Něco málo o Plenárním sněmu katolické církve v ČR konaném na Velehradě ve dnech 6.-12. 7. 2003

V Katolickém týdeníku č. 29 z 20. července 2003, ale i v rozhlase a na internetových stránkách, bylo vše podstatné řečeno. Přesto se chceme se čtenáři Zpravodaje a Farního věstníku podělit o několik postřehů.

 

Co bylo cílem?

Zamyšlení se nad životem katolické církve v České republice z pohledu závěrů II. Vatikánského sněmu: jak církev působí ve společnosti a nasměrování jejího dalšího vývoje. Na základě práce sněmovních kroužků byl vytvořen pracovní materiál, tzv. Instrumentum laboris (IL) s názvem: Nenechme si vzít budoucnost.

 

Účastníci sněmu

Po celý týden se na Velehradě setkávalo 91 delegátů , 11 expertů a jeden host: všichni biskupové, generální vikáři, biskupští vikáři, děkani teologických fakult, pět představených mužských a pět ženských řeholí, laici a kněží zvolení jako zástupci jednotlivých diecézí, experti a hosté. Předseda sněmu byl kardinál Miloslav Vlk. Části jednání se zúčastnil nuncius E. J. Ender. Právo rozhodovací při hlasování o jednotlivých návrzích měli biskupové, právo poradní měli ostatní, kromě hostů a expertů.

Za plzeňskou diecézi

Otec biskup Mons. František Radkovský, generální vikář P. Adrián Zemek O.Praem, biskupský vikář pro Diakonii P. Ludolf Kazda, O.Praem, a biskupský vikář pro školství a zahraničí P. RNDr. Robert Falkenauer a P. Jiří Hájek, Pavla a Karel Ženíškovi.

 

Průběh

V neděli byl Plenární sněm slavnostně zahájen mší svatou. Otec kardinál na jejím závěru vyzval delegáty k postoji jednoty a spolupráce.

Pracovní materiál obsahoval: Preambuli, část I. Duchovní četba dějin, část II. Hle já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa a III. část, nejrozsáhlejší, s názvem: Co máme dělat?, která nabízela pohled a „vizi“ v 25 tématech, např. preevangelizace, evangelizace, katecheze, pastorace mládeže, manželství a rodina, pastorace nemocných a seniorů, povolání, formace a služba laiků, zasvěcený život, život jáhnů a kněží, atd.

K jednotlivým vybraným tématům byly vytvořeny skupinky. Byla to zajímavá práce a obohacující vzájemné poznávání. Účastníci podávali připomínky a návrhy k IL (celkem přes 200). Měly různorodý charakter; od drobných slovních úprav, až k návrhům zásadního charakteru. Poslední dva dny sněmu pak bylo hlasování, podobalo se to dvoukomorovému parlamentu - biskupové hlasovali jen o návrzích, které prošly u delegátů poradních hlasů.

 

Výsledky

Text IL „Nenechme si vzít budoucnost“ byl po připomínkách schválen jako celek, ale nemá charakter závazného výstupu ze sněmu, ale jen jako jeden z podkladů pro jeho další práci. Ta bude probíhat v dalším roce v osmi tématických komisích. Každá je složena z biskupa, účastníků, kteří se do ní přihlásili, a doplněna o experty. Témata: Partikulární právo, kněží a jáhni, laici, evangelizace, analýza stavu, liturgie, pastorace ...

Pokračování

Vzhledem k rozsahu a náročnosti práce v komisích, vzhledem ke Středoevropským katolickým dnům, které mají být ukončeny v květnu 2004, bude další zasedání Plenárního sněmu nejdříve v roce 2005.

 

Různé postřehy

·          Všichni přítomní účastníci, kněží i laici, se mohli svobodně vyslovit a biskupové naslouchali jejich názorům.

·          Organizace celého týdne byla velice oceněna. Sekretář sněmu P. Pavel Ambros SJ byl svým opravdu noblesním vystupováním a moderováním důležitým zklidňujícím článkem celého jednání.

·          P. Jiří Hájek předložil návrh, aby moravské diecéze přispěly sbírkou na plzeňskou a litoměřickou diecézi. Návrh byl všemi biskupy přijat.

·          Prof. Tomáš Halík, který se účastnil jako expert, přednesl dva věcné a vtipné příspěvky. Po svém odjezdu (z důvodů zaneprázdnění) poslal sněmu dopis, ve kterém vyjádřil svůj kladný názor k průběhu sněmu a naději v jeho užitečné pokračování.

·          Na sněm přijížděla většina delegátů s velkými očekáváními, vesměs nenaplněnými konkrétním obsahem.

·          Sněm otevřel další cestu. Témata, která se vymykala kompetenci sněmu, budou zaslána jako připomínky do Vatikánu.

·          Náš otec biskup František vedl jeden večerní program v bazilice: „Zpytování svědomí církve“. Bylo to pokorné vyjádření všeho co nás tíží, co nebylo z naší strany bez chyb. Proto velmi působivé.

·          Zástupci naší diecéze vytvářeli kompaktní, spolupracující skupinu.

 

Na Velehradě jsme byli již od pátku, a tak jsme se mohli zúčastnit poutní bohoslužby a koncertu „Lidí dobré vůle“, na kterém vystoupili mj. Spirituál, Hradišťan, Kale (Věra Bílá) a další. Zároveň v rámci akce Středoevropské katolické dny se účastnili umělci z Polska, Slovenska, Rakouska, Maďarska, Slovinska.

Mnozí mohli i během koncertu prožít chvíle ztišení v bazilice, kde byla zorganizována komunitou Emanuel nabídka rozhovorů, přímluvné modlitby, žehnání, byla možnost svátosti smíření. S velkým zájmem byla využita adorace, která začala po skončení koncertu a trvala až do půlnoční mše sv., první poutní mše, kterou celebroval náš otec biskup František.

Nečekali jsme, že o tuto noční bohoslužbu bude takový zájem mezi mladými lidmi. Bylo pro nás opravdu milým překvapením vnímat atmosféru naplněné baziliky.

 

P. a K. Ženíškovi