některá hnutí či sympatizující společenství, přinášejí obohacení a rozmanitost farního společenství, nebo spíše rozdělení a vzájemnou nevraživost? Působí jako uzavřené skupiny, nebo jsou otevřené pro ostatní? Jak funguje vzájemná komunikace mezi nimi?

společenství kolem ženatého kněze 1

komunikace nefunguje 1

 

6.3.3. Kněz - příslušník nějakého hnutí - má vést svou farnost ke spiritualitě svého hnutí, nebo ne? Máme v tomto ohledu nějakou zkušenost?

Ne 2

Ano - spiritualita kněze přínosem 1

 

6.3.4. Účastníme se velkých shromáždění s duchovním programem, která pořádají některá hnutí nebo o nich máme pouze informace od jiných? Jaký na ně máme názor? Lze souhlasit s tím, že nová duchovní hnutí v naší církvi napomáhají prohloubení života z víry u velkého okruhu lidí?

charismatické konference v ČB 2

 

6.3.5. Zaznamenávají nová hnutí v našem společenství obrácení na víru u velkého počtu lidí v našem okolí? V případě, že ano: Která; a jaký vidíte důvod?. V případě, že ne: Co to podle nás znamená?

Ne 2

 

6.3.6. Rozvíjela se hnutí více před rokem 1989, nebo nyní? Z čeho tak soudíme? Budou se duchovní hnutí v našem okolí v budoucnosti rozvíjet, spíše stagnovat, nebo spíše umenšovat? Proč si to myslíme?

nyní 1

 

6.3.7. Vnímáme snahu po otevřenosti a spolupráci mezi jednotlivými hnutími v církvi, nebo spíše jejich uzavřenost?

nevíme 2

 

6.3.8. Obohacuje šíře nových hnutí, názorových proudů v církvi a různých spiritualit naše společenství, církev? Pokud ne: Proč? Pokud ano: Za jakých okolností? Jak v tomto smyslu vnímáme působení představitelů naší církve?

Ano - zaujetí pro aktuální otázky života 1

Ano, ale církevní představitelé by měli být opatrnější 1

Ano, kde působí, obohacuje 1

 

6.3.9. A opačně: jsou některá hnutí, proudy či skupiny církvi vyloženě ke škodě? Dá se to vůbec soudit? Podle čeho? Pokud ano: Která? Co s tím? Jak v tomto smyslu vnímáme působení představitelů církve? Mají se takovými otázkami zabývat?

Ano, mají se zabývat a včas 1

 

 

Okruhy ke kapitole 7

7.1 Jak uskutečňujeme v našem životě, v našem společenství, v naší církvi typické postoje Mariina života?

7.2 V čem vidíme přínosy a omezení mariánské zbožnosti?

7.3 Jak u nás vypadá (a jak by měla vypadat) úcta k Panně Marii a její projevy? Je založena na koncilním  učení?

 

 

Náměty k okruhu 7.1.

Jak uskutečňujeme v našem životě, v našem společenství, v naší církvi typické postoje Mariina života?

 

7.1.1.      Uplatňuje naše společenství ve svém životě typické postoje Mariina života (víra, pokora, láska, odevzdaná služba Kristu...)?

Ano 4

 

7.1.2.      Je tím naše společenství, církev dostatečně věrohodná pro svět kolem sebe? V případě, že ano: Zdůvodněme svůj názor. V případě, že ne: V čem se má změnit?

Ne 1

Ano - Panna Maria  je příklad víry a důvěry v Boha 1

 

7.1.3.      Pokud jsme pamětníky totalitní doby: v jakých situacích jsme cítili apel na naši víru v Krista tehdy, v jakých situacích dne? V čem jsou tyto situace stejné? V čem se liší?

dříve víra potlačována marxismem, nyní ekonomikou 1

dříve nás víra více spojovala, dnes máme málo času na Boha 1

 

7.1.4.      Co soudíme o ochotě mladých lidí v naší církvi nasazovat se pro Boží království s postojem odevzdanosti Kristu?

je jich málo 1

jsou ochotni, ale je třeba dobrý kněz či katecheta, který by je vedl 1

nevíme 1

 

7.1.5.      Jak by se měl podle nás projevovat postoj pokory vůči bližním a Bohu v každodenním životě obyčejného katolíka? Jak u představitelů církve? Máme ze své zkušenosti dojem, že se tak křesťané chovají, nebo spíše nechovají? Zdůvodněte svůj názor.

pochopit bližního i v pádech života 1

vycházet vstříc, pomoci druhým, naslouchat 1

u obou stejně, ale představitel je víc na očích 1

 

7.1.6.      Mají ti, kteří začali pro roce 1989 pracovat pro církev (v církevních úřadech, v katechezi, jako pomocníci v pastoraci) ducha vytrvalosti? Jestliže ano: Co jim pomohlo? Jestliže ne: Co je podle nás odradilo? Nebo se o nich naše společenství ani nedovídá?

