Přednáška P. Miloše Rabana na téma "Církevní sněm - proč?"
(Informace HK č. 86)

V pondělí 9. února proběhla v  posluchárně ortopedické kliniky přednáška M. Rabana ohledně připravovaného plenárního sněmu v  České republice. Sešlo se na ni jen asi 50 lidí. Je to škoda - mohlo jich přijít mnohem více, kdyby se přednáška ohlásila v  kostelích a  kdyby našim kněžím toto téma více leželo na srdci (z kněží přišel jen P. Škoda). Zdůrazňuji to zde proto, že podle M. Rabana a podle biskupské konference by sněm měl být v  současnosti pro církev prioritou číslo jedna - před stavěním kostelů, pastoračních center a podobných věcí. To jen na úvod a teď, co nového jsme se na přednášce dozvěděli. Dovoluji si to nejdůležitější interpretovat formou otázek a  odpovědí.

Proč se sněm vůbec svolává? Hlavní důvod je nalezení základní identity církve. To jak a proč se sněmy svolávaly vidíme z  historie církve - viz jeruzalémský sněm ze Skutků apoštolských jako názorná ukázka prvního sněmu, o němž víme. Dnes nás k  tomu výslovně vyzývá II. Vatikánský koncil.

Jaké máme typy sněmů podle církevního práva? Základní je sněm všeobecný zahrnující celou církev, pak sněm plenární, který je vymezen jedním politickým územím a svolává ho biskupská konference, třetím typem je sněm partikulární zahrnující arcidiecézi a svolává ho metropolita. U nás se připravuje sněm plenární, samozřejmě se svolením z  Říma (na rozdíl třeba od Slovenska, které povolení nedostalo).

K  čemu by měl sněm přispět v  církvi? Jde o pět základních věcí: sjednocení církve - vzrůst víry - jednotné řízení pastorace - ochrana a  vzrůst mravů - církevní disciplína.

Jaké sněmy už proběhly v  zahraničí po vatikánském koncilu? Ve světě se už konalo několik plenárních sněmů (např. Filipíny), v  Evropě v  sedmdesátých letech v  Německu a Nizozemí, ale nebyly uznány za plně platné a závazné, protože ještě nebylo vytvořeno nové církevní právo. V  Polsku se už jedenáct let připravují a ještě nezačal sněmovní proces. Jinak proběhlo mnoho partikulárních sněmů v  Itálii, Francii, Španělsku apod. Z  toho tedy vyplývá, že náš plenární sněm má šanci být v  Evropě první, který bude uznán za platný a závazný. Je to velká šance, velká výzva, velká odpovědnost. Proto se klade nesmírný důraz na důkladnou přípravu, protože na ní záleží nejvíce.

Jaké mají Češi se sněmem zkušenosti? Odpověď je jednoduchá - žádné. Poslední jakoby sněm se konal v  našich krajích v  roce 1860.

Kdo se může zapojit do sněmovního procesu? Každý se může zapojit do činnosti sněmovních kroužků, nikdo by neměl zůstat stranou.

Jak bude vypadat sněmovní zasedání? Kromě biskupů a všech ostatních (děkané teolog. fakult, představení řádů atd.), kteří musí být pozváni na zasedání, budou pozváni i kněží a laici z  diecézí. Systém, jakým se budou vybírat, se zatím ještě hledá. Jedna z  alternativ je, že každá diecéze bude mít poměrné zastoupení podle počtu věřících. Pak by to mohlo vypadat třeba takto: 15 biskupů, asi 135 nutně pozvaných a asi 75 kněží nebo laiků. Z  těchto 75 by na naši diecézi mohla připadnout 2-3 místa, na moravskou diecézi kolem 15 míst - například, ale to se ještě upřesní.

Každopádně nás by měla zajímat formační fáze, kterou prožíváme, a pak fáze přípravná. Měli bychom se o sněm začít zajímat, vytvářet sněmovní kroužky, prostě začít něco dělat, vždyť jde o prioritu číslo jedna. Jde o samotnou církev. Jan Hušek