Sněmovní stránka (Informace HK č. 94)

Nové zprávy o sněmu

Důležitou informací je zrušení požadavku teologického vzdělání pro animátory. Tato změna nám byla sdělena na posledním setkání diecézních moderátorů 20. dubna. Animátorem sněmovního kroužku by tedy měl být člověk osvědčený a spolehlivý, měl by být dobře obeznámen s  učením církve, měl by mít ve svém církevním prostředí určitou autoritu a měl by umět vést a řídit debatu. Tolik tedy k animátorům. Další zajímavostí byla zpráva o počtech kroužků v jednotlivých diecézích. K  dvacátému dubnu stav vypadal následovně: České Budějovice 14, Litoměřice 17, Praha 46, Plzeň 22, Hradec Králové 41, Ostrava - Opava 36, Olomouc (překvapivě) 0, Brno 14, Exarchát 4, řeholnice 109 (také překvapení), řeholníci 4. Dnes to jsou čísla již překonaná, v pražské arcidiecézi vzniklo mezitím 15 nových kroužků. (Jiří Černý, Arcidiecézní zpravodaj Praha 6/98)

Biskupskou konferencí bylo odsouhlaseno logo sněmu s motivem lodičky s ohnutým křížem jako stěžněm a trnovou větévkou. Nepravidelné body uzavírající kruh nápisu jsou symbolem jednoty diecézí. Jedná se o osm římskokatolických diecézí a jeden řeckokatolický exarchát, které společně tvoří ČBK. (Arcidiecézní zpravodaj 6/98)

Setkání animátorů kroužků

Ve čtvrtek 4. června jsme se uskutečnilo diecézní setkání animátorů. Vedl jej diecézní moderátor Mons. Socha a trvalo asi dvě hodiny. Účastníků byl asi padesát.

Přes určité pochyby se nakonec naši biskupové na posledním setkání biskupské konference rozhodli jednoznačně podpořit. Některé změny se týkají časového průběhu sněmu, neboť se předpokládá, že vzhledem k celocírkevním akcím k jubilejnímu roku 2000 vlastní příprava sněmu začne až v roce 2001. Také podklady pro činnost kroužků se asi oproti původním zprávám opozdí a  měly být k dispozici začátkem příštího roku.

Sněmovní kroužky nicméně mohou a mají fungovat už teď, a je také stále na místě, aby vznikaly nové. K činnosti kroužku jsme dostali dva velice dobré materiály. První se jmenuje "Základní instrukce pro sněmovní kroužky" a jeho velkou část vlastně už znáte, neboť jsme jej přetiskli v  Informacích č. 90. Některá části doznaly ještě určitých změn - ty si přečtěte dále. V  dodatku obsahuje materiál i moudré a důležité rady na témata "animátor - jeho vlastnosti", "řízení průběhu zasedání" a "zásady pro diskusi". Druhý text nese titul "První etapa programů pro sněmovní kroužky", vypracoval jej snad P. Aleš Opatrný z pražského Pastoračního střediska (oba materiály totiž bohužel nejsou datované ani podepsané) a jeho úkolem je pomoci sněmovním kroužkům překlenout období, než dostanou přípravné sněmovní materiály. Materiál shrnuje cíle setkávání kroužků v první etapě (viz příště) a  doporučuje určitá témata k seznámení a diskusi, a to na prvním místě přímo z  koncilových dokumentů, nebo podle Katechismu katolické církve či podle zpracovaných katechezí o Duchu svatém.

Mons. Socha zdůrazňoval prohloubení vztahu k Bohu u  každého z nás, pohled víry a pohled církve na diskutovaná témata a otázky. Jaromír Matěna

Ze Základních instrukcí pro sněmovní kroužky

Pozvánka na zasedání se zveřejňuje: ohlášením v kostele, plakátem, prostřednictvím farního věstníku či jiným obvyklým způsobem.

Průběh zasedání:

modlitba k Duchu sv. (viz příloha).

zaznamenání počtu přítomných

určení zapisovatele animátorem

určení programu: téma určené pastorální sekcí, zaznamenání dalších návrhů do diskuse podle všeobecných úkolů a zaměření kroužku

diskuse k jednotlivým bodům

všechny názory zapisovat, utřídit, upřesnit a zaznamenat k  nim počty hlasů

zápis se přečte, upřesní, doplní - žádný názor nesmí být opominut - v zápise rozlišovat krátkodobou a dlouhodobou aktualitu témat, rozlišovat témata z hlediska: a/ místa: farnost, vikariát, diecéze, provincie (řeholníci), národní církev, evropské církve, univerzální církev
b/ společnosti: individuální, rodinné, obecní, okresní, zemské, státní, evropské, lidské

stanovit téma pro příští zasedání, aby aktivisté byli na diskusi připraveni

zakončení modlitbou

Zásady pro diskusi:

všichni účastníci se podílejí na práci vyjadřováním svých zkušeností, myšlenek a názorů,

do diskuse zapojit co nejvíce lidí,

zajistit co nejširší aktivní účast věřících (kněží, řeholníků i  laiků) na sněmovním procesu,

rozmluvit (rozpovídat) kněze, řeholníky i laiky,

využít potenciál osobností dosud neviditelných,

začít tzv. zahřívacími koly

vést dialog, odstranit strach z "namočení se", říkat pravdu ve velké svobodě a s velkou důrazností,

zaručit svobodu slova, možnost a odvahu říci naplno a  způsobem jakýmkoli,

podnítit a udržet diskusi v církvi a s církví,

nebýt církví rozhádanou, ale pěstující vnitřní dialog,

pěstovat velkorysost, sebevědomí a pokoru,

být nohama na zemi, v této zemi a v této době,

shromáždit co nejvíce podnětů a myšlenek,

nevyhýbat se diskusi o nepříjemných problémech,

neodkopávat nepříjemné problémy pod koberec,

hledat aktuální problémy a rozlišovat je na podstatné a  nepodstatné,

musí jít více o čest a slávu Boží než o vlastní ocenění,

opustit model církve toužící po moci nebo mlčící, umírající, nýbrž zapálit se pro ideál církve zmrtvýchvstalé.

Cíl setkávání kroužků v prvé etapě

Mají-li sněmovní kroužky sehrát významnou roli při přípravě sněmu, měly by být schopny větší práce, než je jen shromáždění radostí a bolestí církve na lokální úrovni. Proto by bylo dobré v této prvé etapě usilovat o tři cíle:

1. Osvojit si dobře způsoby diskuse ve skupině, vedení diskuse a formulování závěrů

2. Vniknout hlouběji do některých koncilových témat, a to buď rozhovory přímo nad koncilovými texty s použitím vysvětlující literatury, nebo rozhovory nad některými tématy Katechismu katolické církve, která jsou v podstatě shodná se základními sněmovními tématy (1).

3. Osvojit si vhodný způsob kombinace diskuse a modlitby tak, aby práce sněmovního kroužku nevedla jen k prohloubení znalostí témat a zájmu o ně, ani jen k oživení diskuse, ale také k prohloubení víry účastníků.