AVE 8/1999

 

Co je nového s plenárním sněmem ...

V sobotu 15.5 se v Arcibiskupském paláci sešli animátoři (rozuměj: vedoucí) sněmovních kroužků, tj. zástupci těch věřících, kteří se se svou malou troškou snaží uvést tento sněm ve skutek.

Bylo nás šedesát. Jiří Černý (náš "šéf" - neboli moderátor za pražskou arcidiecézi) nám na úvod řekl několik zajímavostí:

V únoru bylo registrováno v celé ČR 886 kroužků (číslo kolísá, kroužky vznikají, ale i zanikají), z toho 4 řeckokatolické. Své kroužky má i mládež - 220, katecheti - 110, řeholnice - 104 a řeholníci - 4. O kněžských kroužcích nějak nebyla řeč. V pražské arcidiecézi je evidováno 88 kroužků, z toho 23 není potvrzených (proběhlo druhé kolo "sčítání" a potvrzování - asi se už nesnažili zapsat), 37 kroužků už poslalo zápisy ze svých jednání.

Jaká radost do našich řad, že z našich farností jsme byli dva - já za Dobřichovice a pan Charvát za Všenory - a oba kroužky už pilně pracují - své zápisy zasílají.

Program byl jednoduchý a ze začátku to vypadalo, že nebude nic moc - jednotliví animátoři v rozmezí cca 2-5 minut hovořili o svém kroužku. Výsledkem bylo, že jsme všichni tři hodiny takřka bez dechu poslouchali - a v duchu určitě děkovali Bohu za dobré dílo.

Pokusím se nastínit to nejzajímavější:

Drtivá většina kroužků byla z farností (ty v "institucích" se nějak neuchytily a pomalu se rozkládají či tenčí). Kromě kroužků, které vznikly na platformě již scházejícího se společenství (což byla cca slabá třetina) byl vznik sněmovního kroužku impulsem pro práci farnosti. Lidé se začali scházet, poznávat a zajímat o problémy své farnosti i církve. Všichni se shodli na tom, že i kdyby se nic dalšího nestalo, už to samo je obrovské plus.

Většina kroužků vznikla z popudu laiků - s podporou kněze. Leč byli tam i takoví, kteří mají obavy z reakce kněze, jeden prohlásil, že církev je dost rozhádaná a že on volí variantu se za sněm modlit (což ovšem, pokud činí, činí důsledně soukromě). Někteří lidé měli obavy, že svými odpověďmi pobouří své kněze, případně se "shodí" před těmi, kteří budou jejich závěry číst. (Při té příležitosti mě napadlo - děkujeme opravdu dost upřímně Bohu za kněze v našich farnostech?)

V jedné farnosti tři lidé odmítli práci ve sněmovním kroužku ze strachu o svá místa!!! Jeden pražský kroužek pojal svou práci skutečně velkoryse - mají svůj vlastní telefon, mobil, e-mail, voice-mail (opravdu netuším, co to je) a internetovou (WWW) stránku.

Jedna paní z vesnické farnosti informovala: Farář mi dal ty materiály, ať něco začnu, dala jsem je dál a vrátily se mi. Tak jsem řekla "čtyřem muckejm a čtyřem ženckejm" - aby to bylo spravedlivé, že by do toho měli jít. Na prvním setkání jsem se zeptala, co k tomu mají a oni, že nic. Povídám - Nováková, vy k tomu opravdu nic nemáte? Ta začala - a už se to rozjelo.

V jedné pražské farnosti se sešel kroužek borců, kteří odmítli nabídnuté materiály, stanovili, čím by se měl sněm zabývat, veškerou problematiku probrali a odpověděli na dotazy, stanovili plán - a zaslali to na Radu laiků i do KT. Jen mají mírnou křivdu, že se z toho ještě nic nestalo. Další kroužek zatím neposlal zápisy, protože jsou "takové veselé" a ještě neprošly cenzurou. Doporučili jsme jim, ať je zašlou "takové veselé"...

V mnoha případech se lidé shodli, že debaty jsou velmi bouřlivé, názory ne vždy jednotné, ale v podtextu jsem vycítila zájem o věc a rozdílnost názorů byla vnímána spíš pozitivně. Další při rokování projevili obavu, aby se církev příliš nerozhádala, aby neřekli něco nesprávného, aby nějak neublížili... někde mají snahu vtěsnat všechny názory do jedné, perfektní věty, na níž se všichni shodnou...