Ano 3

pomohla jim víra a důvěra v Boha a Pannu Marii

Ne - nekoncepčnost výuky náboženství, malé finanční ohodnocení, neodloučení církve od státu 1

 

7.1.8.      Je Panna Maria svou moudrostí vzorem křesťanského života také v našem společenství?

Ano 4

 

 

Náměty k okruhu 7.2.

V čem vidíme přínosy a omezení mariánské zbožnosti?

 

7.2.1.      Prožívá a slaví se úcta k Panně Marii v naší farnosti?

Ano 5

účel je v důrazu na citovou zbožnost 1

 

7.2.2.      Máme v našem společenství májové pobožnosti? Jak často? Jsou ve srovnání s minulostí stále přitažlivé? Kterou generaci lidí v našem společenství oslovují? Zažívají po roce 1989 rozkvět, nebo spíše útlum?

Ano, máme 4

ne rozkvět po roce 1989 1

 

7.2.3.      Máme v našem společenství zkušenost se společnou modlitbou růžence? Modlíme se ho jako soukromou modlitbu? Rozumí mu a modlí se ho u nás mladá generace?

společná modlitba Ano 3

                          Ne 1

soukromá modlitba Ano 3

nemodlí se mladá generace 1

 

7.2.4.      Jaké zkušenosti máme s modlitbou živého růžence? Ať jsou kladné nebo záporné: Zdůvodněte, proč.

nemáme zkušenosti 3

začínáme 1

několik „růží“ ve farnosti, každá se modlí za nějaké téma 1

 

7.2.5.      Odpovídají mariánské pobožnosti (májové, společné modlitby růžence, mariánská procesí) dnešní mentalitě lidí? Co by se mělo změnit? Co ne?

Ne(procesí, líbání sošky) 5

nevíme 1

 

7.2.6.      Jakou zkušenost máme s poutěmi do míst velkých mariánských zjevení (Lurdy, Fatima, apod.)? Co na nich přitahuje poutníky? Co odpuzuje? Je o ně v dnešní době zájem? Doporučili bychom tyto poutě svým blízkým, nebo nedoporučili? Z jakého důvodu?

hluboký osobní zážitek 4

přitahuje Panna Maria, odpuzují kýče 4

 

7.2.7.      Navštěvujeme česká mariánská poutní místa (sv. Hostýn, sv. Hora....) více dnes než za totality, méně než za totality, nebo stále stejně?

více 1

stejně 1

méně 1

 

7.2.8.      Jakou máme zkušenost s poutěmi na místa soukromých mariánských zjevení (Medjugorje, Turzovka...)? Čím přitahují poutníky? Čím je odpuzují? Doporučili bychom tuto pouť svým blízkým, nebo nedoporučili? Proč? Jak vnímáme oficiální postoj církve k těmto soukromým zjevením?

Ano, doporučili 4

Ne (agresivita vyznavačů Medjugorje) 2

církev má rozumný postoj 2

 

7.2.9.      Co soudíme o programu poutí na těchto místech? Které věkové kategorie lidí nejvíce oslovuje: Staré, mladé nebo střední generace?

všechny 3

staré 1

 

7.2.10.  Jaký máme vlastní program poutí do mariánských míst? Doporučujeme ho ostatním?

nemáme 4

 

7.2.11.  Jaký význam přikládáme rostoucímu počtu soukromých zjevení Panny Marie a jejich obsahu? Jaký zájem vyvolávají v našem okolí? Je tento zájem přínosem pro církev? Pokud jej považujeme za pozitivní: V čem spatřujeme jeho přínos? Pokud za negativní: Čím myslíte, že je tento zájem způsoben? Má se s ním něco dělat? Pokud ano: Co?

