K čemu národní sněm katolické církve I.

 

Lidé se stále znovu ptají, k čemu sněm a oč na něm půjde. Přitom znovu a znovu opakujeme, že jde o plnější uplatnění II. vatikánského koncilu v životě naší církve. Snad je to příliš obecné a málo srozumitelné.

V době komunismu neměla většina věřících možnost seznámit se s učením koncilu. Někteří sice koncilní dokumenty četli, ale přesto netuší, k čemu národní sněm. Na základě různých debat i toho, co píše tisk, zvláště pak při pročítání připravovaných podkladů pro diskusi o jeho konkrétní náplni, jsem si uvědomil, že záměr sněmu, jeho zdůvodnění a cíl je třeba vyložit jasněji.

Mnozí věřící i kněží jsou s dnešní situací naší církve v podstatě spokojeni. Snad se jim zdá; že učení koncilu bylo v našich diecézích vcelku uskutečněno a že sněm je zbytečný. Některým možná připadá, že je to záležitost určitých intelektuálských kruhů, proto nejsou myšlenkou sněmu nadšeni. Jsou i takoví - doufám, že jich není mnoho kteří se dívají na přípravu sněmu skepticky, protože ho vidí ustrašenýma očima. Po koncilu docházelo na Západě k různým výstřelkům, někde i k jeho zneužití. Proto mají z koncilu strach a přes výzvy Svatého otce k jeho naplnění varují se zdviženým ukazováčkem, "aby se to nepřehnalo". Na rozdíl od biskupů nejsou o nezbytnosti sněmu přesvědčeni. Netečnost, lhostejnost, ani ten úzkoprsý strach však nesmí překážet tomu, aby dary Ducha vstupovaly do církve a působily v ní.

Letos o svatodušních svátcích připomněl Jan Pavel II., že církev má rozměr instituční i rozměr charismatický. Neobává se tu snad někdo vanutí Ducha svatého, který se nedá uzavřít do struktur a schémat? Nebojí se, že uskutečňování koncilu bude v nesprávných rukou? Že koncilní dokumenty jsou sice dobré, ale co kdyby je interpretovali nějací liberální či modernističtí intelektuálové? Jediný je však, hlavní interpret dokumentů - Duch svatý. "On vás bude uvádět do veškeré pravdy" (J 16,13). V tomto duchu - i v Duchu - jsou zváni ke spolupráci na přípravě sněmu všichni: ti váhaví a nerozhodní, pochybovači i ustrašení, i ti "intelektuální a moderní". Otevřeme-li se Duchu, který vedl koncil, povede nás při přípravě i realizaci sněmu. Proč je tedy potřebné a nezbytné uvádět dnes učení koncilu do života? Někomu se může zdát; že už je neaktuální, překonaný, vždyť je tomu málem čtyřicet let, snad by se měl raději připravovat koncil další... - Zatím však zůstává skutečností, že plody II. vatikánského koncilu nebyly dosud plně uvedeny do života ani v místních církvích, ani v církvi světové. Zaznělo to i z místa nejvyššího. Jan Pavel II. napsal v roce 1988 u příležitosti 25. výročí schválení konstituce o posvátné liturgii apoštolský list, v němž naléhá na intenzivní výchovu, jež by pomohla "objevit bohatství, které obsahuje liturgie" (čl. 14), Dále uvádí: "Je třeba vykonat ještě mnoho, abychom pomohli kněžím i laikům proniknout smysl liturgických úkonů a textů" (čl. 21). A nejde jen - o liturgii. Kardinál Etchegaray, prezident ústřední církevní komise pro Velké jubileum r. 2000, připomíná papežovu pastorační linii: "Prohloubit učení II. vatikánského koncilu o církvi, obsažené především v konstituci Lumen gentium, aby byli věřící dovedeni ke zralejšímu vědomí své vlastní odpovědnosti" (Úvod ke knize R. Cantalamessy Dech Božského Ducha, 1988, str. 8).

Tyto výzvy platí nejen o dvou zmíněných dokumentech. V apoštolském listě Tertio millenio adveniente vyzývá papež celou současnou církev k vážnému zpytování svědomí. Připomeňme jedinečný odstavec týkající se koncilu: "Zpytování svědomí nemůže ponechat stranou ani otázku přijetí koncilu, toho velkého daru Ducha svatého církvi na konci tisíciletí. V jaké míře se Boží slovo stalo plněji duší teologie a inspirací vší křesťanské existence, jak to požadovala věroučná konstituce Dei verbum? Je liturgie prožívána jako "pramen a vrchol" církevního života podle nauky koncilní konstituce Sacrosanctum Concilium? Upevňuje se ve všeobecné církvi i v místních církvích eklesiologie společenství věroučné konstituce Lumen gentium tím, že dává prostor charismatům, službě a různým formám účasti Božího lidu, aniž by se přitom otevíraly dveře populismu a sociologismu, které neodrážejí katolický náhled církve a autentického ducha II. vatikánského koncilu? Zvláště závažná otázka se musí týkat také stylu vztahů církve a světa. Koncilní pokyny, obsažené v pastorální konstituci Gaudium et spes i v dalších dokumentech, o otevřeném, vzájemně se respektujícím a srdečném dialogu, který se ovšem musí vyznačovat pozorným: rozlišováním a odvážným vydáváním svědectví pravdě, jsou stále platné a vybízejí nás k další práci" (čl. 36).

