Skvělý učitel (IKD 4/1999)

Nejen mě těší, že řada sněmovních kroužků v naší diecézi začíná působit. Dostali jsme dva sešity k práci ve sněmovních kroužcích. (Jak se Vám líbí?) Také jsme ale dostali Písmo a pomoc Krista skrze svátosti. (Opět se mohu zeptat, jak se Vám líbí?) A zkušenost těch, kteří prošlapávali cestu před námi.

Občas slyším vznášet obavy před "některými" názory některých lidí. "Nebojte se", uklidňuje nás Kristus. Vybavil nás svým Duchem a sám nás vede geniálními pravidly. Například nám klade na srdce, abychom si vyříkávali vše, co mezi námi hrozí vytvářet překážky (Mt 5,23-24, Mt 18,15-17). I k tomu má sněm posloužit. Je důležité čistit vztahy. Jen je nezbytné držet se i dalších Ježíšových slov. Dovolím si připomenout slova sv. Matouše: "Na stolici Mojžíšově zasedli zákoníci a farizeové. Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte, neboť oni mluví a nečiní. Svazují těžká břemena, nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli, rozšiřují si modlitební řemínky a prodlužují třásně, mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagógách, líbí se jim, když je lidé na ulicích zdraví a říkají jim _Mistře'. Vy však si nedávejte říkat _Mistře': jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří. A nikomu na zemi nedávejte jméno _Otec': jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat _Učiteli': váš učitel je jeden - Kristus. Kdo je z vás největší, bude váš služebník. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen." (Mt 23,2-12)

Nikdo ze Židů neřekl, že je víc než Mojžíš, to by bylo společensky neúnosné. (Ježíšovi vytýkali, že se povyšuje nad Mojžíše.) Ale nedbali slov: "K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy Hospodina, svého Boha, které Vám udílím." (Dt 4,2). Zákoníci a farizeové týrali věřící svými pravidly o sobotě, očišťování, atd. Tím se stavěli nad Mojžíše.

Samozřejmě i nám, novozákonním věřícím, hrozí stejné nebezpečí - proto jsou tato Ježíšova slova v evangeliu. "Povyšování" se netýká jen pýchy nejhrubšího zrna typu Hitlerů, Stalinů a Miloševičů, ale i nenápadnějšího povyšování každého, kdo učí nebo vyžaduje něco jiného než Kristus. Takový člověk bude ponížen. "Kdo se ponižuje" znamená - ten, kdo uznává Krista za jediného Mistra a Učitele tím, že se řídí Ježíšovými slovy - ten "bude povýšen".

Ve sněmovních kroužcích se ptáme, co dál. Věříme, že i skrze někoho z nás může promluvit Duch Svatý. Jak ověřit, jestli je tvůj nebo můj názor bláhovostí nebo moudrostí? Ptejme se a ověřujme si, co si o dané situaci myslí Kristus. Neřiďme se vkusem svým, Petra nebo Pavla, Karla nebo Růženy. Slovo Boží je nejvyšší normou. A pak slovo církve (to by nemělo být v rozporu s Písmem). Naslouchejme a bude nám společně dobře a svobodně.

P. Václav Vacek, moderátor sněmu