Sněm české katolické církve

 

POZNÁMKY LIBERÁLNÍHO KATOLÍKA

Jiří Hanuš

 

Rozumím-li tomu dobře, pak jsou římští katolíci v naší zemi vyzýváni organizátory sněmu, který má v proběhnout v nejbližších letech, aby se podíleli na jeho přípravě a průběhu (srov. např. článek Miloše Rabana v Katolickém týdeníku ze dne 11. ledna 1998). Chci na výzvu zareagovat timto textem. V jeho první části popíši některé své obavy, ve druhé pak vyjádřím priority, kterými by se podle mého soudu měl sněm zabývat.

 

A) Obavy

 

1. Sněm je svolán proto, aby na místní úrovni prohloubil koncilní proces druhého Vatikána. Musíme si ale uvědomit, že žijeme v době třicet let po koncilu, v době, kdy je koncil různě interpretován. Jinými slovy: neběží jen o to, ŽE budeme "přizpůsobovat" koncil (či se budeme přizpůsobovat), ale JAK, jakým způsobem jej (a jeho dokumenty) budeme vysvětlovat. Na první pohled to vypadá banálně, ale nepřijmeme-li tuto interpretační různost jako fakt, jakékoli jednání může ztroskotat na tom, na čem troskotají snahy o reformy v celé světové církvi.

2. Jakkoli může být myšlenka svolat sněm sama o sobě dobrá, nejsem si úplně jist tím, že vychází z opravdové potřeby církve, tzv. "zdola". Celý sněm může proběhnout, mohou se zpracovat rozličné materiály, mohou se zapojit odborníci. Bude to ale znamenat, že dojde k propojení toho, co se tímto orgánem vytvoří, se skutečnými potřebami církve? Samozřejmě závisí na tom, kdo z církve se sněmu účastní a komu bude popřán sluch sněmovními orgány.

3, Uplatní se konáním tohoto sněmu známá katolická zásada subsidiarity? Mohou si současná biskupská konference či jednotliví biskupové, kteří mají přece velkou kanonickou pravomoc, říci, že sněm skutečně potřebují k tomu, co sami nemohou udělat? Může se samozřejmě namítnout, že právě sněmovní proces má napomoci tomu, aby se i jednotliví biskupové a biskupská konference "standardizovali". Na to namítám, že tento sněm neuskuteční nějací noví křesťané, kteří přilétnou z Marsu a ukáží nám, jak se to má dělat. Budou jej vytvářet titíž lidé, kteří mohli v minulosti něco rozhodnout, a ne vždy se tak stalo.

4. Existují opravdu specifika české církve, která se mají sněmem řešit a vyřešit? Není to spíše tak, že má celá římskokatolická církev určité problémy, které nakonec nejsou řešitelné na místní úrovni, ale v ústředí? Milerád ovšem připustím, že taková "česká specifika" existují. Je jich v tom případě tolik, aby to vyžadovalo sněmovní proces? Sněm je podle mých informací však koncipován tak, že mu jde o velkou šíři projednávaných témat. Neplatí, že méně může znamenat za určitých okolností více?

5. Sněm by měl být shromážděním (a konáním) celé místní katolické církve (podle vyjádření arcibiskupa Graubnera by se sněmu neměli účastnit lidé, kteří neznají katechismus. Je to zatím jediné omezení účastníků, s nímž jsem se setkal, doposud se mi ovšem nepodařilo zjistit, který katechismus měl pan arcibiskup na mysli). Za současného stavu katolické církve u nás si však nejsem stoprocentně jist, že k tomu - i přes veškerou snahu organizátorů - skutečně dojde. Setkávám se s celou řadou lidí, kteří již a priori prohlašují, že tento sněm nemá skutečně význam. Setkávám se s lidmi, kteří považují sněm za "ztrátu času", kterého se jim zoufale nedostává při práci pro církev, kterou považují za důležitější než sněmovní "schůzování". Nechci zde hodnotit tyto postoje, faktem zůstává, že by se měly vzít v úvahu.

