Listujeme v zápisech sněmovních kroužků (IKD 7/1999)

Možná jste si v minulém čísle IKD v odpovědi našeho biskupa Dominika přečetli, že sněmovní kroužky podle jeho názoru mohou napomoci k vytváření potřebných podmínek k uskutečňování důležitých úkolů v diecézi. Také při návštěvě našeho sněmovního kroužku "Na cestě" zdůraznil pan biskup přínos sněmovních kroužků. Ve farnostech tak vznikají ohniska setkávání a komunikace mezi lidmi. Právě tak je důležité, když si lidé uvědomují, že i oni tvoří církev, a zamýšlejí se nad církví, jejím posláním a její podobou. Ocenil také potřebnou míru kritičnosti a otevřenosti. Kéž jsou tato slova našeho biskupa uznáním i impulsem vám všem, kteří se sněmovním kroužkům aktivně věnujete, a třeba i inspirací pro další čtenáře IKD.

Dnes vám v tomto duchu poprvé nabízíme některé myšlenky ze sněmovních kroužků. Určitě tu najdete jak názory, nad nimiž vaše srdce zaplesá, tak ty, které vás nadzvednou ze židle. Pozor - to je právě dobře!

Církev

- Církev nese staletími evangelium, radostnou zvěst, ke které se můžeme po odstranění všelijakých nánosů vždy vracet jako k životodárnému prameni. Církev je společenství, která zakládal a oživuje Kristus ve dvoutisícileté kontinuitě a tradici.

- Koncil výrazně posunul chápání církve. Důraz na církev jako Boží lid, jako na společenství s aktivní účastí všech. Chápání církve jako svátosti pro svět. Znovuobjevení odpovědnosti církve za svět.

- Posláním církve je být znamením pro svět, "jít do celého světa, získávat učedníky, křtít je ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého a zachovávat vše, co jí přikázal". Církev a její představitelé se málo soustředí na toto své základní poslání, jednotliví křesťané jsou si ho málo vědomi.

- Církev se často zužuje na osobní přijetí svátostí, ale každý si jde svou cestou.

- Pro církev je důležité úsilí jednotlivce. Jeden obohacuje druhého a tím i celou církev.

- Líbí se mi, když církev jedná jako Kristus.

- Všechno pozitivní vyplývá z přítomnosti Krista v církvi, z toho, že se k ní přiznává přes všechny její nedostatky a dějinná selhání.

- Církev i přes veškeré zatemňování, zkreslení a přizpůsobování zprostředkovává světu Krista a jeho poselství.

- V církvi mi vadí neupřímnost k sobě, neochota slyšet nebo dokonce hledat pravdu.

- V církvi jsou tolerovány a někdy i vysloveně podporovány okrajové až patologické formy zbožnosti, a to i kolektivní (sektářství, mariánské hnutí Dona Gobiho, shon po apokalyptických předpovědích a zjeveních apod.) na úkor vzdělávání, kultivace a zdravých forem zbožnosti.

Křesťanský život

- Nejpodstatnější je být lidmi víry, naděje a lásky. Mít uspořádané vztahy, hezkou rodinu, žít kultivovaný hodnotný život. Být vnitřně pravdiví. Snažit se být světlem svým životem.

- Nejdříve potřebuji poznat Boha, jak působí v mém životě, jaký je, poznat sám sebe, a teprve pak budu schopen o církvi mluvit, kritizovat ji a aktivně v ní působit.

Změna musí začít u nás samých, v naší farnosti, a možná se později změní i církev samotná. Biskupové si změnu přejí, ale bojí se toho, co na to řeknou lidi, proto potřebují slyšet naše názory a požadavky.

- Celý život se má žít v modlitbě. Modlit se aktivně, prací a vše rozhodovat s Bohem. Je ale rozdíl od modlitby a rychle odříkaného Zdrávas.

- Koncil zdůraznil, že každý člověk získává křtem podíl na kněžské, prorocké a pastýřské službě a tak i poslání. Je povolán. To dává šanci k prohloubení vlastní odpovědnosti a aktivnímu podílu každého na životě a poslání církve.

- Vytváří se falešný dojem, že těžiště duchovního života manželů a rodiny je v kostele. Úplně chybí vnímání a prožívání rodiny jako "domácí církve" (viz Familiaris consorcio), důraz na modlitbu v rodině, předávání víry v rodině apod. To často vede i k narušení vztahů v manželství a k "duchovním útěkům" z rodiny.

- Měl by být rozdíl mezi křesťanským a nekřesťanským podnikatelem? Křesťanský podnikatel by neměl být především hodný, nýbrž spravedlivý. Podnikání je především o penězích a na to nelze zapomínat.

- Boží volání přichází v životě několikrát a člověk ví. Častokrát jsem byl v životě přesvědčen, že se jedná o Boží volání, ale pak jsem zjistil, že se jedná o špatnou cestu.

- Jak žijeme, máme-li dobré vztahy v rodině, jsme-li dobrým příkladem, jsme jakousi buňkou Božího království.

Příště by mohlo dojít na některé podněty z oblastí "Vnitřní uspořádání církve",

"Církev jako společenství, komunikace v církvi", "Církev jako prostor svobody". Více můžete najít na internetové stránce www.gybon.cz/~snem_hk.

Jaromír Matěna