Plenární sněm katolické církve u nás
(Hromosvod 4/1998)

Minule jsme si řekli základní fakta o sněmu. Dnes se pokusíme společně hledat odpověď na otázku, zda se týká sněm také nás, a pokud ano, co pro to můžeme konkrétně udělat. Začněme od sněmovních kroužků.

Jak budou vypadat sněmovní kroužky?

"V současnosti je hlavním úkolem zakládání sněmovních kroužků. Výzva k zakládání sněmovních kroužků, byla otištěna v "Akta curiae" pro kněze a v IKD pro všechny věřící diecéze. Sněmovní kroužek má mít nejméně osm členů - aktivistů. Povede jej animátor, což by měl být činný aktivní člověk. Schvaluje jej biskup a má mít určité teologické vzdělání. Animátoři budou mít vazbu na moderátora sněmu v  diecézi. Aktivistou může být kdokoliv, dokonce i nevěřící, pokud bude mít úmysl pro dobro církve. Tyto sněmovní kroužky by měly být ustaveny do léta, aby se mohlo začít s  přípravnou periodou." (Mons. Josef Socha)

Sněm jako šance?

Sněm má velikou pravomoc a může mít velký význam a reálný dopad na budoucnost církve. Sněmovní proces může přinést hojné ovoce i v rámci farností, protože je výzvou ke komunikaci. Sněm vlastně vyzývá k diskusi, k přemýšlení a hledání - nejen, že to vše legalizuje, ale dokonce to požaduje. Důrazem na svobodu slova (P. Miloš Raban) zaručuje, že každý, kdo bude mít zájem, se bude moci vyslovit, každý, kdo bude chtít, se bude moci zapojit do sněmovního kroužku. Je to projev důvěry ve všechny z  Božího lidu, i křesťany laiky.

Sněm jako výzva?

"Jde o  probuzení zodpovědnosti za církev, která vyplývá ze všeobecného kněžství." (Mons. Josef Socha)

Pokud jde o sněmovní kroužky, snahou je, aby vznikaly zdola. Přesto v praxi zatím téměř vše postupuje vlastně shora. Výzva po iniciativě zdola ale zaznívá, a podle mne je důležité tuto výzvu zaslechnout a také ji pomoci šířit dále, nespoléhat při tom jen na hierarchickou cestu přes vikariáty.

Právě teď je ta správná doba, kdy je třeba přemýšlet nad založením sněmovního kroužku. Každý, komu není lhostejný stav církve, by měl uvažovat, zda nevstoupí do sněmovního kroužku a nebo jej nepomůže vytvořit. Je třeba také přemýšlet nad tím, jaké by tyto kroužky měly být, a nad jejich animátory. Záleží prostě i na nás, a to právě teď.

Týká se sněm také nás?

Na tuto otázku vám nemůže odpovědět nikdo, je vy sami. Jisté je, že se vás týkat může a asi i má. Členem sněmovního kroužku se může stát každý, tedy i každý z čtenářů Hromosvodu. Není tu žádné omezení věkem či vzděláním, dokonce ani příslušností k církvi - což takhle získat pro činnost ve sněmovním kroužku i někoho z nevěřících, ale sympatizujících přátel? Jde totiž docela o hodně. Jde o podobu naší církve v budoucnosti, o její tvář, a také o to, jak plní a bude plnit své poslání být znamením pro svět.

Jan Pavel II. má k mládeži velkou důvěru. Vzpomeňme jeho výzvu: "Buďte církví, která předává dnešnímu světu radostné poselství evangelia. Svatý Vojtěch byl vášnivým služebníkem církve. Buďte jimi i  vy! Církev vás potřebuje! Po čtyřicetileté snaze ji umlčet, ona u vás prožívá obdivuhodný vzestup, i když má své těžkosti. Počítá s energií vašeho mládí, s vaší inteligencí a nadšením. Důvěřujte církvi, tak jako ona důvěřuje vám!". Slyšeli jsme ji před rokem v Hradci Králové.

Právě mladí mohou napomoci vytváření církve, která hledí do budoucnosti a současnost přijímá jako výzvu. Církve, která je věrohodná, církve, která respektuje svobodu každého člověka. Církve, pro níž opravdu platí, že "radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a jakkoli postižených, je radostí a nadějí, smutkem a  úzkostí učedníků Kristových". (Gaudium et spes) Církve, která se navrací ke svému hlavnímu poslání hlásat evangelium všemu stvoření. Konec konců, církev budoucnosti bude vaše církev - a už teď můžete ovlivnit, jak bude vypadat.

Co pro to můžeme konkrétně dělat?

Můžeme - a měli bychom - se za sněm modlit. Za to, aby pomohl odhalit a zhojit rány naší církve, její rozdělení, nevěrohodnost - a také vzájemnou nedůvěru a uzavřenost uvnitř Božího lidu i  navenek.

Můžeme - a měli bychom - pomoci dále šířit výzvu, kterou poselství sněmu v sobě nese.

Ale nejen to. Můžeme hledat ve svém okolí sněmovní kroužek a  připojit se k němu. A pokud žádný nenajdeme, můžeme iniciovat jeho založení - buď přímo se svým farářem, nebo po dohodě s ním spolu s  dalšími aktivními katolickými křesťany. Vždyť smyslem sněmu není jen vypracování závěrečného dokumentu, ale hlavně probuzení komunikace v církvi. A cílem komunikace je přece "communio", tedy společenství!

Jaromír Matěna