6. Má-li být druhý vatikánský koncil jakýmsi velkým předobrazem "malého" koncilu českého, je zapotřebí si vzpomenout, že druhé Vatikánum bylo vnímáno jako průlom a zlom v životě církve, nesený duchem tehdejší doby, který byl ve znamení velikých (a nutno dodat, často nadmíru optimistických, jak se později ukázalo) výhledů do budoucna. Dnešní svolávání "malého" koncilu českého je ve znamení jakési celkové únavy z tzv. církevního života, mnohých deziluzí a prozření, ve znamení jakéhosi přesvědčování organizátorů sněmu o jeho smyslu. V církvi (i v naší) je jiná atmosféra a to může být pro konání sněmu rozhodující.

Tyto své otázky v žádném případě nemíním destruktivně. Myslím si ale, že by alespoň některé z nich měly zaznít v době příprav sněmu.

 

B) Priority, kterými by se mohl (a podle mne měl) zabývat sněm

 

Podle mého nejhlubšího přesvědčení sněm, pokud se uskuteční, nemůže zůstat na rovině pouhého opakování toho, co řekl II. vatikánský koncil. Měl by být konkrétnější a tvořivý. Co to znamená? Neměl by se například dopředu zabývat myšlenkou, že na určité věci (rozhodnutí) nemá sám pravomoci. Takový postoj vede k ochrnutí celého procesu. Je samozřejmé, že místní církev nemá tytéž pravomoci jako vedení církve či všeobecný koncil. Její dokumenty ovšem mohou mít ráz nikoli rozhodnutí, ale také výzvy ke změně v celé církvi. Priority (přiznávám velmi subjektivní hledisko!) bych rád rozdělil na dvě skupiny: reálné a utopické. Slovem utopické myslím to, že je považuji za důležité, ovšem nepředpokládám, že by se jimi sněm zabýval. Mohou mít totiž povahu právě jen oné výzvy světové církvi, resp. jejímu vedení.

Za druhé by sněm neměl volit cestu pouhého rozpracování dokumentů II. vatikánského koncilu a další teologické činnosti. To, co se mi zdá v této chvíli vhodnější, je jisté proklamativní (ale samozřejmě velmi vážně myšlené!) zamyšlení české a moravské církve sama nad sebou a nad svým vztahem ke společnosti, pro kterou má být vzorem.

 

a) reálné úkoly:

 

1. Sněm může vydat proklamativní prohlášení, které nebude pouze směrováno dovnitř církve, ale především navenek. Takové prohlášení by mohlo obsahovat:

a. Přihlášení se k Druhému vatikánskému koncilu a jasné vyhlášení, že církev a její pracoviště nehodlají oživovat některé předkoncilní praktiky (např. postihování teologů za nekonformní názory - eventuálně, k čemuž myslím také došlo, k jejich postihování za názory naprosto konformní).

b. Zásadní odsouzení antisemitismu, k němuž došlo v dějinách české církve, zvláště pak jeho projevů po roce 1989.

c. Slib pokračovat v ekumenickém vývoji, odsouzení praktik, které vedou k netolerantním postojům vůči tzv. "odloučeným bratřím". (Tento bod může obsahovat dodatek, který bude obsahovat návrh na odstranění tohoto zcela nevhodného, protože poněkud degradujícího pojmu z církevních dokumentů - nikdy jsem navíc zcela přesně nevěděl, kdo se od koho vlastně odloučil.)

d. Vysvětlení jasného evangelijního postoje k majetku a proklamaci, že jakkoli si církev majetku váží, její radostná zvěst na něm není absolutně závislá.

e. Jednoznačné vyhlášení církevního postoje k politickým záležitostem (Církev nechce být jakkoli spojována s žádnou politickou stranou, její zvěst není možné redukovat na určitý politický program).

