Č. 4 / 2003, 26. 1. 2003

 

CO TAKÉ ZAZNĚLO VE SNĚMOVNÍCH KROUŽCÍCH

My křesťané víme, že Kristova výkupná oběť je jediná a pravá pro všechny lidi na celém světě. Přesto nemůžeme k víře v Ježíše nikoho nutit. Snažíme se poznávat i jiná náboženství, snažíme se o dialog s lidmi, kteří nejsou křesťané (a přesto si udržujeme svou křesťanskou identitu a vědomí, že Ježíš Kristus je Spasitel světa)? (I. část)

 

* Snažíme se o to. Je to případ od případu. S nekřesťany nás spojuje úsilí o mír, o zachování kulturního dědictví, přírody, spolupráce na obcích aj. Mezináboženský dialog, vzájemná úcta a respektování se jsou určitě potřebné věci. U nás ve farnosti prakticky mezináboženský dialog není, protože nemáme skoro žádné jinověrce.

(brněnská diecéze)

 

* Dokážeme přijímat i nekřesťany s úctou a láskou. Křesťany s nekřesťany spojuje láska k bližnímu. Všichni jsme dětmi Božími. Všichni máme přirozený zákon svědomí. Mezi známými se vede náboženský dialog. Je dobré se vzájemně obohacovat. Některé církve pořádají série přednášek v knihovně na obecná témata zdravého způsobu života nebo o historii Židů.

(olomoucká arcidiecéze)

 

* Měli bychom zprostředkovat lidem Boží zájem o ně, tj. řešit skutečné problémy lidí a nepřevádět je na vlastní, na něž již máme připraveny odpovědi a recepty. Být duchovními lidmi, potom bude každá činnost zářit.

Je nutné projevit svůj zájem i činností - modlitba je základ, nelze však zůstat u ní. Zatím jsme ochotni se za druhé modlit, čas od času si něco odepřít a přispět druhým. Spolupracovat s lidmi přes hranice víry a církve - společný cíl - nutno postupovat cílevědomě, aktivně a profesionálně - tj. popsat problém, nalézt schůdné řešení a provést realizaci. Nemáme patent na rozum - více se přiblížit lidem, aby viděli, že k nim patříme, a vnímali nás, potom jim můžeme i něco předat. (královéhradecká diecéze)

 

* V každém případě nevnucovat, ale dát poznat, že člověka, s kterým hovořím, miluji. Aby pocítil dvě věci z mé strany: "Ty jsi pro mne důležitý" a "Pán Ježíš je pro mne důležitý". I když ten druhý není třeba otevřen pro dialog. S úctou a láskou přistupovat k člověku, orientace ne na sebe, ale na Boha a na druhé. Být s druhými.

(českobudějovická diecéze)

 

* S nekřesťany nás spojují všechny dnešní celosvětové problémy. Nejblíže máme k judaismu. Hlavně je to víra v jednoho Boha. Naše cesta vede přes Ježíše. Hledání transcendentna, morální zásady.

(litoměřická diecéze)

(soj)