Setkání – Aktuality 9 / 1998

 

Denní modlitba za plenární sněm

Dlouhodobé a významné dílo přípravy plenárního sněmu potřebuje silné zázemí víry a modliteb Božího lidu ve všech diecézích, farnostech, rodinách, řeholních komunitách, různých společenstvích i v životě jednotlivců, především nemocných a trpících. Aby plenární sněm přinesl požehnané ovoce a otevřel nové „jaro církve“ v naší zemi, je třeba vykonat mnoho práce, která musí být vyvážena silou modliteb a oběti. Zkušenosti minulých dob útlaku nám ukázaly, že Bůh slyší hlasy našich proseb a vždy na ně odpovídá. Dává nám víc, než žádáme, víc, než jsme často schopni pochopit. Pán plní, co slíbil. Stále platí jeho slova: „Dostanete všechno, zač budete v modlitbě prosit s vírou“ (Mt 21,22). „Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich“ (Mt 18,20).

Denní modlitbu za plenární sněm by se měl modlit každý věřící, který se chce upřímně podílet na jeho přípravě. Taková modlitba se má stát denní součástí modlitby v rodinách, které jsou „malými církvemi“, stejně jako v řeholních nebo jiných komunitách. Měli by se ji modlit zvláště ti, kdo se scházejí na mnoha místech ve sněmovních pracovních kroužcích.

Modlitba je vytištěna ve formátu, který se dá vsunout do kancionálu, breviáře nebo jiné modlitební knihy, abychom ji měli stále po ruce. Na druhé straně je otištěna Píseň na cestu k roku 2000 s textem modlitby Sv. otce, která vhodným způsobem sjednocuje obecná a celosvětová témata velkého jubilea s úkoly plenárního sněmu v naší zemi.

Všichni biskupové zasílají denně zvláštní požehnání těm, kdo se modlí tuto modlitbu, která se tak stane důvěrnějším pojítkem naší jednoty, lásky a vzájemné podpory.

S důvěrou, že naše společná denní modlitba za plenární sněm vejde do života církve a bude neustále přivolávat Boží pomoc a sílu jeho Ducha.

 

Vaši biskupové

 

 

Logo sněmu

Českou biskupskou konferencí bylo odsouhlaseno logo sněmu: motiv lodičky s ohnutým křížem jako stěžněm a trnovou větévkou. Nepravidelné body uzavírající nápis kolem kruhu jsou symbolem jednotlivých diecézí. Jedná se o 8 římskokatolických diecézí a řeckokatolický exarchát, které společně tvoří Českou biskupskou konferenci.