Plenární sněm (IKD 10/2000)

O setkání animátorů sněmovních kroužků

V sobotu 23. září se konalo setkání animátorů sněmovních kroužků naší diecéze. Zúčastnilo se jej 26 účastníků z 25 sněmovních kroužků, diecézní moderátor sněmu Václav Vacek a já. Šlo hlavně o výměnu zkušeností z kroužků.

Hned jeden z prvních dotazů animátorů směřoval k tomu, za mají sněmovní kroužky podporu svých farářů. Ukázalo se, že situace je různá. Snad žádný z kroužků, které byly na setkání zastoupeny, nevede kněz. Někteří animátoři uváděli, že se jejich farář setkání kroužku účastní, naslouchá, případně se i aktivně zapojuje. Další kroužky se scházejí bez kněze. Obdobně se dá říci, že někteří kněží sněmovní kroužky podporují, jinde jde spíše o vztah korektní nezávislosti, ale jsou i kroužky, kterém jejich kněží nepřejí.

Animátoři pak hovořili o tom, zda je vhodné, aby se kněží účastnili jednání kroužku. Rozhovor se dá shrnout do závěru, že je možná a osvědčená činnost kroužku jak s knězem, tak bez něj. Pokud se kněží účastní, je dobré, když umí naslouchat, ale i předložit svůj názor jako účastník sněmovní diskuse. Kde toto funguje, tam to často přináší ovoce pro celou farnost.

Některé kroužky mají s komunikací s knězem problémy. Zazněl tu i názor, že dnešním problémem kněží je jejich identita. Jsou i kněží, kteří jsou "vyhořelou osobností", kteří jsou zranění a není možné s nimi otevřeně komunikovat, aniž by je člověk zranil.

Význam sněmovních kroužků animátoři hodnotili vesměs pozitivně. Ocenili, že biskupové přizvali laiky k předsněmovní diskusi, že stojí o jejich názory a životní zkušenost. Zazněla ovšem i určitá nejistota, zda výstupy ze sněmovních kroužků budou opravdu dostatečně zpracovány a zda z nich církev vytěží to bohatství, které obsahují. Vždyť jde o velké úsilí a čas mnoha lidí. Většina přítomných se už setkala s tím, že v církvi jsou lidé, kteří sněmu a sněmovním kroužkům nepřejí.

Přínos činnosti sněmovních kroužků ovšem většina animátorů spatřuje už nyní. Oceňují, že ve farnostech vznikl prostor pro diskusi, naslouchání a sdílení. Velmi dobré zkušenosti mají tam, kde se podařilo najít vhodnou formu spolupráce s knězem. V některých farnostech přinesla činnost kroužků už zcela konkrétní ovoce pro oživení farnosti, vznik pastorační rady farnosti, vyřešení konkrétních problémů či uskutečnění nových nápadů. Sněmovní kroužky jsou také prostorem pro nenásilnou katechezi. Někdy se stávají zárodkem pro vznik malého společenství. V jednom sněmovním kroužků z jeho činnosti vyrostlo mimo jiné i dvacet pět žádostí o biřmování. Právě tak animátoři oceňují to, že lidé začali o věcech církve více přemýšlet, a berou ji nyní více za svou. Sněmovní kroužky jsou tedy jakousi laboratoří dialogu, plurality, spolupráce a spoluodpovědnosti za církev.

Dalším tématem rozhovoru byla otázka, proč se sněmu nepodařilo podchytit lidi spíše tradicionalistického pohledu. S lítostí bylo konstatováno, že tím je ovšem vytěsňujeme ještě víc. Nevytěsňujeme je však my, vytěsňují se sami, protože nemají zájem vstoupit do předsněmovní diskuse a do prostoru komunikace. Chybí nám tu. Mají svá uskupení, své organizace a své časopisy. O diskusi ve sněmu nestojí, někteří účastníci setkání mají dojem, že jí ani nejsou schopni.

