Metody a oblasti přímého přístupu k Bibli                  

Připravil Antonín Šimek

 

 

Připomínám animátorům sněmovních kroužků, aby do 30.11.2002 odeslali všechny zápisy k materiálům Bible i Liturgie.

V posledním pracovním materiálu sněmovních kroužků - “Liturgii” se nám v 4. kapitole předkládají tyto otázky:

4. kapitola – “Podoby slavení liturgie”
Okruh 4.1. - Slavení neděle
4.1.1. Neděle je středem liturgického života. Slavíme skutečně neděli jako “den Páně” – tedy nejen účastí na eucharistii, ale prožíváním celého dne jako slavnosti? Jak? Těšíme se na neděli? Čím je pro nás neděle výjimečná?
4.1.2. Pokud není v naší farnosti pravidelně v neděli mše svatá, jak tuto situaci řešíme (jezdíme jinam, bohoslužba slova ...)?
4.1.3. Nezavaluje nás přemíra nedělních akcí mimo farnost (poutě, zájezdy, setkání)? Snažíme se prožívat neděli ve farnosti, setkávat se a slavit společně? Koná se v naší farnosti nějaké přátelské setkání farníků (po mši svaté, navečer ...)?

Okruh 4.2. - Mše svatá - eucharistie
4.2.1. Jak se připravujeme na mši svatou? Přicházíme na mši svatou s prázdnýma rukama, nebo neseme obětní dar? (Přinést mohu nejen dobré skutky, ale i těžké chvíle přijaté a nabídnuté Bohu s láskou jako oběť)
4.2.2. Přicházíme na mši svatou se všemi smířeni? (Když přicházíš k oltáři se svým darem a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar a jdi se napřed smířit.)
4.2.3. Připravujeme se nějak doma na mši svatou (cestou do kostela, v kostele před začátkem mše svaté)?
4.2.4. Před svatým přijímáním zachováváme půst jednu hodinu (kromě vody a léků). Je to pro mne příležitost k růstu touhy po setkání s Kristem a čas pro smíření či přípravu daru?

Okruh 4.3. - Ostatní svátosti
4.3.1. - Křesťanská iniciace (křest, biřmování, eucharistie)
4.3.1.1. Slaví se v naší farnosti (společenství) křty dětí při společné liturgii? Jak? Víme dopředu, že křest bude, a můžeme se na přijetí nového člověka do společenství připravit? Těšíme se?
4.3.1.2. Děláme v naší farnosti (společenství) pravidelnou obnovu křestních slibů? Jak si my sami připomínáme svůj křest (slavíme své křesťanské “narozeniny”, jdeme na mši svatou, zvláštní modlitbou apod.)?
4.3.1.3. Jaké jsou naše zkušenosti s katechumenátem dospělých? Dělá náš duchovní správce slavnostní přijetí do katechumenátu, skrutinia apod.? Známe se s těmi, kteří se na svátost křtu připravují, přijímáme je nejen do společenství v kostele, ale také do svých srdcí? Modlíme se za ně? Nabízíme jim svou pomoc a přátelství?
4.3.1.4. Je v naší farnosti zvykem, že nově pokřtěný dospělý je také hned biřmován, aby byla iniciace završena? Biřmuje u nás otec biskup, nebo pověřuje kněze?
4.3.2. - Svátosti uzdravení (svátost smíření, pomazání nemocných)
4.3.3. - Svátosti, které slouží společenství a poslání (kněžství, manželství)

Okruh 4.4. - Liturgický rok a denní modlitba církve

Okruh 4.5. - Bohoslužby pro speciální skupiny

Výběr ze zápisů sněmovních kroužků
K páté kapitole “Metody a oblasti přímého přístupu k Bibli” z materiálu “Bible” jsem obdržel 5 zápisů a z nich je sestaven následující výběr:

5.1. Jak často si čteme z Písma a kolik času čtení věnujeme?
- minimálně jednou týdně, někteří častěji
- kromě nedělních perikop, pravidelně a dlouhodobě nikdo z nás nečte Bibli

5.1.1. Čteme Písmo dětem, vnoučatům, někomu jinému?
- třetina přítomných takto čte
- v naší rodině se občas čte dětem z Písma sv.
- každému dítěti individuálně

5.1.2. Máme někoho, s kým si můžeme o Písmu povídat?
- všichni přítomní mají možnost o Písmu diskutovat
- příležitostně debatujeme v rodině nad Písmem sv.
- někteří z nás měli dříve, někdo při svátosti smíření, ale většina ne

5.1.3. Co bychom si v naší farnosti přáli pro lepší pochopení Písma?
- vzbudit zájem věřících
- více se otevřít působení Ducha svatého
- vybavit kostel urnou na dotazy věřících, které by kněz v určité periodě zodpovídal v rámci nedělní homilie. Odpovědi by si samozřejmě mohl předem připravit.
- více využívat biblické hodiny
- přáli bychom si, aby bylo pro kněze únosné do pastorační činnosti zařadit biblické hodiny.
- četba Písma sv. ve společenství
- odpovídání na dotazy věřících:
- písemnou formou
- knězem
- pověřeným laikem
- obnovení biblických hodin jako byly koncem 80. let

5.2. Známe pojem lectio divina pouze teoreticky, četli jsme o něm, nebo se o tento způsob pokoušíme v rodině, společenství?
- pojem neznáme, ale po jeho vysvětlení zjišťujeme že takto v praxi s Písmem pracujeme
- lectio divina praktikuje občas animátor, ostatní se nepřihlásili

5.3. Plánujeme a uskutečňujeme v naší farnosti, společenství vhodné formy duchovní četby Písma pro mladé i dospělé?
b - ne
- projednáme požadavek s farní pastorační radou. Náš farář se ale na to nehodí, má svůj speciální výklad zabíhající do nemožných podrobností a duchovní smysl mu pak uniká

5.4. Známe nějakou formu dlouhodobého biblického vzdělávání věřících?
- biblické hodiny ve farnosti
- katechetický kurz
- jednou z forem biblického vzdělávání je večerní pořad Radia Proglas “Bible v liturgii”
- transport-rádio na Praze 2 – biblické hodiny
- po dva roky probíral Bibli laik (Mgr. náboženských věd) mimo kostel, bylo to základní seznámení s Biblí, chodilo tam 50-60 osob, ale nebyla to lectio divina

5.5. Víme o existenci Českého biblického díla? Setkali jsme se někdy s jeho působením?
- ne
- ano, mají v Praze prodejnu knih
- o existenci Českého katolického díla víme, s působením jsme se nesetkali

5.6. Darovali jsme někomu Písmo sv.?
- ano, ale byli jsme i obdarováni
- příležitostně obdarováváme druhé Písmem sv.
- každý z přítomných alespoň 1x daroval Bibli (spíše jen Nový zákon)

5.7. Máme nějaké zkušenosti se čtením Božího slova v rámci ekumenického dialogu?
- osobně nemáme žádné zkušenosti, ale víme, že v našem městě existují
- nemáme
- 2 přítomní zkušenost mají

5.8. Jaké vidíme možnosti propojení víry a kultury? Jaké jsou s tím zkušenosti v našem okolí?
- navštěvování kulturních akcí s duchovním programem a pořádání zájezdů v naší farnosti
- propojení víry a kultury se teď u nás děje chrámovými koncerty, chodí tam dost lidí mimo církev, ale patří sem také sbírky mezi občany na opravy církevních památek a pro Křesťanskou akademii.