Informace farnosti sv. Ducha Hradec Králové, 24. 1. 1999

 

Sněmovní kroužek „Na cestě“

14. ledna jsme se sešli v počtu dvaadvaceti účastníků nad tématem „vyučování náboženství“. Naše pozvání přijalo několik hostů (paní Iva Molnárová z Katechetického centra, paní Alena Polívková, která sama učí náboženství ve Všestarech, P. Pavel Boukal), další se omluvili (sestry Mária a Magdalena pro velmi pozdní dobu konání, P. Tichý, paní Marcela Němečková, paní Dvořáková, sestra Marie Hušková). Setkání proběhlo v srdečné a přátelské, a přitom otevřené atmosféře. Nejprve se všichni, kdo měli zájem, vyslovili k obecnému smyslu, významu a cíli výuky náboženství, ve druhé části jsme sbírali konkrétní postřehy a zkušenosti, na závěrečnou diskusi už zbylo méně místa, než by bylo asi potřebné. Myslím, že se účastníci shodli na tom, že je dobře, že jsme toto téma otevřeli a hovořili o něm. Trošku mne jen jako animátora kroužku mrzelo, že je neslyšeli právě ti, kdo naše (a nejen naše) děti učí a učit budou. Zápis z kroužku je jim samozřejmě k dispozici. Závěry rozhovoru nelze asi stručně shrnout, snad jen několik hlavních myšlenek.

·        Paní Molnárová stručně informovala o rozlišení školní a farní katecheze, typických obtížích katechetů, současných učebních pomůckách. Vyzvala, pokud se nám něco nelíbí na katechezi, abychom se nebáli oslovit vyučujícího, a poskytli mu tak zpětnou vazbu, případně informovali i faráře, který má za katecheze ve farnosti zodpovědnost.

·        Výuka náboženství by měla obsahovat složku vzdělávací (aby nešlo jen o mlhavé povídání) i výchovnou (aby nešlo jen o suchá fakta)

·        Zásadně důležitý se nám zdá příklad celého života vyučujícího, života z víry. Měl by být osobnost a předávat svěřencům především svou vlastní zkušenost života s Bohem.

·        Rodiče jsou „první a hlavní vychovatelé svých dětí“ a jedním z jejich hlavních úkolů je „učit děti poznávat a ctít Boha a milovat bližního“. Tento jejich úkol nikdy nemůže bezezbytku nahradit výuka náboženství. Rodiče by to měli mít na paměti.

·        I katecheta by měl vědět, že jeho úkolem je napomáhat rodičům v tomto jejich úkolu, měl by se zajímat o rodiny dětí, které vyučuje, znát duchovní život lidí žijících ve světě a snažit se respektovat spiritualitu a názory rodičů. Měli by tak být spolupracujícími partnery.

·        Katecheté (stejně jako vlastní rodiče) by měli z dítěte vychovávat osobnost, která bude zralá, odpovědná za sebe i za druhé, svobodná. Dítě by mělo postupně získat vlastní zkušenost s Bohem a poznat hodnotu života s ním. Mělo by hledat a naplňovat své poslání v životě. Katecheta i rodiče by měli s rostoucím věkem dítěte stále více respektovat jeho osobnost a jeho vlastní životní cestu a spiritualitu.

·        Je potřebné vést děti k Bibli, předat jim nejen konkrétní poznatky, ale ještě více vztah k Bibli.

·        Je potřebné vést děti ke komunikaci, vytvářet z nich společenství, učit je vztahům.

Dále poznamenávám, že je připravena „pozitivní mozaika“ o církvi a členové kroužku ji mají do 28. ledna obodovat.

Za zmínku o liturgické hudbě a zpěvu v katedrále ve zprávě o našem sněmovním kroužku v Informacích č. 101 reagoval katedrální varhaník pan Jiří Strejc. Nakonec jsme se s ním domluvili na setkání zájemců o toto téma, které se uskuteční ve čtvrtek 28. ledna od 19.30 u nás doma. Tuto možnost velice vítáme a panu Strejcovi jsme vděčni za jeho vstřícnost.

Další setkání sněmovního kroužku se uskuteční v postní době ve čtvrtek 25. února. Rozhodli jsme se jej tentokrát nepojmout jako diskusní, ale vtisknout mu podobu kajícího modlitebního shromáždění. Jsme si vědomi, že nestačí jen o problémech hovořit, ale že je nutné s nimi předstoupit před Boží tvář. Každý z nás má odpovědnost před Bohem nejen sám za sebe, ale i za druhé: za rodinu, společenství, farnost, církev, město, stát apod. Každý člen kroužku je vyzýván, aby si připravil jeden krátký úryvek z Písma, který by byl základem pro krátkou tichou meditaci a uzavírající modlitbu, kterou také vysloví. Z takovýchto bloků, případně doplněných ještě společným zpěvem, bude složeno celé kající shromáždění. Koná se tentokrát v liturgickém prostoru: v kapli Nového Adalbertina od 19.30.