2. Sněm růže dát jasné směrnice k výuce a výchově kněží na bohosloveckých učilištích. Může dát jasně najevo, že pokud jsou taková učiliště součástí státních univerzit, je jejich povinností respektovat zákony a zvyky těchto vysokých škol.

3. Sněm může podpořit ekumenické projekty nejrůznějších institucí či podnítit práci svých vlastních ekumenických komisí. Dvě otázky mi přijdou jako zralé k nevyhnutelnému řešení: otázka eucharistické pohostinnosti pro příslušníky jiných konfesí a ekumenická problematika křesťanských manželství. (Pokud církev s pochmurnou vážností bude nadále "řešit" takové podružné a nepodstatné záležitosti, jakou je spor o přijímání na ruku či do úst, potácí se mezi bytím a nebytím.)

4. Sněm může (alespoň) morálně podpořit budování a trvání netradičních křesťanských společenství (nefarnostního typu), může připustit, že v nich jde o alternativní hledání způsobů, jakým se křesťané mohou (i liturgicky) scházet. Zásadní prohlášení tohoto typu by iniciovalo experimenty, k nimž musí i v rámci církve docházet, navíc by to byl signál i pro společnost, že i uvnitř církve je možná a žádaná pluralita.

 

b) Utopické

 

a. Sněm se může ještě jednou vrátit ke kauze "skryté církve". Může přiznat nedostatky, popř. omyly oficiální české církve při řešení tohoto složitého problému. Může se pokusit o nápravu určitých chyb iniciováním diskusí o významu tohoto fenoménu, aby nezapadly některé důležité důrazy, s nimiž církev přežila při zachování své identity totalitní režim.

b. Sněm může probudit diskusi nad tématem zdobrovolnění celibátu (pokud se má hovořit o českých specifikách, je právě toto jedno z nich. Vytvořil je katolický modernismus na počátku tohoto století a právě praxe skryté církve).

c. Sněm může otevřít i otázku přijímání svátostí u znovusezdaných rozvedených. Pokud je něco skutečně v současné praxi římskokatolické církve proti duchu odpouštějící a milosrdné lásky, pak je to odmítání svátostí i těm, kteří litují svých hříchů a současně nechtějí znovu rozbít určitý vztah. Bylo by zapotřebí opustit primitivní rady typu: "Pánové, máte bohužel smůlu, ale můžete přece dělat vedoucího ministrantům...!" etc. a konečně začít uvažovat o adekvátnějším řešení kajícnické praxe pro tyto případy.

 

Závěr

 

1. Tento sněm - má-li opravdu proběhnout - může být opravdu tvořivý, když bude na plně iniciativou, zvědavostí a fantazií, když jeho organizátoři nebudou bojovat již o "obsazené ekologické niky" (Lorenz, Popper), ale když budou vytvářet nové.

2. Tento sněm se - má-li mít smysl - musí pokusit představit církev české společnosti jako společenství, kde je možná (a potřebná) různost a jisté demokratické prvky, bez nichž se neobejde žádný společenský organismus.

3. Jakkoli by - pokud by se konal - byl sněmem české katolické církve, nemůže si dovolit být neekumenický. Znamená to, že již v tomto přípravném období musí sondovat názory jiných církevních společenství a musí být ochoten přizvat "ne-římskokatolické" křesťany k diskusím o podobě církve v nejbližší budoucnosti. Budou mít o takovou spolupráci ostatní křesťané vůbec zájem?

4. A co je nejdůležitější: může se stát, že církev nazná, že toho nemá až tolik co říci - jak sama (o) sobě, tak české společnosti. V tom případě musí mít odvahu to přiznat a sněmovní schůzování odložit na příhodnější dobu.

 

Jiří Hanuš je historik a editor, učí církevní dějiny na Filozofické fakultě MU a v Institutu ekumenických studií v Praze.