Setkání moderátorů sněmu

 

Na počátku února se uskutečnilo setkání sněmovních moderátorů jed­notlivých diecézí, řecko-katolického exarchátu, katechetů a oblasti mláde­že. Pro letošní rok byly vydány dva základní materiály pro sněmovní kroužky. V těchto dnech je mají k dispozici všichni kněží naší diecé­ze (byly rozdány na kněžském dni a dále distribuovány prostřednictvím vikářů). V polovině února jsem je rozeslal všem 83 zaregistrovaným animátorům v naší diecézi. Ze Zá­kladního materiálu pro sněmovní kroužky vyplývá, že v letošním roce již každý kroužek musí začít praco­vat a animátor je vyzván, aby zasílal na mou adresu zápisy z debaty nad předloženými otázkami. Dojde též k souhrnnému jmenování animátorů sněmovních kroužků naší diecéze bi­skupem. V této souvislosti jsem vy­zval animátory a animátorky, aby potvrdili existenci a připravenost jednotlivých kroužků a nahlásili mi pří­padné změny v osobě animátora či v jeho kontaktní adrese. Seznam jmenovaných animátorů zveřejním ve Zpravodaji, jakmile bude k dispo­zici. Samozřejmě stále trvá možnost zaregistrovat kroužek nový, předepsaný formulář Návrh animátora byl přílohou ACAP 2/98, rád jej též na vyžádání zašlu.

Příprava plenárního sněmu tedy výrazným způsobem pokročila, v letošním roce je důležitým momentem distribuce zápisů debat ve sněmov­ních kroužcích a jejich následné zpracovávání analytickou komisí.

Je stanoven rovněž termín setkání všech animátorů a animátorek sně­movních kroužků v naší diecézí, a to na sobotu 15. května do Arcibiskup­ského paláce od 9:30 hod.

Děkuji vám všem, kteří se podílí­te na sněmovním procesu. Podle mé­ho názoru jsme překročili důležitý bod příprav a úspěšné zvládli úskalí provizorních stadií. Děkuji vám za vaši práci i modlitební podporu.

 

Jiří Černý