Nové informace o plenárním sněmu katolické církve
(Informace HK č. 85)

19. ledna 1998 se poprvé setkali moderátoři sněmovního procesu z jednotlivých diecézí České republiky s přípravným výborem sněmu v Praze. Naši diecézi zastupoval Mons. Josef Socha, od příště by se těchto jednání měli účastnit dva zástupci z  každé diecéze a Mons. Sochu by tedy měl doprovázet P.  Václav Vacek, který byl službou moderátora naším biskupem pověřen spolu s ním. Mons. Socha se se mnou ochotně rozdělil o informace, které takto nabízím i vám.

Jde o zmapování toho, v čem je a v čem není naplňován II. vatikánský koncil u nás. Neměl by být umlčen žádný hlas -  ovšem samozřejmě nesmí být destruktivní. Ze sněmovních kroužků mají vzejít podněty. Jde o to rozhýbat potenciál lidských myšlenek, naučit lidi diskutovat. Naučit je kultuře dialogu. Měli bychom se ptát, co můžeme udělat my pro pokoncilní obnovu u nás. Je třeba vše zkoumat, před ničím se neuzavírat předem. Jde o  probuzení zodpovědnosti za církev, kterou vyplývá ze všeobecného kněžství.

V současnosti je hlavním úkolem zakládání sněmovních kroužků. Je připravena výzva k zakládání sněmovních kroužků, která bude v nejbližší době otištěna v "Akta curiae" pro kněze a v IKD pro všechny věřící diecéze. Sněmovní kroužky jsou povinné ve vikariátech, na biskupství, v církevních institucích - což je u nás např. Charita, církevní školy, Pastorační středisko, každé diecézní Centrum (pro mládež, pro rodinu, katechetické...). Kroužky budou vznikat také v řeholích, semináři, na teologických fakultách a podobně.

Sněmovní kroužek má mít nejméně osm členů - aktivistů. Povede jej animátor, což by měl být činný aktivní člověk. Schvaluje jej biskup a má mít teologické vzdělání. Animátoři budou mít vazbu na moderátora sněmu v  diecézi. Aktivistou může být kdokoliv, dokonce i nevěřící, pokud bude mít úmysl pro dobro církve. Asi do půl roku by měly být tyto sněmovní kroužky ustaveny, aby se mohlo začít s  přípravnou periodou. Ta by měla trvat asi do roku 2001.

Moderátoři sněmu mají za úkol do konce března oslovit vikáře a představitele církevních institucí v  diecézi. Vikáři by měli oslovit kněze svého vikariátu. Buď bude kněz sám animovat sněmovní kroužek, nebo osloví další. Každý animátor si má shánět aktivisty.

Laik Jiří Černý, sekretář Rady laiků pražské arcidiecéze, který je moderátorem sněmu za tuto arcidiecézi, v  Praze informoval o tom, že už připravil komunikační síť, zmapoval diecézi a snažil se podnítit vznik sněmovních kroužků.

 

26. ledna P. ThDr. Ing. Miloš Raban poskytl kněžím naší diecéze základní informaci o  sněmu. Využil jsem této příležitosti a po skončení kněžského dne jsem ho požádal o rozhovor. Některé jeho myšlenky uvádím:

Plenární sněm má soudní, zákonodárnou a výkonnou moc nad všemi diecézemi. Je to něco jako parlament, vláda a  ústavní soud v  jedné osobě. Má velkou pravomoc. Proto je třeba pečlivě dodržovat, aby byly splněny podmínky církevního práva, aby sněm měl opravdu tuto právní váhu. Toto je jeden z důvodů, proč doba přípravy je tak dlouhá. My bychom samozřejmě mohli udělat jakési "jamboree", fórum, setkání a podobně - a nikdo by tomu nebránil, ani naši biskupové, ani Vatikán - ale jeho závěry by neměly žádnou závaznost.

Vzhledem k povaze sněmu by sněm mohl napomoci k vyřešení řady problémů v církvi. Lidé často říkají, že to bude ještě dlouhá doba a že řadu věcí je třeba řešit dříve. Když se ale podíváme, co se v této oblasti změnilo za osm let od roku 1989, vidíme, že stav je velmi žalostný. Proto kdyby se povedlo je vyřešit sněmem, bylo by to velice dobré.

K tomu, aby sněmovní proces přinesl ovoce, je nutné zaručit tři důležité podmínky: svobodu slova, která zaručuje, že každý názor může být vysloven a bude slyšen, funkčnost, bez které půjde jen o formální záležitost, a kompetentnost. Toto platí i pro sněmovní kroužky. Kroužek bude tvořit osm až dvacet aktivistů. Funkčnost by měla být zaručena mimo jiné osobností animátora. Požadavek, aby animátor měl určité teologické vzdělání a znal učení církve, má být právě zárukou kompetentnosti. Každý člověk, který bude mít zájem se zapojit do sněmovního kroužku, musí mít možnost najít své místo.

