Sněmovní kroužky v naší diecézi (IKD 2/1999)

Jak vlastně v současnosti probíhá sněmovní proces?

Probíhá příprava sněmu, na které se podílí šest sekcí přípravného výboru. Tematická sekce má za úkol oslovit naše významné teology a připravit souhrny koncilních dokumentů jako podklady pro jednání ve sněmovních kroužcích. Byly zvoleny čtyři nejzávažnější dokumenty koncilu - konstituce. V činnosti sněmovních kroužků pak leží těžiště přípravné fáze sněmu. Nevzniknou-li skutečně fungující sněmovní kroužky z aktivních křesťanů, celá přípravná fáze sněmu "uvízne na mělčině". Vznik a fungování sněmovních kroužků má na starost pastorální sekce v čele s biskupem Václavem Malým. Koordinaci sněmovních kroužků v diecézi obstarává moderátor. U nás jím byl původně jmenován Mons. Josef Socha, nyní tuto službu po něm přejímá P. Václav Vacek.

Přípravná fáze bude trvat několik let - a je to dobře. Právě tato fáze může totiž oslovit co nejvíce lidí a vést k oživení Božího lidu od samého základu. Zde se také mohou objevit a vykrystalizovat opravdu podnětné myšlenky. Předpokládá se, že vzhledem k celocírkevním akcím k jubilejnímu roku 2000 příprava vlastního sněmu začne až v roce 2001.

Jak vypadal vznik sněmovních kroužků v diecézi?

V současnosti je hlavním úkolem zakládání a činnost sněmovních kroužků. Výzva k založení sněmovních kroužků byla otištěna před rokem. Sněmovní kroužek má mít nejméně osm členů. Vede jej animátor, což by měl být člověk osvědčený a spolehlivý, měl by být dobře obeznámen s učením církve, měl by mít ve svém církevním prostředí určitou autoritu a měl by umět vést a řídit debatu. Původně stanovený požadavek určitého teologického vzdělání není nadále podmínkou. Animátora ve funkci potvrzuje diecézní biskup. Animátoři mají vazbu na moderátora sněmu v diecézi. Členem kroužku může být kdokoliv, dokonce i nevěřící, pokud bude mít úmysl pro dobro církve. Tyto sněmovní kroužky měly být ustaveny do léta, aby se mohlo začít s přípravnou periodou.

Na základě této výzvy vzniklo v naší diecézi do léta 46 sněmovních kroužků. V červnu animátoři obdrželi dva několikastránkové materiály, "Základní instrukce pro sněmovní kroužky" a "První etapa programů pro sněmovní kroužky", jejichž úkolem je pomoci sněmovním kroužkům překlenout období, než dostanou přípravné sněmovní materiály.

Jaký je současný stav a co se v nejbližší době chystá?

V současnosti je v naší diecézi 49 zaregistrovaných sněmovních kroužků. Předpokládá se, že tento počet ještě není zdaleka konečný - pokud máte tedy zájem založit další sněmovní kroužek, budete vítáni. Obraťte se v tom případě na moderátora sněmu P. Václava Vacka, tel. 0446 921357, nebo po stránce organizační na mne na adresu Jaromír Matěna, Pastorační středisko, Velké Náměstí 32, 500 01 Hradec Králové 1, prozatímní telefonní číslo je 049 5063422 (jsem tu jen někdy), e-mailová adresa rl@diecezehk.cz.

Moderátor sněmu P. Václav Vacek svolává setkání animátorů sněmovních kroužků na sobotu 27. února od 10 hodin v budově Nového Adalbertina na Velkém náměstí v Hradci Králové. Všichni animátoři dostali nebo v nejbližších dnech dostanou písemnou pozvánku. Smyslem setkání je poskytnout aktuální informace z jednání moderátorů v Praze 8. února 1999, blíže se seznámit, zodpovědět dotazy, sdílet navzájem své pozitivní i negativní zkušenosti a hledat další co nejvhodnější formy práce sněmovních kroužků i vzájemné spolupráce. Animátory (případně jejich zástupce či další vážné zájemce o toto setkání) žádáme, aby svou účast oznámili předem na výše uvedenou adresu. Předpokládá se, že setkání bude trvat asi do 12 hodin, v případě zájmu déle. Pro účastníky je možnost oběda v ceně 40 Kč - je třeba předem potvrdit zájem.

Se závěry jednání pastorální sekce i s průběhem setkání animátorů vás seznámíme v dalším čísle IKD.

Jaromír Matěna