Díky za spolupráci na přípravě sněmu

 

V posledním lednovém týdnu vydala přípravná komise plenárního sněmu v ČR první tematický materiál „O Církvi“, který má sloužit jako vodítko k práci sněmovních kroužků v letošním roce. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který je předsedou přípravné komise plenárního sněmu, zaslal všem, kteří se na přípravě podíleli, děkovný dopis.

V něm se mj. uvádí, že je registrováno přes 850 sněmovních kroužků v mnoha farnostech, na školách, pracovištích a dokonce i na internetu. Ačkoli jsou kroužky nejrůznějšího charakteru, jedno mají společné. Živý zájem o naši církev. Ať už přišly na sekretariát přípravné komise podněty formou zápisů ze setkání sněmovních kroužků, či nejrůznějších dopisů, pohlednic, vzkazů, proseb nebo osobních rozmluv, vždy jsme cítili, že sněm se stal záležitostí velké části církve. Všem bezejmenným pomocníkům, kteří nešetří časem a nápady a píší nám své postřehy, patří upřímně Pán Bůh zaplať!

Ne všichni se podílejí na sněmovním procesu diskusemi, je mnoho modlitebních společenství, jejichž duchovní podpory a pomoci si vážíme o to více, nakolik je skryta očím veřejnosti. Za všechny uveďme Rodinu Neposkvrněné, jejíž nemocní členové obětovali 166 300 dnů do duchovní kytice věnované zdárné přípravě sněmu. S takovou oporou se ihned lépe pracuje a všichni biskupové Vám za to každodenně žehnáme.

Velká starost dolehla patrně i na ty faráře, kteří ve svých farnostech organizují sněmovní kroužky, napomáhají aktivitě svých věřících a provázejí duchovní přípravou jejich setkávání. Stručně řečeno, do jejich tak přeplněného programu přibyla další položka navíc. Za to, jak ochotně ji přijali, a snaží se podle svých možností pomáhat své farnosti otcovským vedením, jsme vděční a i zde vyslovujeme upřímný dík.

V neposlední řadě musíme připomenout neúnavou práci celé přípravné komise. Všichni její členové v pěti sekcích a odborných týmech a komisích mají svá zaměstnání, své povinnosti, a přesto se společně scházejí a věnují svůj volný čas přípravě sněmovních materiálů.

V dopise se dále píše, že hlavní osou celého tematického textu je sedm kapitol zpracovaných podle konstituce O církvi (Lumen gentium). "Tato nelehká úloha připadla odborné komisi tematické sekce pod vedením otce biskupa Dominika Duky. Analytická sekce, jmenujme alespoň ing. Prudkého, se postarala o první analýzu doposavad došlých zápisů ze sněmovních kroužků a průběžně pečuje o tolik potřebnou. zpětnou vazbu, tedy, aby žádný zápis ze sněmovních kroužků, dopis ani návrh nemohl být opomenut. K jednotlivým kapitolám vytvořila pastorální sekce shrnutí, okruhy otázek i podrobné náměty pro diskusi. Na tom se nejvíce podíleli dr. Ludmila Muchová a dr. Jaroslav Matěna. Práci pastorální sekce koordinuje otec biskup Václav Malý. Duchovní sekce pod vedením otce biskupa Josefa Hrdličky doplnila text o krásné přímluvy a sekretariát v Praze přidal komentáře, celý text zkompletoval a připravil do konečné podoby. Není možné jmenovat všechny, kteří se na této práci podíleli, stejně jako není možné jmenovat všechny členy sněmovních kroužků, kteří na jeho základě jistě opět poskytnou cenné podněty a návrhy přípravné komisi.

Je škoda, že se doposud nepodařilo lépe vyřešit informovanost o sněmovních přípravách. Proto chceme alespoň touto cestou vyjádřit svou vděčnost všem, kteří se nezalekli počátečních nejasností a přes mnohé pochybnosti se pustili do přípravy procesu, který by se měl stát rozhodujícím krokem naší církve ve třetím tisíciletí.

Vybízíme všechny, kteří chtějí pomoci naší církvi v ČR, aby se připojili k přípravě sněmu a založili si sněmovní kroužek. Není možné mluvit s každým duchovním správcem, či dalším církevním představeným osobně, ale přesto věřte, že si velmi vážíme každého člověka, který si ze svého tak vzácného času vyhradí část pro přípravu sněmu naší církve. Čeká nás ještě mnoho práce. Musíme pochopit, co je dnes skutečným znamením doby a jak na ně odpovědět. Musíme se pokusit odhalit všechny doposud skryté nebo nevyslovené otázky a překonat zbytky pasivní mentality, kterou se nám po čtyřicet let snažil vnutit totalitní režim. Společné poznání problémů a jejich řešení nás povede k větší vzájemné toleranci a spolupráci ve všech oblastech našeho života, což není tak snadným a rychlým cílem. Je však možné udělat skutečně mnoho dobrého. Je tu nabídka připojit se k dílu, které, jak doufáme, umožní naší církvi vykročit do třetího tisíciletí jako skutečné ,město na hoře' zářící znamení spásy našeho Pána Ježíše Krista."