Otázky pro sněmovní kroužky

 

Dnes vás chceme seznámit s novými podklady pro činnost sněmovních kroužků na letošní rok. Témat je celkem sedm. Ke každému z nich zpracovala pastorální sekce tři nebo čtyři okruhy, které jsou závazné, a sněmovní kroužky se k nim mají vyjadřovat. S podněty ze sněmovních kroužků k jednotlivým tématům vás budeme na stránkách IKD pravidelně seznamovat.

 

1. téma: Církev jako svátost spásy a společenství

·          Pokusme se charakterizovat naše prostředí, v němž žijeme společně věřící s nevěřícími.

·          Žije česká církev v tomto světě vnitřně pravdivě a věrohodně?

·          Jak své současníky jako křesťané oslovujeme?

 

2. téma: Církev jako společenství Božího lidu

·          Co je obecně třeba, aby se určitá skupina stala skutečným společenstvím?

·          Jak v naší církvi zažíváme rovnost všech lidí před Bohem?

·          Co je třeba v našich podmínkách napravit, abychom v církvi žili opravdu jako společenství Božího lidu?

 

3. téma: Jednota společenství Božího lidu

·          Odpovídá struktura naší církve uskutečňování jednoty Božího lidu?

·          Jakým způsobem žije církev v rodině a co udělat pro to, aby rodina měla své místo elementární buňky v církvi?

·          Co je cílem ekumenických snah v naší církvi?

·          Jaké skutečné konkrétní kroky podniká a má podnikat církev v diecézích a ve farnostech v oblasti ekumenismu?

 

4. téma: Všeobecné kněžství a poslání laiků v církvi

·          Jak vypadá život laiků v našem společenství a v celé naší církvi?

·          Jaké je poslání laiků v životě našeho společenství, celé církve a společnosti a jak by se mělo uplatňovat?

·          Jak vypadá a může vypadat duchovní život laiků?

 

5. téma: Služebný charakter posvátné služby v církvi

·          Jak dnes vypadá výchova ke služebnému kněžství?

·          Jak dnes vypadá služebné působení kněží ve farnosti a jak by mohl vypadat model služebného kněžského života pro budoucnost?

·          Jak dnes vypadá působení biskupů vzhledem ke služebnému charakteru jeho posvátné služby a jak by mohlo vypadat v budoucnosti?

·          Jak se v současné církvi projevuje služba stálých jáhnů? Mělo by se na této situaci něco změnit?

 

6. téma: Všeobecné povolání ke svatosti a zasvěcený život

·          Jak může vypadat cesta ke svatosti v našem každodenním životě? Co je pro ni důležité?

·          Jsou řehole opravdu prorockou skupinou uvnitř církve, a tím i pro svět?

·          V čem vidíte přínos a v čem omezení nových duchovních hnutí?

 

7. téma: Panna Maria v církvi

·          Jak uskutečňujeme v našem životě, v našem společenství, v naší církvi typické postoje Mariina života?

·          V čem vidíme přínosy a omezení mariánské zbožnosti?

·          Jak u nás vypadá (a jak by měla vypadat) úcta k Panně Marii a její projevy? Je založena na koncil ním učení?