O dosavadní činnosti sněmovních kroužků (IKD 10/1999)

V minulých třech číslech IKD jsme vám nabídli některé podněty ze zápisů sněmovních kroužků naší diecéze. Pokud vás zaujaly, znovu připomínám, že se s nimi a mnoha dalšími zajímavými informacemi o sněmovním procesu a jeho dosavadním průběhu můžete seznámit na diecézní internetové stránce sněmu www.gybon.cz/~snem_hk. Někteří čtenáři omylem považovali minule otištěné názory za mé vlastní - těm se omlouvám a znovu opakuji, že jde o shrnutí myšlenek ze sněmovních kroužků v celé diecézi. Poznamenávám také, že pokud budete chtít na něco reagovat a sami se tak zapojit do sněmovního procesu, bude to jen dobře.

V srpnu vypracovala analytická komise sněmu tři zprávy o dosavadní činnosti sněmovních kroužků v celé republice. Protože se jedná o velmi zajímavé údaje, s některými vás chceme seznámit.

První zpráva se zabývá počty kroužků a jejich složením. Vychází pouze z odevzdaných zápisů. Těch bylo celkem odevzdáno 437, a to z 230 kroužků. V naší diecézi bylo v té době evidováno 81 zápisů z 30 kroužků. Řada kroužků pracuje, ale zápisy neposílá. Také některé celé diecéze vůbec zápisy neodevzdaly. Je tedy vidět,že pracují stovky kroužků a nad sněmovním zadáním už lidé strávili možná tisíc večerů.

Ještě ocitujme o stavu z některých diecézí a oblastí církve: "V tomto směru je situace v olomoucké arcidiecézi neznámá, stejně tak není nic fakticky známo o kroužcích mezi katechety a kroužcích mládeže. Podobu černé schrány mají sněmovní aktivity v mužských řeholích. Podobně je tomu zřejmě i v českobudějovické diecézi. Situace v diecézi ostravsko-opavské je vlastně teprve před začátkem aktivizace věřících ve sněmovních kroužcích."

Zajímavé jsou údaje o složení sněmovních kroužků. Ukazuje se, že kroužky jsou ze 75% městskou záležitostí. Z 52% se kroužků účastní ženy a z 48% muži. Věkově je nejvíce členů kroužku (26%) z rozmezí 30-39 let, ale jsou zastoupeny všechny věkové kategorie, dokonce je 25% starších než 60 let. Nejvýraznější rozdíl oproti běžnému složení obyvatelstva je ve vzdělání - 45,5% členů kroužku má vysokoškolské vzdělání a 37,2% středoškolské. "Podíl vysokoškoláků je proti celostátnímu průměru pětinásobný. Naopak podíl účastníků se základním vzděláním je pětkrát menší než je průměr za ČR. Mimo jiné to znamená, že vzdělání účastníků práce sněmovních kroužků je dostatečné i proto, aby byly pro kroužky předkládány i složitější materiály, materiály podněcující tvořivost a nevyžadující předběžná vysvětlování."

Dále (až do konce článku) opět citujeme ze zprávy analytické sekce: "Je nezbytné udělat všechno pro to, aby poznatky ze zápisů z jednání sněmovních kroužků nezapadly. Je totiž nepochybné, že jde o poznatky od nejaktivnější části věřících, a že jde o poznatky vzniklé a prezentované v té nejlepší vůli a v důvěře, že jde o přínos ke sněmovnímu procesu - jako procesu pro naši církev nezbytnému, potřebnému, oživujícímu.

Pro potřeby prvotní analýzy byly všechny podněty rozděleny mezi skutečnosti posilující - radosti z církve (radostné výroky, výroky vyjadřující růst přitažlivosti církve) a

skutečnosti oslabující -zarmoucení z církve. V prvním okruhu byla nalezena tato hlavní témata:

- církev jako společenství, posila, podpora, domov, prostor svobody a aktivity, aktivní společenství lidí, laiků i kněží

- církev jako důkaz přináležitosti k Duchu svatému, fakt oběti, následování Krista, univerzálnost církve, věčnost, jistota, smysl existence

- církev jako morální opora, imperativ, cesta lásky, odvaha k aktivitě

- nová evangelizace, větší otevřenost a pružnost církve, snaha o oslovení mladých, o větší blízkost biskupů a kněží k věřícím, včetně aktivit ke vzdělávání, meditaci i ke sněmu

Ve druhém okruhu na základě analýzy výroků se objevila tato hlavní témata:

- triumfalismus, pýcha, diktát, tlak na uniformnost - formalismus, lhostejnost, nezájem o skutečné obsahy, nevěrnost sobě samým

- intolerance, řevnivost, nejednotnost

- pokrytectví, nepravdivost, manipulace s Duchem svatým

- uzavřenost, strach

- zastaralost obřadů, forem, feudální přežitky

- nevypořádání se s minulostí

I tady je ale třeba říci, že vesměs - při vší kritičnosti - šlo o maximální snahu pomoci. Právě kritičnost je vyjádřením naděje ve zlepšení. Zároveň je možné říci, že právě u kritických výroků bylo možné vlastně vždycky nalézt odkaz především na potřebu zlepšení sebe sama, na snahu přiložit ruku k dílu. Ostatně některé zápisy jsou v tomto směru velmi poučné. Jednak svou hloubkou, ale také velkou praktičností. Ani sebelépe vybrané citáty nemohou nahradit hluboký vjem radosti, který čtenář získá studiem zápisů. Je velmi žádoucí, aby zápisy bedlivě studovali představitelé diecézí, aby tak mohli plně zažít poselství, které se z práce sněmovních kroužků šíří.

Nejpodstatnější závěr z prostudování všech zápisů je, že se ze sněmovních kroužků stává proud iniciativy, dobré vůle, víry a naděje, který je třeba co nejvíc využít. Také proto, že je veden dobrou vůlí, snahou o zlepšení, snahou o zlepšení sebe sama, společenství, církve. Průběžně tyto zápisy studovat pomůže každému malověrnému, každému, kdo pochybuje o smyslu Sněmu. Průběžně se s nimi seznamovat by mělo patřit k povinnostem všech, kteří se přípravou sněmu zabývají, zvláště Otců biskupů. Nepředpojaté přijímání poznatků ze zápisů, s práce kroužků, by mělo být nepominutelným zdrojem práce biskupů a ostatních představitelů. Zpracovávání zápisů je pro ostatní sekce zdrojem podnětů, poznatků i úvah o nejvhodnějších postupech vlastní práce. Nevyužít iniciativu účastníků práce sněmovních kroužků, přejít tuto práci a aktivitu bez zpětné reakce by bylo hazardem s přípravou sněmu vůbec. Libor Prudký"

připravil Jaromír Matěna