Zásady správného používání Bible v životě církve

 

Připravil Antonín Šimek

 

Dokumenty popisující volby delegátů na Plenární sněm jsou vyvěšeny na internetové sněmovní diecézní stránce http://mujweb.cz/www/hk-sk. V posledním pracovním materiálu sněmovních kroužků - „Liturgie“ se nám v 1. kapitole předkládají tyto otázky:

 

1. kapitola – „Teologické základy“
Okruh 1.1. - Liturgie jako rozhovor Boha a člověka (KKC 1066 – 1075)
Liturgie je osobní rozhovor mezi člověkem a Bohem. Slavíme liturgii opravdu v tomto duchu? Jak rozumíme tomu, že liturgie je rozhovor Boha a člověka?
Často o tom čteme, ale prožíváme opravdu a plně skutečnost, že Kristus je sám v liturgii přítomen? Chováme se při liturgii podle toho?
Co pro nás znamená, že je Ježíš Kristus přítomen nejen pod způsobami proměněného chleba a vína, ale i ve svém slově, ve shromážděném lidu, ve sloužícím knězi?
Snažíme se porozumět, co se při liturgii (mši svaté, bohoslužbě slova, při udílení svátostí...) děje? Komu klademe své otázky, jakým způsobem se dozvídáme o bohatství liturgie?
Jaká kniha, přednáška, kázání nebo co jiného nám nejvíce pomohlo v pochopení rozmanitosti a hloubky liturgie?

Okruh 1.2. - Celé shromáždění slaví liturgii (SC 26, KKC 1329)
Jak se připravujeme na mši svatou?
Jak rozumíme tomu, že liturgie není soukromým úkonem jednotlivce, ale vždy projevem celé církve? Je naše farní společenství skutečným Božím lidem? Je liturgie v naší farnosti „zjevováním církve”?
Jakým způsobem probíhá liturgická formace naší farnosti? (kázání, katecheze, přednášky, debaty v rámci společenství na faře atd.) Kdo ji vede?
Setkáváme se v neděli (po bohoslužbě, večer apod.) s celou farností, či ve skupinách? Neskončí naše společenství jen hodinou v kostele?
Známe se v našem farním společenství? Snažíme se ve farnosti navazovat přátelství?
Jaké máme zkušenosti se spoluprací mezi společenstvími řeckokatolických a římskokatolických věřících?

Výběr ze zápisů sněmovních kroužků
K druhé kapitole „Zásady správného používání Bible v životě církve“ z materiálu „Bible“ jsem obdržel 10 zápisů a z nich je sestaven následující výběr.

2.1. Jaký význam přikládáme Písmu svatému mezi ostatními knihami?
Písmo sv. je kniha knih - Boží zjevení. Úctě k ní se můžeme učit od odloučených bratří. Je důležité podle Písma žít, četba posiluje.

2.2. Nakolik Písmu rozumíme?
- některé věci ze St. zákona a Zjevení sv. Jana potřebují výklad. Také některé pasáže z Pavlových listů a Janova Evangelia jsou obtížnější.
- záleží na té které knize, kněží většinou vykládají celkem srozumitelná evangelia a těžší texty listů nebo SZ nechávají být. Je to podle nás velká škoda. Všeobecný úvod i úvod do jednotlivých knih však někteří z nás absolvovali v dvouletém cyklu (mimo kostel) přednášek absolventa dálkového studia KTF UK.
- s tím rozuměním to není snadné. Velmi často se totiž setkáváme s naprosto rozpornými výklady. Někdy i leckteří kněží ,věci které v Písmu jednoznačně jsou (Kristus – Syn Boží), zpochybňují a věci které tam nejsou (Bůh přece není kruťas a Kristovu smrt nechtěl, Maria není Bohorodička – což Bůh může mít matku?? atd., atd.) neustále hledají. Rovněž se setkáváme s názorem, že k výkladu Písma Učitelského úřadu netřeba. A nějaký Katechismus katolické církve? Pcha! Možnosti, někoho se zeptat, samozřejmě hledáme a občas nacházíme. Je to jistě jedna z cest, jak lépe Písmu porozumět.

2.2.1. Dostáváme od těch, kteří mají slovo Boží vykládat, dostatečný výklad a pomoc?
- někdy ano jindy ne. Ale neprojevujeme o vysvětlení dostatečný zájem.
- už jsme na podobnou otázku víckrát odpovídali. U nás máme to štěstí, že náš duchovní Otec skutečně do hloubky dovede jednotlivé texty Písma vyložit, objasnit.
- dostatečný výklad máme, máme kněze, který nám dostatečně vysvětluje obsah, můžeme se ptát, diskutovat, účast na biblických hodinách. Biblické hodiny nám velice pomáhají Písmu porozumět, měli jsme zde i cyklus přednášek. Máme společenství, ve kterém můžeme diskutovat, přemýšlet jak Písmo sv. uvést do svého života.

2.2.2. Máme možnost se někoho zeptat?
- máme možnost se zeptat, ale pro zaneprázdnění duchovních se neptáme. Vhodná by asi byla společná akce.
- ano - od pana faráře (ve zpovědnici, ve volném čase), z literatury (farní knihovna).

2.3. Známe dokument papežské biblické komise Výklad bible v církvi?
- dokument jsme nikdo nečetl
- dokument papežské biblické komise neznáme, nicméně se domníváme, že fundovaný mluvený výklad je vždycky daleko působivější až na to, že k přečtenému textu se můžeme podle individuelní potřeby vrátit. Nutno ale také podotknout, že otázky tohoto druhu jsou odtrženy od praktického života, života prostého laika, zavaleného každodenně existenčními povinnostmi i když modlitbu neodkládá na vedlejší kolej a o dění v církvi se zajímá.
- pro netheology je to nelehké čtení. Přesto nás utvrdilo v přesvědčení o nebytnosti konfrontace mezi naším poznáním a stanovisky církve. Abychom nepodléhali sebeklamu a samozvaným vykladačům. Abychom ovšem s vaničkou nevylévali dítě. Abychom dokázali přijímat a zachovávat kvalitu a nevyhazovali věci jen proto, že jsou staré a bezhlavě se nehonili za věcmi, jen proto, že jsou nové ( platí i naopak).

2.4. Známe a používáme nějakou knihu zabývající se výkladem Písma sv.?
- perly a chléb, encyklopedie bible, biblická konkordance, rozjímání nad evangeliem, malý biblický slovník, myšlenky nad čtením Starého a Nového zákona, stručný výklad Písma.)
- Používáme výklady perikop, úvody do SZ od O. Onky, skripta dr. Hřebík, NZ Merellovy knihy i nové komentáře „stuttgartské“ atd.
- Za svetlom, Výklady ke SZ, Hrbata - Klíč ke SZ, Lidé smlouvy, Zahrada Eden, Bič – Ze světa SZ I + II, Bič – Stopami dávných věků, Duka – Úvod do Písma sv. SZ, Posolstvo, Graham – O čem všem je Bible, Kroll – Po stopách Ježíšových, Země Ježíšova, Bulltmann – Živá Bible, Rogerson – Svět Bible, Biblický atlas, Malý biblický atlas, Encyklopedie náboženství, Turecko (Revak).
- ediční řada Stuttgardských komentářů a některé jsem četl. V poslední době čtu kapitoly z knihy Zenona Ziólkowskeho Nejtěžší stránky Bible.
- „Ježíš v evangeliu sv. Marka“ od P. Antonína Holase SJ, vydanou za totality pod pseudonymem Jeroným Horák.