PLENÁRNÍ SNĚM

z diskuse ve sněmovních kroužcích v plzeňské diecézi (3) – listopad 1998

Téma: Přístup církve k mladým lidem.

ü      církev musí hledat způsob, jak naslouchat mladým, chybí prostor pro svobodu, mladí se cítí svazováni, škatulkováni

ü      jinde (v jiných církvích, společenstvích a partách) jsou přijímáni vážně, proto tam chodí

ü      u mladých chybí zodpovědnost, "jinde" je větší benevolence

ü      ostatní církve jsou otevřenější a závazky méně jasné

ü      v jiných církvích nejsou benevolentní, ale hlavní roli hraje osobní přístup k mladým, užší kontakty

ü      požadavek odpovědnosti nehraje důležitou roli

ü      mladým není co nabídnout, neexistuje dostatek společenství vrstevníků

ü      není kde mladé oslovit

ü      chybí vstřícnost a další péče

ü      nesrozumitelnost katolické bohoslužby

ü      opustit představu, že mše je misijní prostředek

ü      přílišná institucionalizace společenství

ü      přílišné zákazy a příkazy

ü      zákony do církve patří, nelze je zrušit - vnímání desatera a svátosti smíření se vytratilo

ü      neupadnout do podbízení se

ü      hodně "tabu - témat", chybí otevřená diskuse o předmanželské sexualitě

ü      málo se využilo Desetiletí duchovní obnovy

ü      mladým naslouchat, vnímat jejich problémy, nebagatelizovat, ale brát je vážně

ü      začít s výchovou k rodičovství a k zodpovědnosti

ü      chybí oheň v srdci, netrápit se malým počtem mladých, umět čekat a žít

ü      víc se zamyslet nad zákazy

ü      mladý člověk je dnes zhýčkaný, proto odrazuje velká odpovědnost

ü      moralizující tvář církve ke společnosti

ü      vše je příliš postaveno na bohoslužbě

ü      slabý pohled na Ježíše Krista - hlavní se stává druhořadým

ü      nejistí a zranitelní mladí lidé i přes svou suverénnost hledají a zkouší nás

ü      hlásat Ježíše Krista vzkříšeného, (On je jistota)

ü      evangelizace mladého člověka: atmosféra prostředí v jiných církvích je více oslovující, naopak u nás je zima, zapšklí lidé, farář něco čte z knihy apod.

ü      u nás chybí Duch sv. v tzv. evangelizátorovi

ü      mladí nenajdou společenství, spíše vnějškovost

ü      žít věrně své místo, nehledat úspěch evangelizace za každou cenu

ü      hledat nové směry spolupráce se školou

ü      stále bohužel platí: "hlavně aby chodili na mši"

ü      promluvy kněze nezasahují jejich život ("co je pálí")

ü      heslo "pracovat s mládeží" leckdy znamená dělat akce a udělat z nich předmět zájmu (vlastní realizace vedoucího, plnění něčeho...), místo toho, aby se mladí stávali skutečnými partnery

ü      absolutizující hesla, věci, hodnoty - místo živého zachraňujícího Krista

ü      neznalost bio-psycho-sociologického rozměru mladého člověka, často jsou manipulováni a to ještě neodborně

ü      jde často spíše o to získat je, "dostat někam", než do nich investovat v různých oblastech jejich života

ü      někteří faráři "žárlivci" udávají ty kolegy, jejichž liturgie zve mladé

ü      nedostává se rovnocenného přijetí těm, kteří uvěřili v dospělosti

ü      v církvi fungují principy jako v určité politické straně: spolehliví a nespolehliví vzhledem k ideologii, protekcionismus, lobbistické skupiny, kývači, umělý slovník a umělý úsměv

ü      strach žít s nimi jako přítel, nejen do nich něco "hustit"

ü      demoralizuje je odstraňování "nepohodlných" lidí v církvi (Štampach, Halík, Zach...)

ü      snaha vychovat poslušné, tím se potírá tvořivost

ü      ve farnostech existují určité "kliky", které nedají mladým prostor

ü      sněm by měl být svolán co nejdříve, aktuálních problémů je dostatek

ü      pro lepší orientaci při četbě Písma sv. by se měly vybrat vhodné části, zejména ty neužívané běžně při bohoslužbách, a opatřit je odborným výkladem.