Aktuality: SETKÁNÍ 5 / 1997

 

Můžeme do toho mluvit XII.

 

Co znamená pro naši dobu svolání sněmu katolické církve v ČR?

 

Schválení Plenárního sněmu naší církve Apoštolským stolcem (25. 10. 1996) znamená začátek nové epochy církve v naší zemi. Společný sněm české a moravské provincie se koná vůbec poprvé v dějinách. Naše církev chce realizací tohoto sněmu vydat svědectví o křesťanských hodnotách, Boží pravdě a lásce všem našim občanům v naší staronové samostatnosti v době po II. vatikánském koncilu. Na sněmu půjde o sebeuvědomění a sjednocení evangelního působení všech věřících církve. Naše církev se chápe jako nositelka Kristovy víry, naděje a lásky a odpovědnosti vůči všem občanům České republiky, a proto se plenární sněm nebude omezovat pouze na oblast vymezení partikulárního církevního práva církevní kázně, nýbrž se bude také zabývat vztahem církve k našemu státu, k našim dějinám, k uspořádání naší společnosti, k jejím problémům a starostem, k jiným křesťanským společenstvím, k občanským organizacím a hnutím, jak nám to ukládá současné učení církve. Církev totiž není jen obcí teoreticky učící, ale praktickým společenstvím v našem národě. Proto sněm bude vydávat pokyny a podněty pro život nejen svým členům, ale všem našim občanům na další dlouhou, možná staletou dějinnou epochu. Jen se musí nechat vést duchem evangelia.

Sněm však nebude shromáždění zástupců různých církevních společenství, které se liší vyznáním. Bude mít ekumenické zaměření, tj. bude chtít v rámci možností sloužit tomu, co je dosažitelné pro jednotu všech křesťanů v naší republice. Z tohoto důvodu budou na církevní sněm pozvány různé křesťanské církve a pozváni budou i reprezentanti veřejného života.

Již příprava sněmu bude událostí v duchu opravdové svobody a dialogu nejen všech složek církve, ale všech lidí,kteří si přejí dobro pro církev a společnost. Proto se už v přípravné fázi sněm neizoluje, nýbrž se o všem v současné fázi velmi otevřeně hovoří na tzv. brainstormingových setkáních (brainstorming = metoda shromažďování impulzů, nápadů a informací – pozn. red.) Dvě taková setkání proběhla s různými osobnostmi politického a vědeckého života 13. května a 22. října minulého roku. Čtyři setkání s laickými teology se konala v sobotu 1. března (dvě v Praze, jedno v Olomouci) a v sobotu 8. března (v Brně). Celkem se setkání zúčastnilo na 274 účastníků, z toho 250 teologů. Na podzim se plánuje setkání s letošními absolventy Teologické fakulty v Českých Budějovicích a také podobná setkání s kněžími a řeholníky. Cílem jsou připomínky ke koncepci Plenárního sněmu a příspěvky k projednávaným tématům. Plánuje se formování diskusních a pracovních sněmovních kroužků na úrovni vikariátů. Pracovní předlohy a připomínky se budou zveřejňovat, aby se tak sněmovní proces stal významnou záležitostí celé naší společnosti. Modleme se všichni za zdar této historické události nejen v dějinách naší církve, nýbrž celého národa.

 

P. Miloš Raban

Sekretář PKPS v ČR