Sněmování pozvolna nabírá dech

 

K otázkám z Okna číslo 9 jsme z Vašich dopisů vybrali tyto úryvky:

 

Úkolem laiků jako dětí Božích a členů údů Církve je povinnost spolupracovat na spáse světa (Lumen Gentium čl. 30 - 38).

Přitažlivým a snad nejlepším apoštolátem v této věci je praktikující náboženský život, naplněný pokorou a láskou k Bohu a k bližním. Aktivizovat nauku víry a náboženství je nejlépe možno svým životem i příležitostným rozhovorem.

Mluvit o Bohu však může jen ten, kdo Boha zakusil. Kdybychom o Bohu jen mluvili, ale podle víry nežili, byla by to jen karikatura víry.

Josef Vojvodík st.

 

Druhý vatikánský koncil mě dost ovlivnil. Změnu liturgie jsem uvítala. Je pro mě srozumitelnější, více mi přibližuje Boha a Ježíšovu oběť. Zvláště, když je mše svatá podepřena dobrým kázáním, vhodným k evangeliu, které se četlo. Líbí se mi, když děti sedí vedle svých rodičů a muži vedle svých žen, což dříve nebývalo. Děkuj i za sobotní mši svatou s nedělní platností. V dnešní době už mě nematou zasvěcené svátky. Dobrovolný půst mi ukázal, že se mohu postit kdykoli a jakkoli, a ne se soustředit pouze na jeden určitý den a vyplýtvat na to kolikrát veškerou svou energii.

Gabriela Sochová

 

 

V srpnu předložila analytická komise sněmu tři zprávy o činnosti sněmovních kroužků v celé republice. Ze zpráv vyplývají mimo jiné následující údaje:

=> Bylo odevzdáno 437 zápisů z 230 kroužků. Některé kroužky pracují, ale zápisy neposílají. Jsou celé diecéze, které zápisy neodevzdaly. Zpráva doslova uvádí: „V tomto směru je situace v olomoucké arcidiecézi neznámá, stejně tak není fakticky známo něco o kroužcích mezi katechety a kroužcích mládeže. Podobu černé schránky mají sněmovní aktivity v mužských řeholích. Podobně je tomu zřejmě i v českobudějovické diecézi. Situace v diecézi ostravsko-opavské je vlastně teprve před začátkem aktivizace věřících ve sněmovních kroužcích."

Poznámka redakce: V září se poprvé setkali animátoři sněmovních kroužků v Opavě a v Ostravě. Je pravda, že se mnohé kroužky ještě nesešly, ale věříme, že setkání animátorů dalo první impuls k nastartování sněmování i u nás.

=> Kroužky jsou v 75% ve městech a ve 25% ve vesnicích.

=> Účastní se jich 52% žen a 48% mužů.

=> Věkově je nejvíce členů v rozmezí 30 - 39 let (26%). 25% je starších 60 let.

=> Vzdělání: 45% vysokoškolské, 37% středoškolské a 18% ostatní.

=> Pro potřeby prvotní analýzy byly všechny podněty rozděleny mezi skutečnosti posilující - radosti církve, a skutečnosti oslabující - zarmoucení z církve.

 

 

Starost a naděje

Sněmovní kroužek při Domě Ignáce Stuchlého zve na setkání všechny své členy i příznivce, kteří trpí bolestmi a chybami církve, a chtějí přispět modlitbou, slovem i činem k její obnově. Věk: od 18 let. Vedou: P. Michael Martinek, Eliška Pekárková a Marek Výborný

 

 

Dne 21. září 1999 přivítala Kongregace Dcer Božské Lásky v Opavě otce biskupa Františka a řeholní sestry – animátorky sněmovních kroužků z naší diecéze.

Otec biskup zahájil setkání animátorek slovy: „Práce pro sněm je něco navíc, ale je to práce prospěšná pro Boha. Od sněmu si slibuji, že se naučíme všechny věci správně posuzovat. Vedeme neustálý monolog o dialogu druhého. Kroužky nám napomáhají k správnému dialogu.“

Řeholnice otce biskupa informovaly o práci ve sněmovních kroužcích a navzájem si sdělovaly své zkušenosti. Otec biskup svou přítomností a povzbudivým slovem na konkrétní otázky velmi přispěl k ještě většímu nadšení a zápalu pro dobrou věc.

Setkání pak ukončil svátostným požehnáním v kapli Božského Srdce Páně – Marianu, přičemž nezapomněl na sestry, které nemohly přijít, a také na nemocné.

Při rozloučení řekl: „Setkání mě naplňuje radostí a je pro mne povzbuzením. Nezapomínejte, že bez kříže to nejde. Přijdou myšlenky, které nám namlouvají, že to všechno je k ničemu. Je třeba je „zastřelit“, protože jsou od ďábla. To vše má význam, a veliký. Ale vždy musí být uprostřed Kristus.“

A najednou jsme cítily naplnění slov Písma svatého: „Kde jsou dva nebo tři ve jménu mém…“

Sestra Mgr. Filoména FDC, Opava

 

 

Zadáno pro náš velký sněmovní kroužek

 

V každém čísle Okna Vám nabídneme několik otázek probíraných na setkáních sněmovních kroužků. Budeme moc rádi, když nám do redakce pošlete Vaši odpověď na jednu či více otázek. Odpovědi zpracujeme a postupně uveřejníme jako podnět pro ostatní.

 

Téma: O důstojnosti a apoštolátu laiků, Maria – předobraz církve

1.      Jakou máte osobní zkušenost s šířením evangelia? Jak jste ho případně jako dospělí přijali? Jak jste ho jiným dospělým či dospívajícím předali? Kde se vám zdá, že jste selhali a proč se tak stalo? Sepište takové zkušenosti!

2.      Jak byste viděli zdravou mariánskou úctu? Co podle vás v naší zemi z mariánské úcty chybí, co naopak považujete za přehnané, za nevhodné, zbytečné, škodlivé?