Arcidiecézní zpravodaj Praha, č. 9, listopad 1997

 

Plenární sněm Katolické církve v ČR

 

Bude sněmem všech římskokatolických diecézí a řeckokatolického exarchátu na území ČBK. Jeho hlavní úlohou je napomoci, aby v naší vlasti bylo uskutečňováno to, „co Duch praví církevním obcím dnes (srov. Zj 2,3), aby tak mohly být rozvinuty závěry II. Vatikánského koncilu, totiž přiblížení života církve potřebám doby i současné společnosti na základě „znamení časů“ (Mt 16,3), aby tak církev lépe odpovídala na touhy a hledání dnešního člověka. Aby naše církev mohla splnit tento náročný úkol, je třeba se na něj důkladně připravit. Musíme si být vědomi toho, že příprava a průběh sněmu bude dlouhodobým procesem. Bude výsledkem systematické a odvážné práce všech, kdo se chtějí podílet na obnově církve a přejí si její dobro. Při této práci bude nutné se hlouběji a citlivěji vcítit do našich dějin i současnosti. Je třeba proto položit důraz na přípravu a zrání celého sněmovního procesu. Katolíci, ale i ostatní lidé dobré vůle musí být seznámeni se smyslem sněmu a sněmovního procesu, aby ho vůbec mohli přijmout za vlastní. Předsedou přípravné komise byl zvolen olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, sekretářem P. ThDr. Miloš Raban. Je třeba dobře naslouchat otázkám a na upřímnosti odpovědi bude také mnoho záležet úspěšnost sněmu. Nebudeme se ptát pouze po potřebách, ale také po impulsech a návrzích na řešení problémů. Při tomto hledání bude třeba rozlišovat mezi aktuálními a dlouhodobými záležitostmi.Avšak na všechny je třeba hledat odpověď a nevyhýbat se ani nepříjemným otázkám. V průběhu sněmovního procesu je proto bezpodmínečně třeba zaručit naprosto svobodné vyjádření se k diskutovaným tématům. Veřejnost by měla být sněmovním procesem pozitivně motivována ke zvýšení zájmu o nabídku církve současnému člověku. Odpovědi sněmu proto musí být jasné, věrohodné a přesvědčivé.Schválené dokumenty se stanou mantinely dalšího života církve u nás a jejího přínosu pro společnost na prahu 21. století. Aby sněm dosáhl vytčeného cíle, tj. nejen vytváření řady dokumentů, nýbrž obnovení celé církve, bud zapotřebí, aby sněmovní proces byl rozložen do formační, přípravné, sněmovní a závěrečné fáze. Ve formační fázi zahájené dekretem biskupů ČBK, který byl vydán o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje 5. 7. 1997 na Velehradě, půjde především o motivaci naší veřejnosti ke spolupráci. Tato fáze potrvá cca jeden rok. Vedle toho se formuje struktura přípravné komise, která bude zajišťovat přípravu i průběh sněmu. V přípravné fázi dojde k vlastní přípravě sněmovních předloh odbornými komisemi a experty. Příprava komise bude rozdělena na jednotlivé sekce: tématickou, analytickou, pastorální, informační, duchovní a organizační. Sněmovní fáze bude zahájena ČBK svoláním plenárního zasedání. Ve smyslu kanonického práva, jednacího řádu a stanov sněmu jsou členy sněmu biskupové s hlasem rozhodujícím, generální a biskupští vikáři, děkani teologických fakult, rektoři kněžských seminářů, vyšší řeholní představení a zástupci duchovních a laiků s hlasem poradním. Na sněm budou pozváni též hosté z jiných církví i zástupci vědeckého, politického a kulturního světa, kteří se budou moci vyslovovat k předlohám. Plenární zasedání se budou konat na různých místech republiky. V závěru budou po schválení Apoštolským stolcem vyhlášena usnesení a ČBK sněm ukončí. Svolání sněmu se tak jeví jako přiměřená a žádaná odpověď na potřeby naší doby a zároveň jako logické vyvrcholení Desetiletí duchovní obnovy národa v duchu pokoncilového „aggiornamenta“.

 

Daniel Herman