Příprava Plenárního sněmu XXIV. (témata 2000)

Aneb Jak to vidí naše diecéze

 

Náměty k okruhu 5.3.:

Jak dnes vypadá působení biskupů vzhledem k služebnému charakteru jejich posvátné služby a jak by mohlo vypadat v budoucnosti?

 

5.3.1.      Jak hodnotíme současnou podobu biskupské služby? Klade koncil a dnešní společnost na biskupy nové požadavky? Jaké? Jak jsou uskutečňovány?Jaké jsou její hlavní projevy?

         reprezentovat církev v ateistické společnosti (1)

         umět vystupovat na veřejnosti (1)

         znát problémy v rodinách (1)

         umět řešit a rozhodovat věci (1)

         vybrat si tým spolupracovníků (1)

         navštěvovat farnosti i mimo slavnosti (1)

         nevíme (1)

 

5.3.2.      Je náš biskup z titulu své funkce v naší diecézi a společnosti autoritou?

         ano (2)

         z titulu funkce, ne přirozenou (1)

 

5.3.3.      Jak často navštěvuje náš biskup naši farnost? Za jakým účelem? Kdy byla naposledy u nás biskupova vizitace?

         před 4 lety (1)

         ani ji nepamatujeme (1)

         1x za dva až tři roky (1)

 

5.3.4.      Jak často a kolik je u nás biřmování?

         biřmování v roce 1998 po padesáti letech (1)

         1x za pět let (1)

         před šesti lety (1)

 

5.3.5.      Co od nás očekává biskup? Naplňujeme to?

život ve víře (2)

         modlitby a živou farnost (1)

         pracovat ve sněmovních kroužcích (1)

 

5.3.6.      Co očekáváme od biskupa? Naplňuje to?

spravovat diecézi (1)

         více se zajímat o farnosti (1)

         pomáhá ve všem (1)

         hodnotíme snahu (1)

 

5.3.7.      Sdělujeme svému biskupovi naše problémy a své mínění, naslouchá nám? Je náš biskup nám, obyčejným lidem blízko, a zná naše problémy?

ne - vzdálený (1)

         chceme více návštěv (1)

         asi ano (1)

         nevíme (1)

 

5.3.8.      Je pro nás obtížné, nebo snadné přijímat rozhodnutí biskupa o přeložení našeho kněze? Jak by měla podle nás farnost řešit situaci, kdy nesouhlasí s rozhodnutím biskupa, které se jí týká?

obtížné (1)

 

5.3.9.      Jaké aktivity pořádá naše biskupství? Účastníme se jich? Jaká je spolupráce s úředníky našeho biskupství?

diecézní poutě (3)

         setkání vedoucích sněmovních kroužků (1)

 

5.3.10.  Účastníme se diecézních, národních a mezinárodních poutí? Jak se díváme na organizaci velkých poutí, na nichž koncelebrují kněží a biskupové za účasti tisíců věřících?

ano (3)

         silný duchovní impuls (1)

 

5.3.11.  Jakou máme zkušenost s tradičními odznaky biskupského úřadu? Nemohou někdy zatemňovat služebný charakter jeho posvátné služby?

nemáme problém (1)

nutno vidět v civilu (1)

stačilo by solideo (1)

služebník, za odznak služba (1)

 

5.3.12.  Jsme spokojení s tím, jak často rozesílá náš biskup pastýřské listy a s jakým obsahem? Pamatujeme si je a uskutečňujeme je? Jak? V případě, že ne: Proč? Co by se mělo změnit?

měly by být živější, aktuálnější, výraznější (4)

 

5.3.13.  Jakou roli hraje v našem společenství Svatý otec? Jaký máme vztah k papežům v historii?

velmi ho ctíme (3)

 

5.3.14.  Dotýká se nás nějak práce české biskupské konference?

                        často, i když zprostředkovaně (1)

                        ne (1)

 

5.3.15.  Jaký máme vztah k našemu metropolitovi?Jaký k naší provincii?

                        velmi dobrý (1)

 

5.3.16.  Jak přijímáme II vatikánský koncil a pokoncilní učení církve? Co soudíme o připravovaném plenárním sněmu u nás?

                        koncil přijímáme (2)

                        sněm přijímáme, modlíme se za něj (2)

                        sněm užitečný, jen ukvapený a nepřipravený (1)

                        máme o sněm obavy (1)

 

 

Náměty k okruhu 5.4.:

Jak se v současné církvi projevuje služba stálých jáhnů? Mělo by se na této situaci něco změnit?

 

5.4.1.      Známe v našem společenství jáhenskou službu? Víme, co dobrého církvi přináší?

                        nevíme (2)

                        ano, víme (4)

                        administrátor (1)

                        pomoc knězi (1)

                        pastorace (1)

 

5.4.2.      Máme ve našem společenství konkrétní zkušenost s působením stálého jáhna?

                        ano (3)

                        ne (1)

 

5.4.3.      Jeví se nám služba stálých jáhnů v naší církvi jako účinná pomoc biskupům?

                        ano 3

                        ne(hlavně pomoc kněžím) (1)

                        jejich služba je nezbytná (1)

 

5.4.4.      Je manželství a rodina stálých jáhnů pro jáhenskou službu výhodou nebo nevýhodou? Jak práce jáhna pro službu církvi ovlivňuje jejich rodiny? Jsou zkušenosti rodin jáhnů spíše pozitivní, nebo spíše negativní?Zdůvodněte svůj názor.

                        výhoda (3)

                        má zpětnou vazbu (1)

                        zkušenost z civilního zaměstnání - lepší orientace v civilním prostředí (1)

                        časově velmi náročné (1)

 

5.4.5.      Vede v našem společenství nebo v okolí bohoslužby jáhen? Jaký vztah máme k nim ve srovnání s účastí na mši svaté?

                        ano, dobrý (1)

                        jsme si vědomi absence Večeře Páně - více soustředění na Boží slovo (1)

 

5.4.6.      Známe případ stálého jáhna v naší církvi, který je rozvedený nebo kterému se nedaří výchova dětí? Jak to vnímáme?

                        ne (3)

 

5.4.7.      Kde bydlí stálý jáhen, kterého známe? Na faře - v blízkosti kněze - nebo jinde? Kde by bydlet měl?

                        v blízkosti kněze (1)

                        podle svých potřeb, např. u rodiny (1)

 

5.4.8.      Jak je stálý jáhen, kterého známe, příslušně finančně zajištěn? Z jakých finančních zdrojů? A z jakých finančních zdrojů by měl být zajištěn? Státu, diecéze nebo společenství, v němž působí? Byli bychom ochotni na jeho mzdu přispívat? Do jaké míry by mělo jeho finanční ohodnocení rozlišit, zda je, či není živitelem rodiny?

                        jako povolání - plat, aby uživil rodinu (2)

                        má-li civilní zaměstnání, jen náklady (1)

                        jsme ochotni přispívat (1)

 

5.4.9.      Je začlenění jáhnů do struktury a poslání církve jasné, nebo tato otázka není zcela vyřešena?

                        ano, jasné (1)

                        brát je jako zástupce kněze (1)

                       

5.4.10.    Považujeme vzdělání a formaci jáhnů za vhodné a dostatečné?

                        ano (2)

                        ne (1)