Nelze tedy pochybovat, že základní cíl našeho sněmu - "vyhmátnout“ to nové, co koncil přináší, a uvést jeho učení hlouběji do života našich místních církví - je věc aktuální a naléhavá. Jsme k tomu vybízeni i Svatým otcem, tedy hlasem nejpovolanějším, který rozptyluje všechny pochyby, obavy a váhání. Je třeba se také ptát, nakolik byl u nás dosud koncil uskutečněn. Součástí přípravy sněmu bude i fundovaný rozbor této věci. Zatím se zběžně ohlédněme za dobou minulou.

K analýze koncilu a k rozpracování jeho závěru pro široké kruhy věřících u nás nedošlo. Minulý režim se bál „modemizace" církve, a proto toleroval jen jakési minimum, snad jen pro oko zahraničních návštěvníků (např. liturgickou reformu). Redakce tehdejších Katolických novin doslova odmítala články o koncilu s odůvodněním, že jsou "příliš modemí". Duchovní pastýř na tom nebyl lépe, navíc měl velmi omezený náklad. A co teologická fakulta? Ta budoucím kněžím opravdové setkání s duchem koncilu nezprostředkovala. Nejen pro politickou karanténu, ale i proto, že sami vyučující neměli snadnou možnost kontaktu s procesem aplikace koncilu v životě církve jinde. A možná i z jiných důvodů...

Už sama tato situace nás vybízí, abychom se snažili vstoupit do nového tisíciletí s obnovenou tváří církve; s vírou, jakou od nás žádá Duch svatý. Je třeba obnovit tvář církve? Prohloubit a obnovit víru? Mnozí se dívají na takové otázky podezíravě, mají strach ze "změny", z modernismu, z liberalismu. Vždyť přece ta jejich víra, která jim byla silou a oporou v těžkých dobách, je "dost dobrá". - Nejde však i o "změnu víry", ale o její očištění a prohloubení pod vedením Ducha svatého. Ani největší škarohlíd nemůže popřít, že biskupové shromáždění na koncilu kolem papeže jednali pod jeho vedením. - Je známo, že arcibiskup Lefébvre odmítal některé dokumenty, zvláště konstituci o liturgii. Ve svém odmítání se zatvrdil, proto ho musel Jan Pavel II. - ač s krvácejícím srdcem - exkomunikovat a s ním i jeho následovníky. Lefébvre zemřel jako schizmatik. Z toho je však zřejmé, jak církvi záleží na uskutečnění koncilních dokumentů.

V celé naší místní církvi i v přípravném sněmovním procesu tedy půjde o obnovu tváře  církve, O prohloubení víry působením téhož Ducha, který vedl jednání koncilu a promlouvá v jeho dokumentech. O změnu mentality podle Ježíšova slova: "Změňte své smýšlení" (Mt 4,17). Někdy postupujeme v této snaze nelogicky: obrátili jsme oltáře, ale neobrátili své smýšlení. Vytváříme nová grémia, pastorační a jiné rady, ale nerozvíjíme jejich "ducha", bratrské společenství, o němž mluví koncil. Vytváříme nové struktury, bohoslužby slova, místa pro asistenty, trvalé jáhny atd., ale zdá se, že tyto novoty nefungují. Chybí totiž duch, který by jim vdechl život, chybí změna vztahu kněží k.laikům a naopak, změna mentality, metanoia. Je třeba obrátit se nejen od hříchu, ale i k pravdě, k tomu, co nového říká Duch Boží církvi dnes, "zajet na hlubinu“ II. vatikánského koncilu.