Sněmovní kroužek dostane pro svou činnost podklady, které vypracují přední čeští teologové z  jednotlivých koncilních a  pokoncilních dokumentů. Úkolem sněmovních kroužků bude je probrat, odpovědět na otázky a konkretizovat je v místních podmínkách. Jakýkoliv názor, který bude na sněmovním kroužku vysloven a na němž bude jeho autor trvat, se objeví i v závěrech, které bude animátor sněmovního kroužku předávat. Tím je zaručena svoboda slova a možnost se vyjádřit pro každého. Z hlediska funkčnosti kroužku je výhodnější, aby kroužky byly názorově homogennější, tedy bez výrazných rozporů: kroužek pak bude dělnější a funkčnější a nebude se vyčerpávat ve stálých polemikách. Takto to stanovuje i jednací řád.

Předlohy pro vlastní sněm nebudou připraveny předem "shora", ale budou se "formovat" výhradně "zdola" na základě podnětů ze sněmovních kroužků. Takto vzniklé předlohy projdou určitým procesem zpracování, až úplně nakonec o  nich budou biskupové hlasovat.

 

27. ledna 1998 se v Praze uskutečnil druhý diskusní večer o sněmu s panem biskupem Václavem Malým a MUDr. Petrem Příhodou. Večer moderoval Jiří Zajíc. Úvodní slovo patřilo biskupu Malému:

Přípravná fáze je svým způsobem nejdůležitější. Boží lid se bude vyjadřovat k jednotlivým otázkám. Půjde o to, jak Boží lid smýšlí, co pokládá za důležité. Už pracuje tematická sekce. Významní teologové byli pověřeni rozpracováním čtyř konstitucí Druhého vatikánského koncilu: Profesor Skalický zpracuje Pastorální konstituci o církvi v dnešním světě "Gaudium et spes", asistent P.  Pospíšil Věroučnou konstituci o církvi "Lumen gentium", prof. Tichý Věroučnou konstituci o Božím zjevení "Dei verbum" a  doc.  Kunetka Konstituci o posvátné liturgii "Sacrosanctum Concilium". Měli by vystihnout kostru koncilních dokumentů a do června zpracovat tak souhrn na tři-čtyři strany jako podklad pro sněmovní kroužky, aby na podzim mohly kroužky už začít naplno pracovat.

Smyslem těch diskusí a debat je, aby ti, kteří se toho zúčastní, si řekli: Ano, to se nás dotýká. Co my z  toho děláme, proč neděláme toto, jak to děláme, je to opravdu životodárné, odpovídá to opravdu duchu podnětů koncilu? Při kladení těchto otázek, které půjdou na tělo a které by neměly být jen diskutováním o něčem, ale které by měly být vtělením něčeho, co se dotýká konkrétního duchovního a pastoračního i liturgického života těch skupinek, přitom vzniknou další otázky. Zpracované podněty se vrátí zpět. Proces se případně může opakovat, protože třeba vzniknou jiné důrazy, než byly v těch prvních výstupech.

Chci zdůraznit, že to není tak, že biskupové si něco vymysleli a teď se to snaží "shora" prosadit. Příkladem je i to, že na animátorovi se musí shodnout alespoň osm lidí a ti ho vlastně navrhují diecéznímu moderátorovi a diecéznímu biskupovi. Aby to opravdu byli lidi požívající určitého respektu, tak se bude požadovat, že je doporučí alespoň osm lidí, kteří řeknou ano, to je člověk, který by mohl vést sněmovní kroužek. Není to tedy tak, že biskupové najmenují animátory, a že jenom ti, kdo budou najmenováni, mají právo do toho mluvit. Ne, naopak máme zájem, aby šel celý proces zdola.

Ideální je, aby se proces nezastavil na vikariátech, ale mělo by to jít dál do farností. Klidně může nastat situace, že i ve farnosti vznikne více těchto sněmovních kroužků. Organizačně by měly vzniknout nejdéle do podzimu, kdy by se měly "rozjet". Při dosti značné pasivitě části laiků i části kněží to nebude jednoduché. Kněz má povinnost se zúčastnit sněmovního kroužku; nemusí však být animátorem. Já osobně se přimlouvám za to, aby už ve sněmovních kroužcích byli lidi různých názorů a  docházelo tak k  jejich tříbení. Animátoři by měli mít alespoň takové základní teologické vzdělání a znalost církevních dokumentů. V  tomto případě je třeba ponechat důvěru vikářům k jejich posouzení podle místních podmínek. Ruku na srdce: i řada kněží církevní dokumenty nezná. Pokud máte zájem o  vytvoření sněmovního kroužku, obraťte se na diecézního moderátora. Rozhodně neobcházejte kněze ve farnostech, třeba i leccos překousněte, protože mnohdy dost rozklížená situace ve farnostech by se ještě více rozklížila.

