Plenární sněm pokračuje

 

Zasedání koordinátorů tematické sekce Plenárního sněmu katolické církve v ČR se konalo 15. 2. 2000 v Praze. Úkolem tematické sekce, která se dále dělí na 4 odborné komise (O církvi, Liturgie, O Božím slově a Církev a svět), je příprava podkladů pro další práci sněmu na základě dokumentů Druhého vatikánského koncilu. Setkání se zúčastnili vedoucí jednotlivých komisí - ThDr. Oto Mádr, Doc. ThDr. Ladislav Tichý, ThDr. Antonín Sporer - pod vedením královéhradeckého biskupa Dominika Duky, který stojí v čele komise „O církvi“ a zároveň je koordinátorem celé tematické sekce. Při zasedání byly předloženy zbývající tři předlohy (předloha „O církvi“ byla v materiálu pro sněmovní kroužky na rok 2000 již zveřejněna).

Předlohy jsou připravovány jako shrnutí učení církve v dané oblasti (podle zaměření jednotlivých komisí), sledují tedy nejen linii konstituce samé, ale i všechny dekrety, listy i promluvy papeže Jana Pavla II., a podávají tak věroučný základ pro diskuzi ve sněmovních kroužcích i pro činnost dalších sekcí. Tuto zadání budou schvalována na zasedání České biskupské konference v březnu t.r. Na základě zápisů ze sněmovních kroužků i další práce odborných komisí budou po projednání připraveny podklady pro sněmovní jednání.

Tematický pracovní materiál pro sněmovní kroužky pro rok 2000 "O církvi" byl distribuován již koncem ledna všem moderátorům sněmu, od nichž jej obdrží všichni registrovaní animátoři sněmovních kroužků. Dále se dostane prostřednictvím jednotlivých biskupství k duchovním správcům, kteří odebírají Acta curiae. Během několika dnů bude materiál k dispozici také na internetové adrese www.cirkev.cz.

 

Když v roce 1998 zasedala pastorální sekce přípravné komise plenárního sněmu, usnesla se, že je potřeba svolat animátory v rámci každé diecéze a seznámit je ,se základní instrukcí pro sněmovní kroužky. V českobudějovické diecézi se toto setkání uskutečnilo v červnu 1998; vikariátní animátoři dostali následující instrukce:

·          jak mají vznikat sněmovní kroužky

·          jaký úkol mají plnit

·          jak má být vybrán vedoucí kroužku

·          jaký je jednací řád

Do vzniklých sněmovních kroužků mělo být zapojeno co nejvíce lidí, kterým leží na srdci otázky církve v dnešní společnosti. Protože jsou v jednotlivých farnostech různé podmínky, mohly kroužky vznikat (po konzultaci s místním duchovním správcem) z přirozených, již existujících společenství, nebo k tomuto účelu založených skupin. Protože se na tématech pro skupiny intenzivně pracovalo (měly být k dispozici od začátku následujícího roku 1999), byla vyhlášena tzv. „zahřívací kola“, jejichž programem bylo osvojit si pravidla diskuze, naučit se hovořit k tématu a umět sestavit písemný závěr. V programu byly uvedeny také vybrané odstavce koncilových dokumentů, protože znalost těchto dokumentů byla nutná ke smysluplné diskuzi nad sněmovními předlohami.

V roce 1998 a začátkem roku 1999 se opravdu podařilo sestavit několik sněmovních kroužků. Ke konci roku 1999 nahlásili vikariátní animátoři následující počty: ve vikariátě České Budějovice-město byly 3, České Budějovice-venkov 6, v českokrumlovském vikariátě 4, v Jindřichově Hradci 9, v nepomuckém vikariátě 3, v pelhřimovském 3, v píseckém 4, v prachatickém 5, ve strakonickém vikariátě 7, v sušickém 4, v táborském 3, navíc byl ustaven sněmovní kroužek na Teologické fakultě JU a na českobudějovickém biskupství. V naší diecézi tedy celkem 53 sněmovních kroužků.

 

Od konce roku 1999 uplynuly dva měsíce. Jaká je situace ve vikariátech dnes?