není zájem 2

mají své poslání 1

ne všechna zjevení pravá 1

 

7.2.12.  Oslovuje naše mariánská úcta nevěřící lidi, nebo spíše odrazuje? Máme se vůbec o jejich reakci zajímat? Jsme v našem společenství ohleduplní k jiným osobním projevům mariánské zbožnosti?

odrazuje 3

jsme ohleduplní 1

 

7.2.13.  Jak vnímáme zasvěcení našeho národa Kristu rukama Panny Marie na počátku devadesátých let? Co pro nás znamenají některé záporné reakce? Zdůvodněte své názory.

pro společnost nesrozumitelné 1

příště více ohledu na ekumenismus 1

 

7.2.14.  Je podle našich zkušeností úcta k Panně Marii u katolických mužů menší než u katolických žen, větší, stejná, nebo jiná? Proč?

větší u žen (rozumí její oběti) 4

jiná u mužů (muži žijící bez ženy hledají u Panny Marie ženský prvek v životě) 1

 

7.2.15.  Projevujeme mariánskou zbožnost nošením mariánských medailónků, obrázků apod.? Jakou s tím máme zkušenost?

Ano 4

Ne 2

 

7.2.16.  Máme zkušenost s pořádáním tzv. mariánských večeřadel? Pokud ano, co o nich soudíme?

Ne 4

 

7.2.17.  Jsou některé mariánské zbožnosti v našem okolí agresivní, odtržené od reality nebo překrucující evangelijní poselství radostné zvěsti?

Ne 3

 

7.2.18.  Rozlišujeme v našem společenství mezi náboženským uměním a kýčem? Je to zapotřebí?

Ano 4

záleží na vkusu 1

 

 

Náměty k okruhu 7.3.

Jak u nás vypadá (a jak by měla vypadat) úcta k Panně Marii a její projevy? Je založena na koncilním učení?

 

7.3.1.      Je pro nás pokoncilní pohled na Pannu Marii inspirativní pro vztah k Marii a pro mariánskou zbožnost? Pokud ano: V čem?

Ano, v první víře Panny Marie v Boha 3

 

7.3.2.      Je pro nás pohled na Marii jako předobraz a prvotinu církve a současně její Matku novou inspirací pro vztah k Panně Marii, pro modlitbu?

Ano, chápeme její souvislost s církví 4

 

7.3.3.      Obohacujeme koncilním pohledem na Pannu Marii také svůj pohled na naši církev? Pokud ano: Jak?

Ano, církev plastičtější, lidštější, přístupnější 1

Ano, matka církve i nás všech 2

 

7.3.4.      Souvisí u ženy úcta k Panně Marii úzce s prožíváním sebe sama jako ženy, popřípadě manželky a matky, a u mužů s tím, s jakými ženami se setkávají ve svém životě? 

Ano 4

 

7.3.5.      Bereme si příklad z Mariina života a jejího vztahu k Bohu?

je třeba se o to snažit 4

 

7.3.6.      Koncilní dokument „Lumen gentium“ upozorňuje, že svatí nám mohou sloužit jako příklad, dále že s nimi tvoříme jedno společenství, a konečně hovoří o možnosti přímluvných modliteb. Totéž platí v první řadě i o Panně Marii jako první mezi svatými. Myslíme si, že vědomě prožíváme společenství s Pannou Marií? Jak?

Ano, v modlitbě a víře v Boha 3

Ne 1

 

7.3.7.      Modlíme se modlitby Zdrávas Maria, Anděl Páně, Magnificat? Jaké další?

Ano 4

 

7.3.8.      Někdy se v církvi modlíme s Pannou Marií – např. modlitba „Magnificat“ (Velebí má duše Hospodina) v denní modlitbě církve. Častěji se asi modlíme k Panně Marii. Nemáme někdy pocit, že klademe Pannu Marii na místo, které jí nepatří? Pokud ano: Proč?

Nemáme 3

 

7.3.9.      Je některým lidem v našem společenství, zvláště mladým a konvertitům, mariánská zbožnost vzdálená a nesrozumitelná? Nalézají svou cestu k osobnímu vztahu k Panně Marii.?

Ne 2

nevíme 1

 

7.3.10.  Vznikají i dnes v našem společenství nové formy úcty k Panně Marii a svatým či nové formy našeho života ve společenství s nimi?

Ne 1