AKTUALITA                

Marie Zimmermannová

 

 

30. října 2003 svolal kardinál Miloslav Vlk setkání úzké skupiny sekretariátu Plenárního sněmu. Hlavním tématem jednání bylo rozhodnutí o novém sekretáři Plenárního sněmu a o postupu práce sněmovních komisí. Novým generálním sekretářem PS byl jmenován Dr. Jiří Kašný, Th.D., děkan Teologické fakulty v Českých Budějovicích, organizačním sekretářem mons. Karel Janoušek z brněnské diecéze a konzultantem z řad expertů dr. Jan Stříbrný z České křesťanské akademie. Dosavadnímu generálního sekretáři PS prof. Pavlu Ambrosovi skončil mandát k této funkci ukončením prvního zasedání sněmu. Hlavním úkolem generálního sekretáře PS bude koordinace procesu přípravy sněmovních dokumentů v rámci sněmovních komisí a konzultovat zadání s odborníky mimo komise ve spolupráci s konzultantem. Organizační sekretář bude zajišťovat vlastní organizaci přípravy druhého zasedání PS, které je plánováno na červenec 2005.

 

 

Složení odborných komisí sněmu – pokračování

zpracovala Marie Zimmermamnová

 

Jak jsme uvedli již v minulém čísle IKD, Plenární sněm Katolické církve v České republice, jehož první zasedání se konalo počátkem července na Velehradě, pokračuje celkem dva roky prací v odborných komisích. Členy komisí jsou někteří delegáti sněmu (jejich účast v komisích je dobrovolná). Dále byli do komisí přizváni experti především z vysokoškolských fakult. V následujícím výčtu jsou uvedeny názvy komisí (o prvních čtyřech jsme psali v minulém čísle IKD), jejich personální složení a úkoly. Tučně jsou označena jména delegátů z naší diecéze.

 

KOMISE č. 5

Komise pro život a poslání laiků v naší církvi

Předseda: biskup Karel Herbst

Experti: prof. PhDr. Vladimír Smékal, prof. Lubomír Mlčoch, Ing. Cyril Martinek

Členové komise: PhDr. Vácslav Babička, Mgr. Marek Výborný, P. Vojtěch Suchý SJ, Karel Ženíšek, P. Adrián P. Zemek OPraem, Bohumila Venclů

 

Úkolem komise je zabývat se posláním a odpovědností laiků

1)      v církvi,

2)      ve světě.

 

1. v církvi jde o

a)      podíl na odpovědnosti za život ve farnostech, vikariátech/děkanátech a diecézích působením v různých grémiích a účastí na různých aktivitách (misijních, charitativních, pastoračních aj.)

b)     uplatňování charizmatického rozměru církve skrze život a práci v nových církevních hnutích a komunitách c) účast a činnost v různých křesťanských sdruženích, spolcích a jiných institucích z oblasti duchovní, ale též sportovní, kulturní, svépomocné a jiné (Orel, Skaut a pod.)

2. ve světě jde o pronikání a zdokonalování řádu časných věcí duchem evangelia (viz AA 5). Jedná se především o oblasti politiky, ekonomie, sociálních záležitostí, práva a spravedlnosti, kultury, masmédií a jiných.

Komise by měla připravit návrhy na podporu této činnosti laiků ze strany církve především po stránce duchovní, ale též odborné a organizační.

 

 

 

KOMISE č. 6

Komise pro liturgii a svátostnou pastoraci

Předseda: biskup Josef Hrdlička

Členové komise: P. Stanislav Přibyl CSsR, P. Václav Vacek, O. Josef Blaščák, Mgr. Lenka Ferbyová, P. František Hanáček, Mons. Milán Kouba

 

  1. Teologické pojednání o duchu liturgie s praktickými výstupy,
  2. Liturgie a život ve farním společenství,
  3. Otázka liturgické služby kněží, jáhnů a laiků v duchu požadavků církve,
  4. Liturgie a ostatní projevy zbožnosti s vymezením, co je to lidová zbožnost,
  5. Liturgické prostory – reflexe,
  6. Problematika hudby a zpěvu v liturgii,
  7. Kultura liturgických gest, postojů a oblečení,
  8. Význam přípravy a ticha v liturgii,
  9. Slavení svátostí v životě farnosti.