V některých kroužcích zadané otázky rozdávají předem, aby se mohli lépe připravit, případně vypracovávají odpovědi písemně. Hovořilo se o tom, zda dodržovat anonymitu příspěvků jednak směrem k biskupům, jednak k médiím. Bylo proto zajímavé, že se dost lidí obávalo ztráty anonymity, že by lidé zdaleka tak upřímně neodpovídali. Vliv 40 let, kdy nikdo nesměl nic a všichni se báli "někoho shora ", je stále ještě dost silný ...

A potom gól do vlastních řad: v jedné farnosti zápisy z jednání sněmovního kroužku dávají do farního časopisu, aby s nimi seznámili alespoň farníky. I silně jsem se zastyděla - mea culpa. Hlavně, že mě Milan stále píše do tiráže jako redaktora...

Sezení se zúčastnil i pan Libor Prudký - sociolog, který pracuje v analytické sekci - té, která sbírá podněty z kroužků a pracuje s nimi. Postup je takový, že zápisy shromáždí, udělají z nich svodku a jako podněty je předávají biskupům. Říkal, že by bylo dobré,. kdyby biskupové četli přímo ty zápisy. Dále řekl, že tato sněmovní aktivita je největší občanská aktivita od roku 1989, že to sice nemusíme brát pozitivně, ale atmosféra nejasných obav je stále mezi lidmi přítomná (lidé jsou křehcí, nemusí se nám to líbit, ale je to tak) a že mnoho lidí vnímá církev existenciálně jako jednolité semknuté vojsko a jakákoliv rozepře či jen debata pro ně znamená ztrátu jistot... Přimlouval se za to, aby ti "odvážnější" sami vystoupili z anonymity a své zápisy poslali přímo do KT, případně, aby mu oznámili zájem, že chtějí jednání nějakého kroužku natočit do televize. A že sněm bývá často veden buď tlakem shora nebo zdola - a u nás se to tak nějak vzájemně prolíná...

Celkově jsem z toho měla opravdu dojem, že něco pozitivního narůstá, že se pomalounku přestáváme jen ptát. co TI NAHOŘE udělají a začínáme přemýšlet o církvi jako o naší, jako o nás. Kdyby ovocem všech těchto kroužků bylo jen a jen toto probuzení a stále více se probouzející spoluzodpovědnost nás všech, je to nesmírný úspěch.

Na závěr: správný křesťanský novinář (jímž samozřejmě nejsem) má psát pravdu a nic než pravdu. Snažila jsem se o to, ale všechny výše uvedené informace jsou jen z letmo zachycených záznamů mluveného slova a hlavně - je to záznam mých osobních pocitů Omlouvám se tedy těm, jejichž slova či vystoupení jsem pochopila či zachytila trochu jinak.

 

Hana Málková - animátor sněm. kroužku

 

*****

 

Víte, s těmi zápisy (našimi odpověďmi na otázky) - uvažoval jsem už dříve o tom, zda informovat v AVE či nikoliv. Jedna věc je skutečností - jednalo by se pouze o informaci, tedy bez možnosti ze strany čtenářů něco k tomu dodat, doplnit. Čili jen o představu, na co že se nás vůbec ptají, a co my na to odpovídáme...

Proto jsem vybral (náhodně) ze čtvrtého setkání sněm. kroužku v Dobřichovicích jednak otázky a pak naše odpovědi: Téma - Boží lid

Otázka: Pro nás je církev Boží lid, pro mnohé zvenčí je to organizace, jejíž moci se bojí, pro jiné spolek na úrovni turistického spolku, pro jiné zas zastaralá položka z historie. Jaký ale má existence církve ve světě smysl? Co znamená pro okolní svět?

