č. 1 / 2003, 5. 1. 2003

 

CO TAKÉ ZAZNĚLO VE SNĚMOVNÍCH KROUŽCÍCH

Žijeme v misijním území. Chováme se podle toho? (II. část)

* Na pracovišti je třeba se nejdříve snažit druhé lidi pochopit, vnímat jejich argumenty a přijatelným způsobem doprovázet hledající. Přitom je však nutné zachovat si identitu.

Mezi Čechy je spousta "bojovníků za pravdu", nechtějí si nechat vzít "svou" pravdu. Chce to osobní citlivý přístup. Skvělý příklad správné evangelizace dává Pán Ježíš "na cestě do Emauz". Je třeba nebát se lidem říci pravdu, ale umět najít pravý okamžik, kdy ji říci a jak. Člověk by měl umět zaujmout správný postoj i v nepříjemné situaci. Nejlépe s humorem. Je třeba evangelizovat nejen nevěřící, ale i vlažné katolíky. Je třeba mít na vědomí, že člověk může evangelizovat, ale dar obrácení dává Bůh. Lidé by však v každém případě měli poznat, že byl mezi nimi prorok.

(brněnská diecéze)

 

* Dobrou službu koná Brněnská tisková mise svými letáčky, které jsem viděl i v lékárně, nebo u lékaře v Mostě. Já je dávám rodičům, kmotrům při křtu nebo jiných příležitostech. V rámci misijního ducha jsem sám fotografoval zúčastněné na křtu, případně rozdával lidem natištěné modlitby. Je třeba, aby zde jako v misijním území kněz mluvil s každým člověkem, nebyl stranický, ale tolerantní, chápající problémy lidí (mladých i starých). Aby byl v první řadě dobrým člověkem s lidskými ctnostmi jako je dobrota srdce atd.

(litoměřická diecéze)

 

* Ukazovat podstatu víry, nejen výrazy, které jsou často překonané. Hlásat to, co žiji - být poctivý a pravdivý ve své víře. Využívat moderních sdělovacích prostředků (internet) nejen k prezentaci, ale i ke komunikaci.

Při pořádání kulturních akcí spolupracovat i s necírkevními organizacemi. Důležitý je postoj k lidem: projevovat lásku, poctivost v práci, radost.

Mít v sobě a vnášet do světa naději, která pramení z mé víry v Boží Prozřetelnost. Bůh o mě ví a má se mnou plán.

(mládež)

 

* Žít poctivě podle svého nejlepšího svědomí. Žít opravdově své povolání. Umět hájit pravdy evangelia a učení církve; také žít svůj život podle toho. Umět se postavit trendům doby (otázka počtu dětí, vydělávaní co nejvíce peněz, používání antikoncepce, rozvody). Nebát se mluvit o své víře; umět ji představit; nestydět se za ni; umět ji nabídnout druhým; osobním svědectvím ukázat, co nám víra dává. Myslíme, že nejúčinnějším způsobem evangelizace je upřímná modlitba a příkladný křesťanský život. Je potřebné, abychom žili opravdový duchovní život, aby z nás přímo "zářilo", že jsme Kristovi.

(olomoucká arcidiecéze)

 

* Ve farnosti by se stále mělo něco dobrého a zajímavého dít i pro nevěřící lidi, zvláště děti: sport, hry, kulturní akce, zábava, setkávání rodin atd. Příchozí by neměli být nikdy odmítnuti. Tomu, kdo by se chtěl něco dovědět o Ježíši Kristu, bychom měli nabídnout vhodné knihy.

(ostravsko-opavská diecéze)

(soj)