 

KOMISE č. 7

Komise pro partikulární právo

Předseda: biskup František Lobkowicz

Expert: doc. Ignác Hrdina

Členové komise: ThDr. JCDr. Jiří Svoboda, Dr. Jiří Kašný, Th.D.

 

Úkolem sněmu místní církve – Plenárního – je úsilí, aby na jeho území byly jednak: Uspořádány pastorační potřeby Božího lidu, jednak, a to hlavně, sněm má moc řízení, především zákonodárnou (kán 445). Tato jeho zákonodárná moc je jeho mocí podstatnou, podléhající samozřejmě schválení Apoštolského stolce spolu se všemi sněmovními akty.

Tvorba partikulárního práva se týká jak základních norem, např. kán. 127 §1; 118 §1; dále pak nejrůznější záležitostí kleriků, manželského práva, správy majetku i práva trestního, roztroušených v dalších knihách CIC.

 

KOMISE č. 8

Komise pro pastoraci

Předseda: biskup Dominik Duka

Expert: PhDr. Josef Zeman

Členové komise: P. Ludolf J. Kazda OPraem, Ing. Marie Kotrbová, P. Miroslav Šimáček, P. ThDr. Petr Žůrek, mons. Ing. Aleš Opatrný Th.D., Mgr. Ludmila Horáčková

 

Úkolem komise je stanovit základní směrnice pro pastorační práci v příštím desetiletí vycházející z analýzy života církve i společnosti a z koncilních i pokoncilních dokumentů.

Tyto základní směrnice konkretizovat do oblasti farní pastorace, kategoriální pastorace a pro oblast pastorační směrnice osob činných v pastoraci (laici, jáhni, kněží).

Věnovat se zvlášť evangelizačnímu aspektu pastorace a diakonické složce pastorace.

 

 

VÁŠ NÁZOR                   Jaroslav Polák, Miletín

 

 

Sleduji se zájmem zprávy o církevním sněmu v Katolickém týdeníku a IKD, kladné i kritické. Žiju nyní v rodném Miletíně ve věku 87 let. Naše farnost se scvrkla na hrstku návštěvníků mše sv., kterou slouží dojíždějící kněz. O nějakém sněmovním kroužku a vůbec společenství věřících se nedá hovořit. Za dob diktatur se lidé stáhli do soukromí a uzavřeli se. Nebylo lze kdekomu věřit, a to přetrvává. Společenství sousedů časem upadalo. Z prospěchu mnozí zrazovali své bližní. I ty, kteří jim byli kdysi prospěšní. Mravnost a lidská důstojnost upadala. Z diktátorů se stali nedotknutelní bozi, z ušlechtilých lidí časem sobci. Jeden přestal druhého ctít, natož mu pomáhat a jej mít rád. Nebylo komu věřit.

První nápor vandalismu se projevil hned po našem osvobození v r. 1918, kdy tzv. pokrokáři začali rozbíjet boží muka, kříže, sochy. V neděli postávali na rozích náměstí a uplivali se místo pozdravu před udřenými venkovany, jdoucími do kostela. Přesto to byla nenávistná proletářská menšina. Kostel byl zaplněn věřícími až k mřížce u oltáře, kde stála omladina až do přilehlé kaple. Všechny děti chodily do náboženství. Kaplan docházel do všech vesnických škol. Lidé se zdravili a často zastavili na kus řeči.

Postěžovat si a nebo podělit se svou radostí, o což se zajímali i místní kněží. Dnešní kněží mající na starosti nejméně čtyři farnosti, sotva co vědí o svěřených duších za krátkou dobu svého působení. Pobytem ve vymrzlých kostelích trpí jejich zdraví. Často hovoří k poloprázdnému kostelu. Církev jsme my všichni. Jsme sirotky a nebo milovanými dětmi? Ještě se nám asi nenarodili nadšení kazatelé, misionáři Boží zvěsti, která nás probudí z ujařmení satana slibujícího falešné zítřky. Kam se poděly, kde je naše někdejší spokojenost? Nacházíme ji snad ve falešných obrazech televize, která kazí naši mravnost? Dovedeme ještě žít po svém způsobu a nestýká se nám po ušlechtilosti? Je třeba projevit vděčnost za dar života a žít ve šťastné početné rodině! Anebo myslíme jen a jen na sebe?

Nenacházíme uspokojení v ušlechtilosti svého života?