Zpravodaj Křesťanské Modřany 1/1999

 

Otázky a odpovědi

Dotaz: Hodně se nyní hovoří o plenárním sněmu české církve. Je nějak instituce takového sněmu právně zakotvena?

Odpověd': Ano; Kodex kanonického práva ve stati o společenstvích místních církví věnuje hlavu 3 sněmům místních církví. Tzv. plenární sněm je sněm všech místních církví (diecézí) téže biskupské konference. Provinční sněm by se týkal místních církví téže církevní provincie (u nás máme dvě provincie: pražskou a olomouckou), diecézní sněm by se týkal pouze jedné diecéze.

Podle kánonu 441 plenární sněm svolává biskupská konference, které přísluší určit místo jeho konání, zvolit z diecézních biskupů plenárního sněmu předsedu, který musí mít schválení od Apoštolského stolce, stanovit jednací řád a věci k projednání.

Podle kánonu 443 musí být na plenární sněm pozváni biskupové. Jejich hlas je rozhodující. Další hodnostáři mají hlas pouze poradní (generální vikáři, biskupští vikáři, vyšší představení řeholních společností, rektoři církevních a katolických universit a děkani teologických fakult, rektoři kněžských seminářů).

Podle téhož kánonu mohou být (ale nemusí!) pozváni s hlasem rovněž poradním kněží a další věřící v počtu, který nepřevyšuje polovinu povinných účastníků, o nichž už byla řeč. Jako hosté mohou být pozvány i další osoby, jestliže to biskupská konference považuje za vhodné.

 

Sněmovní kroužky

Je přáním naších biskupů, aby se v přípravném období sněmu věřící více naučili vnímat své místo a poslání v Církvi a měli možnost se vyjádřit k tomu, co je v Církvi naplňuje radostí nebo naopak co je netěší: východiskem pro meditace, úvahy i praktické závěry by měly být především dokumenty II. vatikánského koncilu. Podle místních možností by měl pracovat takový sněmovní kroužek v každé farnosti (jeden i několik).

Smyslem těchto kroužků nemá být „vykazování činnosti", nýbrž možnost realizovat koncilem zmiňovanou spoluodpovědnost křesťanů za život Církve i za to, že by lépe odpovídala na touhy a hledání našich současníků.

V naší farnosti už takový sněmovní kroužek máme: schází se každé druhé pondělí po večerních bohoslužbách.