Co očekávám od plenárního sněmu

 

Má očekávání jsou již částečně ovlivněna předchozími příspěvky do této ankety i řadou názorů, s nimiž jsem se setkal. Píši hlavně proto, že mi většina z nich "nemluvila z duše". Nesouhlasím s nářkem, že sněm nemůže přispět k řešení "velkých" témat jako celibát nebo svěcení žen. Snad nejsem příliš provinční, když vidím "menší" témata jako pro nás podstatně naléhavější. Stejně tak nesouhlasím s názorem, který volá po pronikavé analýze. Nejsme povoláni, abychom Kristovo tělo léčili, a už vůbec ne, abychom ho "diagnostikovali" - jsme povoláni k tomu, abychom Kristovo tělo žili.

Zdá se mi jako velmi šťastná  myšlenka, že sněm má mít pastorační charakter. Je to asi to nejpotřebnější pro naši současnou situaci. Místo církve v měnící se společnosti bude stále zřetelněji takové, jaké zkušenosti s činností církve bude vnější společnost mít. Zkušenosti z toho, jak se církev prezentuje, jak kultivovaně prosazuje své cíle a zájmy, jak účinně pomáhá řešit sociální, zdravotní a vzdělanostní problémy celé společnosti. Tento vnější pohled na církev je ve skutečnosti pohledem na pastorační činnost církve, protože je pohledem na chování, vztahy a odbornost lidí, kteří jako církev na různých úrovních vystupují.

A právě chováni a vztahy věřících, ale zprostředkovaně i odbornost jsou výsledkem pastorace. Alespoň do té míry, že úspěšná pastorace, jejímž výsledkem je duchovní pokrok člověka, indikuje i znatelný pokrok v kvalitě a angažovanosti života. Aby byla pastorace úspěšnější, je třeba najít lepší organizační formy (počínaje reformou farního systému a konče třeba statutem farních rad), lepší pastorační metody (které počítají s promyšleným zapojením laiků) i lepší metody vzdělávání, komunikace a finančního zabezpečení (včetně aktivnější účasti všech věřících katolíků). Nezbytná se mi jeví i určitá pastorační specializace - třeba na oblast pastorace rodin, mládeže, na pastorační činnost ve vězeňství, armádě nebo zdravotnictví. Přitom specializace v nynější době asi nebude stát na specializaci osob, zvláště ne duchovních, ale spíše na účasti odborníků ve specializovaném týmu.

Všechny tyto věci se jen obtížně přejímají ze zahraničí. Na druhé straně je třeba zahraniční  zkušenosti dobře znát. Naše zeměpisná poloha mezi Rakouskem a Polskem představuje nejen dilema volby mezi dvěma značně odlišnými přístupy, ale i dvojnásobek vzorů a zkušenosti. Nemůžeme se přemístit ani zeměpisně, ani myšlením, ale naopak musíme dobře zaplnit a využít náš vlastní duchovní prostor. Tvůrčí kapacity, které by mohl všeobecný sněm vytvořit, by mohly být přiměřené velikosti tohoto úkolu. Očekávám, že sněm místní církve přinese tak zásadní reformu pastorační praxe, jakou byla liturgická reforma bohoslužebné praxe obecné církve.

 

Josef Zeman

Autor je ředitelem Národního centra pro rodinu (Brno)

 

 

 

 

Příprava na plenární sněm pokračuje

 

Naši biskupové se rozhodli svolat plenární sněm, který má dát kompetentní odpovědi na nové potřeby a problémy našich věřících i celé společnosti. V lednu vyzvali biskupové k denní modlitbě za zdar sněmu, za kterou všem věřícím žehnají. O tom, co se pro splnění tohoto náročného úkolu již podařilo udělat, jsme hovořili se sekretářem přípravné komise plenárního sněmu P. Milošem Rabanem.

 

Jak pracují jednotlivé sekce a co všechno mají za úkol?

Tematická sekce vedená biskupem Paďourem už konkretizovala a analyzovala hlavní téma sněmu, aby se totiž uskutečnily závěry II. Vatikánského koncilu v perspektivě nové evangelizace v našich podmínkách. Z toho plynou dva základní problémy, které se budou řešit i na našem sněmu: odpovědnost za naši církev a odpovědnost církve za naši společnost. Sněmovní témata jsou dále rozdělena do čtyř základních okruhů, které „mapují“ témata koncilových konstitucí – O církvi, O liturgii, O Písmu svatém a O církvi v dnešním světě. V tematické sekci byly navíc vytvořeny odborné komise, které projednávají také řadu témat.

Pastorální sekce, kterou vede biskup Malý, pečuje o formaci sněmovních kroužků. Jsou to skupiny věřících ve farnostech, ale i dalších církevních institucích, které mají jako hlavní úkol projednávat sněmovní témata. Členové kroužků budou dále také zkoumat prioritu potřeb v církvi zdola a jejich připomínky budou zohledněny při zadávání předloh. Do dnešního dne se již vytvořilo na pět set kroužků a další vznikají.

Analytická sekce, kterou řídí biskup Cikrle, se rozdělila na tři týmy, zabývající se historickými, sociologickými a vyhodnocovacími analýzami. Výsledky průzkumů budou vyhodnoceny a stanou se opět jedním z podkladů nejen pro sněmovní předlohy, ale i pro další diskuse ve sněmovních kroužcích. Některé z nich budou publikovány, aby na ně mohla reagovat i veřejnost.

 

Kde se budou moci zájemci dozvědět víc o probíhající přípravě na sněm?

V informační sekci, která se teprve ustanovuje. Jejími členy budou zástupci našich nevýznamnějších civilních a církevních médií. Než začne vycházet sněmovní bulletin, mohou si zájemci vyhledat informace o sněmovním procesu ve článcích, otištěných v Perspektivách či Katolickém týdeníku a na vznikající internetové domovské stránce Katolické církve v ČR, na kterou mohou posílat i své příspěvky a připomínky ke sněmovnímu procesu.

 

Kateřina Nešlehová