Různé zkušenosti jsou i z vlastní činnosti sněmovních kroužků. Většina kroužků, které byly zastoupeny na setkání, se schází pravidelně a zabývá se tématy podle pracovního materiálu "O církvi". Některé zpracovávají i jednotlivé náměty, většina se spíše zabývá celými okruhy. Tyto kroužky pravidelně odevzdávají zápisy. Kromě toho jsou i kroužky, které se sice pravidelně scházejí, ale věnují se spíše místním aktuálním tématům, jsou prostorem pro dialog a spolupráci. Tyto sněmovní kroužky zápisy neposílají - bylo by ale dobře, kdyby alespoň čas od času napsaly o své činnosti. Jsou i kroužky, které mají problémy se scházet. Například animátor kroužku, který působí v církevní instituci, se svěřil s tím, že lidé nemají odvahu otevřeně říci svůj názor. Podoba psaní a zpracovávání zápisů sice zaručuje anonymitu, ale oni mají problém už tento názor vyslovit před druhými a obavy z toho, kam až se jejich názor "donese". Oproti tomu řada účastníků upozornila na to, že v jejich kroužcích se lidi nebojí "nést svou kůži na trh" a že je to pro sněmovní diskusi nutnou podmínkou.

Animátoři kroužků jsou přesvědčeni, že drtivá většina názorů v zápisech je naprosto legitimní. Nechtějí bourat či napadat, usilují o církev věrohodnou, Kristovu, církev, která naplňuje své poslání, funguje a umí to předvést. Jestliže je tu obava, že to chce někdo zmařit, pak je to zoufalé. Přesto jsou zřejmě okruhy lidí, které mají pocit, že toto ohrožuje církev. I na toto téma se otevřela diskuse. Zaznělo v ní, že záleží na tom, jaké si stanovíme hlavní cíle. Pokud je naším hlavním cílem zvěstování Božího království, pak jsou tyto názory naprosto legitimní. V církvi jsou ale i lidé, kteří neříkají své pravé cíle. Nevyloží karty na stůl, a proto s nimi není možné vést dialog.

Snažil jsem se čtenářům IKD poskytnout co nejobjektivnější informaci o setkání animátorů sněmovních kroužků. Věřím, že mi proto nebudete mít za zlé, když jsem nevynechal ani věci, které možná někomu budou připadat nepříjemné. Setkání ovšem znovu potvrdilo, že v lidech ze sněmovních kroužků má naše místní církev okruh aktivních křesťanů, kteří cítí odpovědnost za církev, vnímají její problémy, jsou schopni o nich kultivovaně hovořit, přemýšlet, ale i naslouchat druhým a vést s nimi diskusi. Osobně jsem přesvědčen, že tento okruh lidí je v naší diecézi velkým příslibem a může přinést velké ovoce.

Souhrn podnětů ze sněmovních kroužků

Animátoři sněmovních kroužků dostali na setkání šestatřicetistránkový Souhrn podnětů sněmovních kroužků k materiálu "O církvi". Obsahuje podněty ze zápisů kroužků z naší diecéze, které se zatím sešly k letošnímu zadání. Tyto podněty mohou být užitečné jak pro sněmovní kroužky, tak i pro všechny zájemce o sněmovní proces. Pokud máte přístup k internetu, můžete si jej stáhnout z internetu na stránce www.gybon.cz/~snem_hk. Nepřítomným animátorům a dalším vážným zájemcům jej na požádání mohu předat nebo zaslat poštou.

Setkání členů sněmovních kroužků

Na sobotu 13. ledna 2001 připravujeme celodenní setkání nejen pro animátory, ale pro všechny členy sněmovních kroužků. Prosíme, abyste s termínem už nyní počítali. Pokud byste měli představu, jak by mělo setkání vypadat a co od něj očekáváte, a nebo chuť se na jeho přípravě a průběhu aktivně podílet, prosím, dejte nám vědět.

Připravil Jaromír Matěna