 

Vikariát České Budějovice-město

Mgr. Štěpán Hadač: „Ve vikariátu vzniklo vloni cca 8 kroužků (kromě biskupství a TF JU). Pokud já vím, tak fungují 2: kroužek při DCM, který ovšem pracuje v návaznosti na Sekci pro mládež při CBK, a kroužek asi 10 studentů pedagogické a teologické fakulty při klášterním kostele. Je samozřejmě možné, že kroužků pracuje více, jeden byl např. kroužek lékařů, kteří ovšem byli z více vikariátů, a je tedy možné, že své výstupy zasílají přímo.“

P. Ing. Zdeněk Demel: „Kroužek na TF JU se sešel během loňského roku několikrát. Účast ale slábla. Ze strany studentů byl zájem mizivý, ze strany vyučujících v podstatě také. Kroužek tedy zanikl ještě vloni.“

 

Vikariát Tábor

P. Václav Hes: „V táborském vikariátě jsou 3 kroužky - v Táboře, Sezimově Ústí a Bechyni. V některých místech kroužky sice vznikly, ale později přestaly pracovat a rozpadly se. V Táboře se scházíme lx za 14 dní; vycházíme ze zadaných témat a jsem zvědav na ta nová. Tyto kroužky chápu jako příležitost k setkání a dialogu, jako možnost hovořit o životě křesťanů a církve. Důležitá jsou témata týkající se prožívání vztahu s Bohem a s církví, o úloze křesťanů ve společnosti, laiků v církvi.“

 

Vikariát Sušice:

P. Vítězslav Holý: „V našem vikariátě jsou jistě 2 kroužky: v Sušici a Hartmanicích. Jeden je možná v Horažďovicích, ale to nevím jistě. V Sušici se lx za 14 dní sejde asi 8 lidí; v Hartmanicích také lx za 14 dní - asi 7 věřících, nicméně zdejší kroužek není typicky sněmovní, jedná se spíše o farní společenství, které se schází už delší dobu.“

Václav Kubeš: „Kroužek na biskupství se sešel pouze jednou. Problém nevidím ani tak v nezájmu, jako v časových indispozicích - v pracovní době se sejít nemůžeme, protože v podstatě neexistuje žádný termín, který by byl vhodný aspoň pro většinu zaměstnanců, a po pracovní době je to také problém - po 8 hodinách, strávených v zaměstnání, ještě zůstávat a diskutovat o sněmu... Navíc dost lidí dojíždí.“

 

Vikariát České Budějovice-venkov:

P. Petr Plášil: „Starost o sněmovní kroužky v našem vikariátě jsem převzal na podzim loňského roku (po P. Vl. Vlčkovi - pozn. redakce). Protože jsem vloni dostal svou farnost, musel jsem se nejprve starat o základní věci (orientace ve farnosti, oprava fary apod.). Navíc začátek a rozjezd kroužků mi unikl. Pokud vím, máme 2 kroužky - v Boršově a Kamenném Újezdu. Pravidelně se scházejí a zasílají mi výstupy. Já sám jsem ve své farnosti (Borovany) založil společenství manželů, ale scházíme se teprve krátce, takže témata pro loňský rok jsme stačili pouze prolistovat. Navíc je to těžké, čekal jsem samostatnou aktivitu a nápady od farníků (samozřejmě, když potřebuji s něčím pomoci, jsou velmi ochotní), ale nedočkal jsem se. Přes různé apely na zapojení laiků do práce v církvi zjišťuji, že problém není v kněžích, ale právě v nezájmu a lhostejnosti laiků. Nicméně teď máme dostat konkrétní témata na letošní rok, tak myslím, že práce kroužků se zlepší.“ (Poznámka: Podle našich informací pracuje sněmovní kroužek ještě v Ševětíně a v Hluboké n. Vltavou, kde je animátorem K. Faber, tedy diecézní moderátor; tento kroužek logicky neodesílá své výstupy přes P. Plášila.)

 

Vikariát Český Krumlov

Bc. Jiřina Balková: „V našem vikariátě dnes funguje celkem 5 sněmovních kroužků, z toho 4 v Českém Krumlově a v Besednici. Typickým sněmovním kroužkem je ale pouze ten besednický; ostatní jsou společenství členů fokolare (3) a charismatické obnovy (1), která mají svou náplň danou duchovním zaměřením a sněmovními. tématy se zabývají pouze okrajově. V kostelích byla vyhlášena anketa a zveřejněny výzvy k námětům a setkáním, ale nikdo nereagoval. Myslím, že v nějakém sněmovním kroužku se dnes schází asi 50 lidí z vikariátu.“

 

