Oldin 3 / 1998

 

Příprava sněmu nabírá obrátky…

Formace sněmovních kroužků v diecézích a společenstvích zasvěceného života

 

Situace církve v naší zemi v období komunismu neumožnila svolat ani diecézní, ani plenární sněm, aby se také u nás uskutečňovaly záměry II. vatikánského koncilu. Proto je nyní zapotřebí, aby i v našich zemích bylo uskutečněno to, „co Duch praví církevním obcím dnes“, aby tak mohly být rozvinuty závěry tohoto koncilu, totiž přiblížení života církve potřebám doby i současné společnosti podle „znamení časů“, aby tak církev lépe odpovídala na touhy a hledání našich současníků. Proto bylo rozhodnuto svolat také v naší zemi plenární sněm.

Aby naše církev mohla splnit tento náročný úkol, musí se na něj důkladně připravit. Musí si být vědoma toho, že příprava a průběh sněmu bude procesem dlouhodobým, mnohaletou systematickou a odvážnou prací všech, kteří se chtějí zúčastnit na obnově naší církve a přejí si její dobro.

V přípravném procesu bude potřeba umět si klást otázky. Na jejich zodpovězení bude také záležet úspěšnost sněmovního procesu. Budeme si klást mimo jiné otázky: Co můžeme církvi přinést? Co nás v církvi naplňuje radostí? Nebudeme se ptát pouze po potřebách, ale také po impulsech a návrzích na řešení problémů. Proto se každý věřící a společenství musí ptát sama sebe: Co můžeme udělat my u nás pro realizaci pokoncilní nauky církve? Při tomto hledání bude třeba rozlišovat mezi aktuálními a dlouhodobými záležitostmi. Na všechny je třeba hledat odpověď a nevyhýbat se nepříjemným otázkám.

V průběhu sněmovního procesu je proto třeba zaručit svobodné vyjádření se k tomu, co souvisí s blahem církve. Toky informací musí vést už v přípravě sněmu k oživení církve a duchovní dimenze společnosti.

Spektrum úkolů je proto třeba řešit shromážděním co možná největšího počtu podnětů od věřících i celé společnosti a systematicky je analyzovat. Celý sněmovní proces musí být doprovázen a podporován duchovní přípravou a modlitbami věřících, neboť jsme si velmi dobře vědomi mezí našich lidských sil a poznání. Proto dojde v přípravě sněmu také k formaci sněmovních kroužků, kde dojde k průzkumům, rozborům a diskusím. Organizování sněmovních kroužků se bude věnovat a o aktivní účast laiků na sněmovním procesu bude pečovat pastorální sekce přípravné komise. Bude zpracovávat materiály pro sněmovní kroužky a registrovat animátory sněmovních kroužků a prostřednictvím moderátora našeho arcibiskupství P. Františka Hanáčka bude moderovat jejich činnost. P. Hanáček je členem pastorální sekce sněmu a bude usměrňovat tým animátorů v našem arcibiskupství, bude také zpracovávat výsledky jednání sněmovních kroužků a předávat je pastorální sekci k dalšímu zpracování.

Formace těchto kroužků je závazná a bude v našem arcibiskupství probíhat na teologické fakultě, v arcibiskupském semináři a ve všech děkanátech. Dále se doporučuje jejich formace ve všech farnostech, arcibiskupském gymnáziu, katolických školách, charitách a křesťanských sdruženích a institucích, tam, kde bude možno navrhnout animátora splňujícího podmínky a vytvořit sněmovní kroužek alespoň z 8 aktivistů.

Moderátor P. František Hanáček bude registrovat návrhy jmen animátorů, které přijdou od představených příslušné instituce, popř. alespoň od 8 aktivistů. Animátor musí mít teologické vzdělání a být dobře seznámen s učením církve. Animátor bude evidovat aktivisty a moderovat činnost sněmovních kroužků podle jednacího řádu, který obdrží od moderátora. V jedné církevní instituci může z důvodu více názorových orientací nebo velkého počtu aktivistů vznikat i více sněmovních kroužků. Aktivistou – členem příslušného sněmovního kroužku se může stát každý zájemce o přípravu a činnost sněmu.