Zpravodaj plzeňské diecéze – únor 2000

Plenární sněm katolické církve v ČR

Zpráva o průběhu sněmovního procesu v plzeňské diecézi ke dni 19. 11. 1999 pro Diecézní pastorační radu

1. Dne 10. 4. 1999 se konalo na plzeňském biskupství setkání animátorů sněmovních kroužků - účast 25. Animátoři byli seznámeni s Materiálem pro sněmovní kroužky za přítomnosti o. biskupa Fr. Radkovského, který podal samostatný výklad o průběhu sněmovního procesu.

2. V rámci Dnů víry dne 30. 5. 1999 promluvil v plzeňské katedrále o. biskup o sněmovním procesu a o sněmovních kroužcích a diecézní moderátor objasnil, oč v sněmovním procesu jde.

3. Počet přihlášených kroužků je 42, v současné době pracuje v naší diecézi 28 kroužků, jejichž členové uskutečnili celkem téměř 110 setkání. Některé kroužky (14) se pouze přihlásily, ale nepracují. Nejaktivnější kroužek uskutečnil 12 setkání.

4. Věřící vítají, že mají možnost se sejít a hovořit o věcech, které je zajímají, případně trápí (přístup nevěřících k věřícím, problémy s dětmi a vnuky v rodině, způsob vyučování náboženství, neexistující společenský život na vesnici, autoritativní postoj faráře), a ne jen o věcech, které se nařídí (biblická hodina, probírání katechizmu apod.). Sněmovní kroužky prospívají věřícím především tam, kde se věřící mimo bohoslužbu vůbec nescházeli.

5. Nejčastěji probíraná témata:

ü      laik v ateistické společnosti

ü      touha osobně přispět k životu církve

ü      hledání křesťanského stylu života v moderní době tzn. jak dnes žít křesťanství

 

6. Dialog ve farnosti by mohl prospět životu farnosti:

ü      dialog vést neumíme, proto je spojen s těžkostmi. Nejvíce stížností: překážky ze strany kněží

ü      důležitost dialogu: aby si farnost uvědomila svoji totožnost a svůj úkol k obci, jaký úkol má farnost v ateistické společnosti, jak je vnímána a přijímána

ü      sebereflexe, tzn. jak vidí svou farnost prostý věřící

ü      sněmovní kroužky věnují pozornost nejen bolestem, ale i radostem, které ve farnosti a s farností prožívají

ü      slabě rozvinutý dialog: zdola nahoru = jaké jsou bolesti a radosti prostého věřícího (ví to farář, biskup?), shora dolů = jaké jsou starosti a problémy kněží a biskupů (ví to laici?), co je důležitým problémem této diecéze: jak to vidí laici, kněží, biskup?

 

7. Materiály pro sněmovní kroužky napomáhají jejich práci. Jednak jsou odborným poučením k problematice, jednak jsou odrazovým můstkem pro další diskusi.

 

8. Problémy:

ü      patrně v důsledku prázdnin nastal útlum v práci kroužků

ü      biskupové málo hovoří o sněmu

ü      v plzeňské diecézi se nepodařilo zatím ustavit kněžský kroužek

 

(Zprávu zpracoval P. Jiří Hájek,

moderátor - redakčně kráceno)