O setkání animátorů sněmovních kroužků
(IKD 3/1999)

Jaké bylo setkání animátorů sněmovních kroužků 27. února v Hradci Králové?

Sešlo se nás šedesát. Ukázalo se, že v diecézi pracuje asi deset dalších kroužků, které nám dosud chyběly v adresáři. Řada dalších účastníků byla z řad zájemců, někteří se vyslovili, že mají v úmyslu sněmovní kroužek co nejdříve založit.

O čem mluvil moderátor sněmu?

Na jaře 1990 nás Jan Pavel II. při své první návštěvě Československa vyzval: "Stavte nyní chrám svobodného života své církve nikoliv návratem k tomu, co zde bylo před tím, než vám byla uloupena svoboda, stavte jej v síle toho, k čemu jste během pronásledování uzráli." Na tato slova navázal P. Vacek konstatováním, že po revoluci měla naše církev lepší pověst než nyní: "Stalo se. Je vidět, že je třeba lépe hospodařit. Obdarování svobodu nás zaskočilo. Bojíme se nepříjemné práce a pravdy. Přitom Boží pravda nám může pomoci a osvobodit nás a není nedostupná. Raději jsme udělali tlustou čáru za vším, za nepříjemným i přínosným. Lehčí je pořádat vnější slavnosti. Podléháme pokušení zástupných náboženských praktik místo budování vztahu s Bohem a s lidmi. Jsme dost bezradní, biskupové, kněží - nevím, jak vy.

Poprvé v historii církve v českých zemích nás biskupové prosí o náš hlas. I vy jste církev. Všichni máme odpovědnost za církev, za dar evangelia, za svět. Když se budeme společně ptát Ducha Božího, když budeme společně naslouchat i jeden druhému, nemusíme se spoléhat jen na své lidské síly, ale můžeme zaslechnout, co Duch mluví dnes církvi. I skrze některého obyčejného člověka. Jako byl jeden moudrý dědeček jménem Simeon, nebo babička, kterou známe jako prorokyni Annu, betlémský pastýř, velcí hříšníci, Samaritánka, apoštol, uzdravený nemocný a další obyčejní - neobyčejní lidé toužící po Bohu a namáhající se Bohu porozumět."

Dostali slovo animátoři kroužků?

Samozřejmě. Hovořili především o svých zkušenostech a nápadech. Ve Všestarech začali s lidmi ze čtyř vesnic, ale zdá se jim, že účastníků ubývá. Upozorňují, že téma si může připravit vždy jeden z členů kroužku. Z Nového Hradce zazněla otázka, jak to udělat, aby někteří farníci neměli pocit, že sněmovní kroužek je něco výlučného. V hradecké katedrální farnosti jsou dva kroužky, stejně tak na Pouchově. V jednom z nich nejprve zkusili koncilní dokumenty, ale ukázalo se, že to není živé. Osvědčila se jim témata, k nimž se mohou vyjádřit po řadě postupně všichni. Pochvalují si účast nevěřícího v kroužku. Ve Rtyni kroužek ještě nemají, ale chtěli by ho založit. Setkávají se s otázkou, k čemu kroužek, když církev je řízena hierarchicky. V České Třebové mají dobrou zkušenost s diskusními setkáními ve farnosti. Lidé se sejdou a hovoří nad tématem, pan farář je u toho, naslouchá a váží si toho. Ve Velkém Poříčí mají setkání kroužku otevřená, témata ohlašují dopředu. Osvědčilo se jim jednotlivé názory zaznamenávat na tabuli. V Týništi jsou spokojeni s vysokoškoláky. K tématu často s úspěchem propojí Boží slovo, koncilní dokumenty a katechismus. V Náchodě mají asi čtyři kroužky.

Jaké jsou nejnovější materiály pro práci sněmovních kroužků?

Přípravná komise sněmu připravila pro letošní rok dva pěkné materiály a dva plakátky. Byly rozeslány jak sněmovním kroužkům, tak na každou faru, kde si je zájemci o sněm mohou vyžádat.

Mají se odesílat zápisy ze setkání sněmovních kroužků?

Ano, zápis z každého setkání je třeba zaslat diecéznímu moderátorovi, nejlépe elektronickou poštou nebo na disketě, případně písemně. K zápisům byl vypracován formulář přílohy s několika souhrnnými údaji pro možné další statistické a analytické zpracování. Moderátoři zápisy nehodnotí ani neupravují, pouze je v souhrnné a anonymní formě předávají pastorální sekci sněmu v Praze.

Na koho se mají zájemci o sněm obracet?

Administrativní zázemí poskytuje RNDr. Jaromír Matěna, e-mail rl@diecezehk.cz, adresa Pastorační středisko - Sněm, Velké náměstí 32, 500 01 Hradec Králové 1, telefon (jen částečně, nejlépe ve středu) 049 5063422. Na tuto adresu prosíme animátory, aby zasílali zápisy, zde můžete získat podrobnější informace pro činnost kroužků, podklady a také přihlášky pro nové sněmovní kroužky. Diecézním moderátorem sněmu je P. Václav Vacek, Václavské náměstí 57, 561 51 Letohrad, tel. 0446 921357.

Pražskou internetovou stránku sněmu najdete na adrese www.ktf.cuni.cz/~snem1.

Jaromír Matěna