Sněm jako vrchol Desetiletí

 

Po měsících přípravných prací zveřejnila biskupská konference dekret o svolání Plenárního sněmu. Po skončení Desetiletí duchovní obnovy národa a v rámci přípravy na Jubilejní rok 2000 začíná v naší zemi další etapa práce na obnově života církve.

 

To, že byl svolán plenární sněm, neznamená, že se sjedou biskupové a kněží do Prahy, budou tam několik týdnů rokovat a pak vydají dokument, který bude všechny věřící přesně informovat o tom, co mají a nemají dělat, aby úspěšně vstoupili do třetího tisíciletí. Plenární sněm je záležitostí věřících všech římskokatolických diecézí a řeckokatolického exarchátu. Není to fráze, ale holá skutečnost. Už na minulých přípravných zasedáních v Čechách a na Moravě to byli právě laici, kteří jmenovali problémy, jež by se měly řešit, a navrhli nové okruhy, kterých by se měl sněm dotknout.

 

Sněmovní proces

Sněm je třeba důkladně připravit. Určit výchozí body, metodu a cíle sněmu. Sněmovní proces bude potřeba chápat jako sebeléčbu naší církve. Věřící musí být seznámeni se smyslem sněmu, aby mohli při přípravě a v průběhu sněmovního procesu pomoci.

 

Příprava spočívá především v kladení otázek

Co se nám na církvi líbí a co ne? Jsme církví mlčící, umírající nebo zmrtvýchvstalou? Jak spolu komunikovat? Jak komunikovat se světem? To jsou čtyři ze stovek otázek, které se vynořily během dosavadních příprav. Otázky bude nutno také roztřídit, uspořádat a rozdělit na aktuální a dlouhodobé. Otázky a odpovědi musejí být svobodně kladeny a zodpovídány. Veřejnost by měla být sněmovním procesem motivována ke zvýšení zájmu o život církve, sněm dává církvi příležitost, aby byla v očích nevěřících institucí potřebnou a důvěryhodnou.

 

Sněmovní kroky

Aby sněm dosáhl vytčeného cíle, je zapotřebí rozložit jej do formační, přípravné, sněmovní a závěrečné fáze.

Ve formační fázi, kterou zahájil Dekret o svolání, probíhají setkání věřících na všech úrovních, začíná také práce přípravné komise.

Ve fázi přípravné začínají odborné komise a experti tvořit předlohy dokumentů. Práci zahajují jednotlivé sněmovní sekce (tematická, analytická, pastorální, informační, duchovní a organizační). Biskupská konference také vydá jednací řád a plán přípravy a průběhu Plenárního sněmu.

 

Průběh a závěr sněmu

Sněmovní fáze začíná svoláním plenárního zasedání (asi podzim 1999). Členy sněmu jsou podle církevního práva biskupové, generální a biskupští vikáři, děkani teologických fakult, rektoři kněžských seminářů, vyšší řeholní představení a zástupci kněží a laiků. Zasedání budou sledovat také hosté z jiných církví a pozorovatelé (žurnalisté, politikové, vědci apod.).

Plenární zasedání budou probíhat na různých významných místech naší republiky.

Usnesení budou vyhlášena sněmem po přezkoumání Apoštolským stolcem. Po splnění úkolů sněmu rozhodne ČBK o jeho skončení.

 

A Katolický týdeník samozřejmě bude čtenáře informovat o průběhu plenárního sněmu a jeho výsledcích, o dějinách sněmů v naší zemi a o akcích, které budou sněm doprovázet.