Nepřijetí výzvy k změně smýšlení a jiných apelů koncilu způsobilo v nedávné době v církvi řadu problémů i vážných škod, a nejen u nás. Když ještě v dobách komunismu nemohl být s věřícími kněz vysluhující mši svatou, pomáhala nám v malých společenstvích víra v Boží slovo i v Ježíšovu přítomnost ("Kde jsou dva nebo tři" - srov. SC 7). Naproti tomu rozsah svěcení kněží i biskupů, prováděných v davídkovské části skryté církve, byl z velké části způsoben i tím, že nebylo vzato v úvahu to nové, co koncil přináší, zejména všechny ostatní reálné způsoby Ježíšovy přítomnosti, jak je uvádí liturgická konstituce č. 7. Vážně vzata byla jen jeho jediná přítomnost, byť vrcholná - v eucharistii. Davídkovy aktivity, zejména svěcení ženatých mužů a žen, byly přijímány s velkými sympatiemi v "pokrokových" kruzích na Západě, kde je kladen důraz na lidská práva, tedy i na právo na eucharistii, jehož garantem má být biskup. Proto tam mnozí naléhají, aby papež dovolil svěcení tzv. "viri probati". Tyto snahy by mohly mít své oprávnění, kdyby se zároveň obnovila víra v ostatní formy Kristovy přítomnosti. V mnohých církevních kruzích zasažených konzumismem je snazší být "obsluhován" svátostí než vynakládat úsilí, tj. aktivně žít v lásce .Ducha svatého, a tak vytvářet podmínky pro tuto vzácnou přítomnost Krista ve společenství. Velice na mě zapůsobilo líčení Carlo Carretta v knize Hledal jsem a nalezl (Cesta, 1997). Vypráví se tam o křtu přítele Alexe ve stanu na poušti. Autor píše: "Na všechny, kdo se tu shromáždili jako církev, sestoupil Duch svatý, a když jsem lil vodu na Alexovu hlavu, zmocnilo se nás všech dojetí a na našich tvářích bylo vidět radost." Ve stanu se vytvořila láskyplná atmosféra. Chybí jen vyslovení víry v Kristovu přítomnost, jak ji nově formuluje koncil: "Když se v církvi křtí, křtí Kristus." - I když Carretto hluboce medituje nad Písmem, přece jen nedospívá k víře v Ježíšovu skutečnou přítomnost ve společenství, jak ji v Duchu svatém formuloval koncil (SC 7). Místo toho uvažuje o tom, jak celibát brání růstu kněžských povolání, a že je třeba světit ženaté muže...

Ani ve svobodném světě se nepodařilo plně uskutečnit učení koncilu. Snad pro ty četné výstřelky, které už nebylo možné sloučit s intencemi koncilu a které vzbudily strach. Tyto dluhy Duchu svatému vyvolávají i ona známá hnutí jako například tzv. Volksbegehren ("My jsme církev") v tradičně katolickém Rakousku. Podobné tendence se projevily i u nás.

I tato znamení času nás vybízejí a varují.

Kardinál Miloslav Vlk

 

Co očekávám od plenárního sněmu

Očekávám setkání, dialog, vzájemné poznání, výměnu zkušeností, týmovou spolupráci, zvýšenou pozornost lidskému potenciálu, odhalení skrytých duchovních rezerv, sjednocení různých skupin. - O dialogu už bylo řečeno a napsáno mnoho teoretických úvah, ale praktická základna jeho realizace neexistuje ani na církevní, ani na diecézní, ani na farní úrovni. Věřící vídají svého faráře většinou jen na kazatelně, nemají však možnost na jeho slova reagovat, takže kázání se stává monologem ve výšinách, odtrženým od reálného života a konkrétních problémů lidí. Pokud faráři s někým komunikují, tak většinou jen s ministranty v sakristii a s nejbližšími spolupracovníky. Většina farníků, nacházející se mimo tento okruh, své nápady, náměty a připomínky vyjadřovat nemůže. Především akademicky vzdělaní lidé bývají z farního života vyloučeni, nebo je jim vnucena pasivní a jednostranná role naslouchajících, poučovaných, přijímajících - bez jakékoli zpětné vazby.

Věřící slouží nanejvýš jako bezplatné pracovní síly při údržbě kostelů a far, jinak představují pouze čísla ve statistice, nad jejichž klesajícím počtem si tu a tam některý z představitelů hierarchie posteskne. O jejich duchovní, intelektuální a tvůrčí kvality, o schopnost, odbornost a nadšení, o dary srdce a ducha, zájem příliš není. Přestože Kodex kanonického práva obsahuje kánon 529 o povinnosti faráře osobně poznávat jemu svěřené farníky, ve skutečnosti zůstává jejich vzájemný vztah na technické a úřední úrovni. Neznají se a ani se nesetkávají věřící mezi sebou, nanejvýš několik známých chvíli postojí před kostelem, nebo si popovídají v soukromí u kávy, ale takhle žijí i nevěřící. Pokud přece jen vznikne nějaké společenství, bývá obvykle uzavřené, nebo příliš vyhraněné podle nějakého tématu, věku, stavu. Spousta akcí probíhá utajeně, nikoho nenapadne dát oznámení na vývěsku.

Nedokážeme-li otevřeně komunikovat mezi sebou navzájem, přestože věříme v téhož Boha, jak chceme oslovit nevěřící? V současné církvi lze pozorovat mnoho nezájmu, lhostejnosti, nevraživosti, roztříštěnosti, nelásky. Boží věc, o niž by mělo jít v první řadě, se pak často ocitá na vedlejší koleji.

Na základě těchto zkušeností jsem vůči sněmu skeptická, ale o to větší význam přikládám modlitebním skupinám, které se mají za jeho průběh modlit. Čím větší prostor dáme Duchu svatému a čím menší naší lidské slabosti, tím víc můžeme od sněmu očekávat.

Kateřina Tetivová

Publicistka, absolventka dálkového studia na KTF UK