Výběr ze zápisů Bible, Liturgie   

Připravil Antonín Šimek

 

Protože končí ve sněmovních kroužcích práce s posledním materiálem Liturgie, považuji za zbytečné vás dále seznamovat s otázkami tohoto materiálu. Ohlédněme se a podívejme se na odpovědi z dvou došlých zápisů k poslední kapitole “Témata a otázky adresované především mládeži” z materiálu “Bible”.

6.1. Známe slova papeže Jana Pavla II. mládeži?
- neznáme

6.2. K čemu nás inspirovala?
- protože je neznáme, tedy k ničemu

6.3. Jsou naše setkání nad Písmem svatým provázena svědectvím z vlastních životů?
- nesetkáváme se, jen výjimečně, ale jsem provázena svědectvím vlastních životů.

6.4. Učíme se otevírat své srdce mezi svými?
- ano

6.5. Zakusili jsme někdy v životě, že nás duchovní sdílení druhého člověka inspirovalo a posílilo?
- to zakusil každý z nás, někdo i mnohokrát

K materiálu Liturgie – Teologické základy jsem obdržel 5 zápisů, z kterých jsem vybral následující.
1.1.1. Liturgie je osobní rozhovor mezi člověkem a Bohem. Slavíme liturgii opravdu v tomto duchu? Jak rozumíme tomu, že liturgie je rozhovor Boha a člověka?
- Bůh k nám promlouvá v Ježíši Kristu, vybízí nás k slavení. Naší odpovědí je přijmutí pozvání, díkuvzdání, chvála.
- rozumíme tomu snad dobře: Bůh mluví k shromážděným věřícím svým Slovem, Eucharistickou přítomností a my Ho prosíme, děkujeme a chválíme - tedy alespoň někteří.
- liturgické úkony chápu jako zpřítomňování dějin spásy a účast na nich by měla vědomě vtahovat každého člověka do kontaktu s Bohem.
- rozumím, že liturgie je služba Bohu a lidem. Z odstavce č.1. jsem pochopil, že v liturgii probíhá osobní rozhovor mezi Bohem a člověkem.

1.1.2. Často o tom čteme, ale prožíváme opravdu a plně skutečnost, že Kristus je sám v liturgii přítomen? Chováme se při liturgii podle toho?
- ano, prožíváme přítomnost Krista. V liturgii se chováme jak nám velí tradice a řád. Někdy to na nás není vidět, když jdeme z kostela.
- ano prožíváme
- věříme sice, že Kristus je v liturgii přítomen, ale k plnému pochopení posvátnosti a velikosti všech úkonů nám mnoho chybí. Růst k hlubokému soustředění je pro většinu z nás prací na celý život.

1.1.3. Co pro nás znamená, že je Ježíš Kristus přítomen nejen pod způsobami proměněného chleba a vína, ale i ve svém slově, ve shromážděném lidu, ve sloužícím knězi?
- Krista přijímáme ve slavení, v lidech, ve službě kněze. Snažíme se neupřednostňovat jeden způsob před druhým.
- většina z nás to chápe, někdo snad dostatečně neuznává přítomnost ”ve shromáždění lidu”
- domnívám se, že valná část Božího lidu, přítomného na bohoslužbě, si ani plně neuvědomuje opravdovou přítomnost živého Krista v eucharistii, jak lze usoudit z jejich chování.

1.1.4. Snažíme se porozumět, co se při liturgii (mši svaté, bohoslužbě slova, při udílení svátostí...) děje? Komu klademe své otázky, jakým způsobem se dozvídáme o bohatství liturgie?
- ano, snažíme se pochopit. Máme vynikajícího kněze, který nám vysvětluje bohatství Liturgie.
- snažíme se porozumět, dotazy nemáme komu dávat, z dřívějších dob si někteří pamatují ”liturgická kázání”.

1.1.5. Jaká kniha, přednáška, kázání nebo co jiného nám nejvíce pomohlo v pochopení rozmanitosti a hloubky liturgie?
- ve farnosti jsme měli cyklus přednášek o liturgii. Knihy: Liturgie a život, Eucharistie, Prostřený stůl.
- velmi rozdílné poznatky, animátor od Liturgie P. Mariana Schallera a dr. Pokorného, ostatní jednotlivé knihy Pokorného a také kardinála Lustigera. Kázání a přednášky - bohužel ne.

1.2.1. Jak se připravujeme na mši svatou?
- přečteme si liturgické texty na danou mši svatou. K přípravě patří i zpytování svědomí.
- většina podle KT, spíše jde o čtení
- seznamujeme se předem s liturgickými texty příslušné neděle. Dobrou přípravou je také přijít na mši sv. včas a soustředit se.

1.2.2. Jak rozumíme tomu, že liturgie není soukromým úkonem jednotlivce, ale vždy projevem celé církve? Je naše farní společenství skutečným Božím lidem? Je liturgie v naší farnosti “zjevováním církve”?
- liturgie má povahu veřejnou a společenskou (není soukromým úkonem).
- liturgii takto rozumíme, nevyskytují se u nás soukromé modlitby, ovšem málo lidí (asi jen 1/2) odpovídá zejména Věřím v jednoho Boha. Liturgie v naší farnosti je občas velmi muzikální a tím se podle faráře ”evangelizuje”.
- denně v každém čase se po celém světě koná bezpočet stejných liturgických úkonů, ve kterých je přítomen jeden a týž Kristus. Tím je všechen Boží lid – Církev nepřetržitě spojována.

1.2.3. Jakým způsobem probíhá liturgická formace naší farnosti? (kázání, katecheze, přednášky, debaty v rámci společenství na faře atd.) Kdo ji vede?
- liturgická formace u nás už 9 let neexistuje ani kázání, debaty atd.
- největší formace probíhá při mši svaté. (kázání, debaty ve společenství - občas k nám přichází pan farář, máme připravené otázky)

1.2.4. Setkáváme se v neděli (po bohoslužbě, večer apod.) s celou farností, či ve skupinách? Neskončí naše společenství jen hodinou v kostele?
- po mši se setkáváme ve skupinách, vedeme dialog ve společenství atd.
- naše společenství končí vždy tou hodinou v kostele, někdo se zastaví se známými.
- jistě by bylo dobré a užitečné, kdyby kněz nemusel po mši sv. pospíchat na další bohoslužby a mohl se svými farníky setrvat v přátelském rozhovoru. U nás se po každé nedělní mši sv. schází ve společenské místnosti na faře několik mužů na malé občerstvení.

1.2.5. Známe se v našem farním společenství? Snažíme se ve farnosti navazovat přátelství?
- ano, známe se, ale přátelství může být pouze mezi užší skupinou.
- o přátelství se snažíme, ovšem někteří o navázání kontaktů nestojí (hlavně střední generace nejeví zájem)
- z farního společenství se většinou znají trochu víc ti, kteří jsou zaangažováni na chodu farnosti a běžně přikládají ruku k dílu všude tam, kde je třeba. Je dobré vědět na koho se lze vždy s důvěrou obrátit.

1.2.6. Jaké máme zkušenosti se spoluprací mezi společenstvími řeckokatolických a římskokatolických věřících?
- spolupráce je výborná, liturgii východního obřadu máme každé 2 týdny v neděli, katolíků tohoto obřadu jsou u nás pouze 2. Je ovšem nesprávný pojem ”řeckokatolický věřící”, jak je uvedeno v materiálech.
- řeckokatolické společenství u nás nemáme, ale v případě nouze zastupoval našeho p. faráře bez problémů řeckokatolický kněz.
- v našem okolí nevíme o žádném řeckokatolickém společenství.