Odpovědi: smysl? - hlásání radostné zvěsti o spáse a o Ježíši Kristu přítomném mezi námi připomínání Boží existence a všeho, co s tím souvisí

máme být kvasem a solí, posvěcovat okolí, přinášet naději připomínka věčnosti

smysl a směrování života radostné prožívání života

Otázka: Jsou lidé, kteří chtějí žít s Bohem, ale nechce se jim do církve. Bojí se její autority, nebo jim vadí nekvalita křesťanů, s nimiž se setkali, nebo se bojí jakékoliv strukturované společnosti, čili jakékoliv organizace. Co lze, podle vašich zkušeností, pro ně udělat, aby jim zachutnalo náležet do církve, aby je potěšilo, že jsou Božím lidem?

Odpovědi: jedině skutečný, nepředstíraný zájem, pomoc, osobní příklad my sami musíme mít v církvi domov, ne organizaci

společné prožívání všedního života, osobní zájem o druhého člověka

trpělivě vysvětlovat a ukazovat pravdu o církvi, zpracovat historii, mluvit pozitivně a pravdivě o tom, co církev je (neboť poznání o církvi v našem národě jsou báchorky) modlitba za svět

rozšířit alespoň mezi věřícími znalost výsledků II.VK, - v promluvách, dokumenty přístupné ve farních knihovnách, větší důraz na znalost a uskutečňování závěrů II.VK v semináři

víc zviditelnit církev, proniknout i do jiného než katolického tisku, zaujímat křesťanské postoje ke světu lidí

Otázka: Myslíte, že by se stala tvář církve pravdivější, srozumitelnější a pro poctivé lidi přitažlivější, kdyby se v naší církvi plněji znalo a žilo slovo Boží? Nebo jaké jiné cesty k dosažení lepší a pravdivější tváře církve znáte?

Odpovědi: ano, jedině žití v Pravdě

náboženství od první třídy

pravidelná četba Písma doma, naučit ji i své děti ve farnostech

víc prosazovat biblické hodiny

víc využívat práce laiků, katechetů, - problém je v konzervativnosti kněží a neochota rovnocenně spolupracovat

vytvářet společenství pro děti - nejen škola, nejen mše motivovat věřící ke sebevzdělávání

Otázka: a) Mnozí ještě pamatují situace, kdy se ve většině měst a skoro v každé vesnici u nás ke katolické církvi hlásila většina obyvatel. Dnes to tak není. Máme se radovat z toho, že jsme malé stádce, nebo se tímto evangelijním slovem jen utěšujeme a je to spíš z nouze ctnost, nebo je reálná naděje, že zas bude většina lidí katolíky?

Odpovědi: a) množství ještě neznamená kvalitu (kde jsou ty zástupy dnes?)

Ježíš řekl, že budeme solí a kvasem - nelze, aby celý svět byl solí

současný stav bereme jako realitu - ani se neradujeme, ani se nijak neutěšujeme

reálná naděje, že všichni budou zase věřit, není (najde Syn člověka na zemi víru, až přijde?)

b) Čili jakou církev si pro nejbližší léta našeho života představujeme, jak vypadá církev, kterou chceme a budeme schopni tvořit?

b) představujeme si ji jako malou, ale živou bude taková, jací budeme my sami

Otázka: a) Máte dojem, že církev ve vašem okolí, ve vaší farnosti nebo v celé diecézi musí udělat nutně některé změny, aby byla plněji Božím lidem? Které?

Odpovědi: a) větší aktivitu, menší lhostejnost jak k sobě navzájem, tak ke "světu"

Otázka: b) Čím se bude církev vždy lišit od jiných společností? A jak jsou tyto odlišnosti přijatelné dnešním mladým lidem?

Odpovědi: b) není lidským, ale Božím dílem

může se přizpůsobit po určitou hranici (existují neměnné fakty - hierarchie, dogmata, morální principy)

pojem mladí lidé nelze paušalizovat, záleží na zájmu o danou věc. Mají-li zájem, je pro ně přijatelná.

 

To je tedy pro představu zápis z jednoho sezení sněm. kroužku. Jedná se většinou o otázky řekl bych obecnějšího charakteru. se širším dopadem, na některé se pak odpovídá i dost obtížně, nutí k přemýšlení. Opravdu se tam nevyskytují otázky typu: Jakého byste chtěli faráře- černovlasého nebo spíš blonďáka? Odpověď: nejraději zrzavého... Dokázali byste odpovídat jinak, lépe, fundovaněji? Není problém. založte vlastní sněmovní kroužek!

M.H.