Následovala celá řada dotazů a odpovědí. K některým z nich bychom se ještě rádi vrátili příště. Jaromír Matěna


Výzva sněmu i pro nás? (Informace HK č. 85)

Sněm má velkou pravomoc a může mít velký význam a reálný dopad na budoucnost církve. Sněmovní proces může přinést velké ovoce i v rámci farností, je výzvou ke komunikaci. Sněm vlastně vyzývá k diskusi, k přemýšlení a hledání, nejen, že to vše legalizuje, ale dokonce to požaduje. Důrazem na svobodu slova zaručuje, že každý, kdo bude mít zájem, se bude moci vyslovit, každý, kdo bude chtít, se bude moci zapojit do sněmovního kroužku. Je to projev důvěry ve všechny z Božího lidu, i křesťany laiky.

Hned první přijdou na pořad dne ty nejzásadnější dokumenty koncilu, tedy konstituce. Zde bude možno hned reagovat na to podstatné. Jako důkaz postačí přehled některých témat těchto konstitucí. Lumen gentium: tajemství církve, Boží lid, hierarchické zřízení církve, laici, svatí, Panna Maria. Gaudium et spec: postavení člověka v dnešním světě, povolání člověka, důstojnosti lidské osoby, vznešenost svobody, úkol církve v dnešním světě, manželství a rodina, kultura, hospodářství, mír. Dei verbum: Kristus naplňuje Zjevení, vztah mezi tradicí a Písmem, Starý zákon, Nový zákon, Písmo v životě církve. Sacrosanctum Concilium: liturgie je vrchol a zdroj činnosti církve, liturgie není jediná činnost církve, spolupůsobení věřících, obnova liturgie, eucharistie, další svátosti, liturgický rok, liturgická hudba.

Pokud jde o sněmovní kroužky, snahou je, aby vznikaly zdola. Přesto dosavadní praxe jde vlastně shora. Je zde ale nepřeslechnutelná výzva po aktivitě a iniciativě zdola. Podle mne je důležité tuto výzvu zaslechnout a také ji pomoci šířit dále, nespoléhat při tom jen na cestu přes vikariáty. Bohužel v naší diecézi postrádáme Radu laiků a nemáme přehled o aktivitách ve farnostech, jako v Pražské arcidiecézi. Tím víc záleží na přímých osobních kontaktech, setkáních a společenstvích.

Myslím si také, že by se měla uspořádat řada informativních a diskusních setkání o sněmu, podobných těm dvěma setkáním s  biskupem Václavem Malým v Praze, na nichž jsem byl. Tato setkání by měla oslovit lidi v nejrůznějších místech naší diecéze. Považuji to za prvořadý úkol těchto měsíců a také jsem to navrhl Mons. Sochovi a P. Vackovi, pověřenými činností moderátora v naší diecézi.

Je nejvyšší čas začít vytvářet prostory pro komunikaci ve farnostech a v diecézi. Závisí na tom zdar sněmovního procesu u nás. Sami víme, že otevřená komunikace, diskuse, vzájemné sdílení se a otevírání se navzájem v respektu, lásce a důvěře nebyly často dosud příliš podporovány. Podle mého názoru se hodí vyvinout v tom úsilí. V tom si myslím, že už jsme ve farnosti kousek cesty ušli.

Už teď je ta správná doba, kdy je třeba přemýšlet nad založením sněmovního kroužku. Lidé, kterým není lhostejný stav církve, by měli uvažovat, zda nevstoupí do sněmovního kroužku a nebo nepomohou založit nový. Je třeba také přemýšlet nad tím, jaké by tyto kroužky měly být, a nad jejich animátory. Záleží prostě na nás, a to právě teď.

Připomínám, že již zítra je možnost se o sněmu dozvědět z velice kvalifikovaných úst na přednášce sekretáře sněmu P. Rabana. Také diecézní moderátor sněmu Mons. Josef Socha přislíbil uspořádání besedy o sněmu ve středu 25.  února od 19.30 v  Novém Adalbertinu. Na tuto besedu všechny zájemce o sněm již nyní upřímně zveme. Zde bychom se asi mohli už více soustředit na konkrétnější otázky související se zakládáním a fungováním sněmovních kroužků v naší diecézi. Jaromír Matěna