Plenární sněm (IKD 9/2000)

Členům sněmovních kroužků

Ve sněmovních kroužcích vedeme rozpravu o církvi u nás. Vaše postřehy jsou často obdivuhodné a přínosné. Vaše ochota hledat, naslouchat a přijímat přesnější a výstižnější formulace, popisující potřeby evangelia dnes a jejich řešení, má jedinečnou cenu. Setkávání ve sněmovních kroužcích je projevem vaší starosti o Boží království. Už jen naše osobní pojmenování jevů a potřeb života církve u nás je bohatstvím pro nás samé. A navíc ochota vzájemně naslouchat názorům druhých, bez kterého se neobejdeme, je dalším tvůrčím projevem společenství. Snad je znamením i toho, že vyhlížíme Ducha Božího, jež mluví k církvi a v církvi. Ti, kteří se starostí a porozuměním kladou otázky a hledají odpovědi jsou Kristu drazí.

Péče o svět, o svěřený poklad evangelia, o společnost pokřtěných, je nezbytná. Stojí především na péči Boží. Ale považujeme si té cti, že i nás Kristus pozval být jeho věci nablízku. Rádi bychom tuto vynikající úlohu splnili. Neříkáme to nijak namyšleně. I jiní lidé se snaží. Ale je nějaká jiná idea nebo pomoc, která by mohla svět přivést k většímu porozumění a úctě?

Lepší život společnosti stojí na větším porozumění slovu Božímu a na přijetí novozákonní úrovně života. Přesto my pokřtění stále zůstáváme Boží nabídce dost dlužni. Nedivme se, že pak dlužíme druhým i sobě.

Vydržte ve sněmovních kroužcích, vaše ovoce zůstane a bude třeba. Patříte mezi ty, kteří neplují s proudem, ale promýšlejí budoucnost s ochotou přispět k lepším časům. Víme, že Kristus nepřijde jako dobyvatel. Dovrší svou vládu až o něj budeme bytostně stát a opravdově jej pozveme, aby se v nás ujal své vlády.

Václav Vacek, diecézní moderátor sněmovního procesu

Výhled do dalších let

Na příští rok se připravuje materiál pro sněmovní kroužky "Církev a svět" podle okruhu kolem koncilového dokumentu Gaudium et spes. Předběžně se očekává, že na rok 2002 zbudou další dvě témata koncilních konstitucí, a to "Bible" a "Liturgie". Vlastní sněm by patrně mohl začít v roce 2004. V tomto plánu je ovšem i hodně nejasností, znovu se uvažuje i o možnosti diecézních synod. Biskupská konference se bude sněmem zabývat na svém podzimním zasedání.

Setkání animátorů sněmovních kroužků

Další setkání animátorů sněmovních kroužků naší diecéze se uskuteční v sobotu 23. září 2000 od 10 hodin, tentokrát v budově Střední zemědělské školy Antonína Švehly v Hradci Králové (v Novém Adalbertinu v tomto termínu není volno). Registrovaní animátoři sněmovních kroužků už dostali písemné pozvánky.

Předpokládaný závěr setkání je ve 12 až 13 hodin - podle zájmu může však setkání pokračovat i déle. Pokud nemůžete sami přijet, pošlete jako svého zástupce někoho z vašeho kroužku, případně můžete přijet ve dvou či ve třech. Prosíme, abyste omluvili, že vzhledem k místě konání nejsme tentokrát schopni zajistit oběd. Střední zemědělskou školu najdete v Hradci Králové - Kuklenách na hlavní třídě, adresa Pražská 68. Dá se tam dojít od nádraží pěšky.

Smyslem setkání je především

- poděkovat členům kroužků za činnost a povzbudit je,

- poskytnout aktuální informace o sněmu v ČR i v diecézi,

- vyslechnout zkušenosti, podněty, připomínky a dotazy,

- umožnit sdílení zkušeností mezi kroužky a navázání kontaktů,

- společně se zamyslet nad dalším smyslem a vývojem sněmu.

Prosíme animátory, aby si připravili tak asi tříminutové povídání - buď o nejzajímavějším tématu ze svého sněmovního kroužku, nebo o svých zkušenostech z činnosti kroužku či problémech, s nimiž se setkáváte.

Sněmovní proces v naší diecézi v číslech

Za celou dobu sněmovního procesu

- máme 62 registrovaných sněmovních kroužků,

- do sněmovních kroužků je zapojeno 589 lidí, (jde ovšem jen o přesný součet nepřesných čísel!)

- uskutečnilo se 383 setkání,

- bylo odesláno 251 zápisů.

Pokud jde ovšem o činnost v roce 2000 a odeslané zápisy podle materiálu O církvi, je situace výrazně jiná:

- zápisy posílá pouze 26 sněmovních kroužků (42 %),

- bylo odesláno 68 zápisů,

- u 36 kroužků není známo, zda a jak se scházejí a pracují.

Na první pohled je zřejmý úbytek aktivně činných sněmovních kroužků i počtu zápisů. Také je vidět, že už téměř nevznikají žádné nové kroužky. Důvody mohou být různé, například:

- vysoká náročnost práce ve sněmovním kroužku,

- opakování stejného tématu "O církvi" z minulého roku,

- nešikovně připravený materiál "O církvi" pro rok 2000,

- o sněmu se prakticky nemluví, nepíše, nepřikládá se mu důležitost,

- není zřejmé, zda práce kroužků k něčemu je,

- z toho plyne nejistota až rozčarování ze smysluplnosti, odezvy a nedocenění práce kroužků.

Skutečné důvody bude třeba zjistit přímo od animátorů sněmovních kroužků.

Naopak je třeba zdůraznit, že fungující kroužky pracují velmi dobře, pravidelně se scházejí, věnují sněmovní práci hodně úsilí a odevzdávají hodnotné zápisy. Podněty z těchto zápisů mají velkou hodnotu a bylo by třeba se jimi s plnou odpovědností zabývat. Animátoři a členové těchto sněmovních kroužků si zaslouží velké poděkování a ocenění. Závěrem se tedy dá říci, že máme v diecézi dvě desítky dobře fungujících sněmovních kroužků, které odvádějí velmi dobrou práci pro sněm i pro celou církev.

Připravil Jaromír Matěna