Listujeme v zápisech sněmovních kroužků (IKD 8/1999)

V minulém čísle IKD jsme vás začali seznamovat s některými myšlenkami ze sněmovních kroužků. Než dáme slovo opět vám, dovolte několik aktuálních informací.

- Už teď upozorňujeme animátory kroužků i další vážnější zájemce, že připravujeme setkání animátorů kroužků na sobotu 16. října v Hradci Králové. Animátorům pošleme písemnou pozvánku. Prosím, rezervujte si čas.

- Schází se nám čím dál více zápisů. Děkujeme za ně. Koncem srpna si budete moci na naší internetové stránce www.gybon.cz/~snem_hk přečíst už dvacetistránkový souhrn podnětů z kroužků, poznámky některých animátorů a další aktuální informace.

- Pan biskup Dominik Duka se spolupracovníky zpracoval podle věroučné konstituce "O církvi" první ze čtyř podkladů pro závazné jednání sněmovních kroužků. Bude tvořit jádro materiálu pro sněmovní kroužky na rok 2000, který se připravuje. Z činnosti kroužků v příštím roce už tedy vznikne první předloha pro jednání vlastního sněmu.

A nyní se už můžete začíst do dalších myšlenek ze sněmovních kroužků. Prosím, posuzujte je nepředpojatě a přijměte je především jako možnou inspiraci pro vás.

Církev jako společenství, komunikace v církvi

- Bohatství církve spočívá v širokém spektru možností různých spiritualit a duchovních proudů umožňující oslovit každou mentalitu. Její univerzalita má možnost navazovat spojení a sjednocení přes hranice ras, národů, států, sociálních i jiných bariér.

- Zlepšení osobního kontaktu mezi věřícími a místním duchovním formou občasných besed s knězem, nebo aktivací farní rady.

- Bylo navrženo, aby kněží mluvili po bohoslužbách s věřícími, kdy budou informovat kněze ti, kteří žijí v občanském životě v blízkém a častém kontaktu s nevěřícími.

- Spása je určena pro kolektiv, ne pro jedince. Proto je nutno upravit prioritně vztahy mezi bratry. Komunikace mezi lidmi je prvořadou záležitostí a to jak v rámci hierarchie, tak i v horizontální poloze. I biskupové musí naslouchat , to se neděje dostatečně.

- Komunikace není jen věcí praxe. Církev je neomylná v praxi a ve svém celku. Celek církve jsou i nekatolíci, i někdy nekřesťané. Komunikuje církevní instituce i s nimi? Jak se díváme na komunikaci s církví vítěznou?

- Zlepšit dialog kněze s věřícími o náboženských otázkách.

- Přivítání, rozloučení kněze s věřícími před a po bohoslužbě.

- Nedůvěra až nenávist k lidem odlišných názorů. Nekomunikativnost.

- Namísto pěstování odpovědné pluralitní obohacující diskuse je tlak na uniformitu v zájmu povrchní jednoty.

- Výrazné věrohodné osobnosti, které nemají strach hájit své názory a tím dávají podněty k hledání nových cest. V církvi se zdá formovat proud snažící se o prolomení uzavřené sebezahleděné sektářské mentality.

- Naději vidím ve vzdělání a vyjití ze svého uzavřeného světa, v porozumění současného člověka, v ekumenismu.

- Naději vidím v otevřenosti, schopnosti naslouchat jiným názorům, umět diskutovat.

Církev jako prostor svobody

- Církev, aby mohla opravdově být světu kolem nás k prospěchu, musí být svobodná. Nevěřící často mají zato, že svoboda názoru a smýšlení v církvi neexistuje. Je třeba, aby křesťané svoji svobodu plně prožívali a aby k ní byli hierarchií povzbuzováni.Vliv na svět kolem nás není možný jiným způsobem, než ovlivňování mezilidských vztahů.

- Církev dnes žije v ghetu. Jak z něj vystoupit a nezničit sebe i ostatní?

- Evangelium nemůže být chápáno a předkládáno jako návod pro život. Návod člověka omezuje, vytváří mantinely - mnohdy úzké, je to nepopulární, světem odmítané - jen kladení požadavků. Evangelium je radostné oznámení o svobodě a záchraně, kterou musí církev demonstrovat ve svém životě.

- Jaký je cíl naší cesty - ten se nám ztrácí, nejsme příkladem. Zůstávají jen příkazy a nařízení. Církev má být příkladem vyjití z pout a to je přitažlivé pro ty, kdo jsou spoutáni.

- Neexistuje křesťanské veřejné mínění, není ani žádoucí, aby nevyšly najevo problémy a propastné názory. Neexistuje otevřená diskuse. Možný vznik zdravé plurality vzájemně se respektujících a obohacujících považován za nemožný a pokládán za rozštěpenost. Nedostatečná informovanost o životě církve.

- Ze zkušenosti s jinými církvemi jsem rád, že mohu být v katolické církvi. Poskytuje totiž dostatek prostoru pro různé, někdy velmi odlišné názory.

Jaromír Matěna