Vikariát Jindřichův Hradec

P. Vavřinec Skýpala: „V našem vikariátě pracuje 16 kroužků: Po třech v Jindřichově Hradci, Českých Velenicích a Třeboni, po jednom v Nové Včelnici, Jarošově, Nové Bystřici, Kard. Řečici, Strmilově, Deštné a v Mnichu. V Deštné se schází asi lx měsíčně 15 lidí; plenární sněm je zajímá, ale záleží na podání. Zpočátku, když témata zněla moc obecně, byl zájem malý. Když ale lidé zjistili, že můžeme povídat o konkrétních věcech a že sněm není otázkou hierarchické církve, jejich zájem vzrostl. Tyto kroužky považuji za velmi cenné, už jen proto, že se scházíme a učíme se navzájem hovořit, děláme si názory na různé věci.“

 

Vikariát Nepomuk

P. Jaroslav Karas: „V našem vikariátu působí 3 kroužky - 1 v Nepomuku, 1 v Sedlečku a 1 na Slivici. Tam se schází lx za 2 měsíce asi 20 lidí a myslím, že mezi mladými lidmi je o něj zájem. Diskutujeme o zadaných tématech a největší zájem je o témata, která se dotýkají vztahu člověk-církev, člověk-Bůh.“

 

Vikariát Pelhřimov

P. Jaroslav Smejkal: „Máme nahlášených 9 kroužků - v Pelhřimově, Černovicích, Lukavci, Horní Cerekvi, Veselé, ve Chvojnově, Kamenici n. Lipou, Pacově a Božejově, zprávy o činnosti dostávám ze čtyřech (Pelhřimov, Černovice, Kamenice n. L, Pacov). Ostatním sice posílám materiály, ale zpětná odezva či zprávy o činnosti prakticky chybí. V Černovicích se schází lx měsíčně asi 10 lidí; nejzajímavější je pro ně téma úloha laiků v církvi, co od ní očekávají a co čeká církev od nich.“

 

Vikariát Písek:

Jáhen Josef Košatka: „Ze čtyřech původně nahlášených kroužků plní podle mého zadání jen jeden, v Milevsku. V Záboří se tamní společenství za plenární sněm modlí, zavést diskuzi nad tématy se nepodařilo. V Chyškách se opravuje fara, takže jak místní jáhen, který měl kroužek na starosti, tak tamní společenství se angažují spíše na lešení. V Písku průběh sněmovních kroužků poněkud zakolísal, protože ten původně nahlášený se nesešel, ale slyšel jsem zase o jiném, nově ustanoveném kroužku, který mi ale zatím žádné informace o své činnosti nepředal.“

 

Vikariát Prachatice

P. Josef Sláčik: „Vím o 4 kroužcích v Prachaticích, Netolicích, Stachách a Vimperku. V Netolicích se schází lx za 14 dní asi 14 - 17 lidí; probírají se zadaná témata. Chápu tato setkání jako hledání: jak se setkávat, jak diskutovat, jak vyvozovat závěry, formulovat výstupy... Co by podle mě měl sněm řešit? Nevím. Ve farnosti je totiž mnoho každodenní, mravenčí, někdy až ubíjející práce, kterou ale žádné vyšší grémium neudělá. Při stavu, který je ve farnostech běžný a jen tak se asi nezmění, tedy že aktivity ve farnosti spočívají na knězi, je navíc vše otázkou přístupu; tu pomalou formaci, 'kapka za kapkou' za kněze žádný sněm neřeší.“

 

Vikariát Strakonice.

Mgr. Josef Matějka: „Nahlášených bylo původně 7 kroužků, výstupy jich odevzdalo pouze pět: Volyně, Čestice, Dobrš, Lomec, Strakonice. Ve Volyni se schází lx za 14 dní cca 8 lidi, jedeme podle zadaných témat. Jejich výběr je sice dobrý, ale některá (např. diskuze o církevních dokumentech) jsou příliš složitá.“

 

V českobudějovické diecézi je 361 farností (včetně nedávno ustanoveného Sezimova Ústí), rozdělených do 11 vikariátů. Podle našeho přehledu se tedy o sněm zajímá 47 farností, které založily sněmovní kroužek.

Vraťme se k úvodu našeho textu, k výzvě pastorální sekce přípravné komise plenárního sněmu. Vysvětlen, pro fakt, že sněm v naší diecézi prakticky nefunguje, může tedy být několik: jen málo lidem leží na srdci otázky církve v dnešní společnosti, ve farnostech jsou velmi špatné podmínky pro vznik sněmovních - či jakýchkoliv jiných - kroužků nebo témata, o kterých měly kroužky diskutovat, nebyla a nejsou pro lidi zajímavá (pochopitelná, důležitá, potřebná, smysluplná…)