Otázky pro sněmovní kroužky (IKD 3/2000)

Dnes vás chceme seznámit s novými podklady pro činnost sněmovních kroužků na letošní rok. Témat je celkem sedm. Ke každému z nich zpracovala pastorální sekce tři nebo čtyři okruhy, které představují něco jako "závazné otázky", k nimž se mají sněmovní kroužky vyjadřovat. S podněty ze sněmovních kroužků k jednotlivým tématům vás budeme na stránkách IKD pravidelně seznamovat.

1. téma: Církev jako svátost spásy a společenství

- Pokusme se charakterizovat naše prostředí, v němž žijeme společně věřící s nevěřícími.

- Žije česká církev v tomto světě vnitřně pravdivě a věrohodně?

- Jak své současníky jako křesťané oslovujeme?

2. téma: Církev jako společenství Božího lidu

- Co je obecně třeba, aby se určitá skupina stala skutečným společenstvím?

- Jak v naší církvi zažíváme rovnost všech lidí před Bohem?

- Co je třeba v našich podmínkách napravit, abychom v církvi žili opravdu jako společenství Božího lidu?

3. téma: Jednota společenství Božího lidu

- Odpovídá struktura naší církve uskutečňování jednoty Božího lidu?

- Jakým způsobem žije církev v rodině a co udělat pro to, aby rodina měla své místo elementární buňky v církvi?

- Co je cílem ekumenických snah v naší církvi?

- Jaké skutečné konkrétní kroky podniká a má podnikat církev v diecézích a ve farnostech v oblasti ekumenismu?

4. téma: Všeobecné kněžství a poslání laiků v církvi

- Jak vypadá život laiků v našem společenství a v celé naší církvi?

- Jaké je poslání laiků v životě našeho společenství, celé církve a společnosti a jak by se mělo uplatňovat?

- Jak vypadá a může vypadat duchovní život laiků?

5. téma: Služebný charakter posvátné služby v církvi

- Jak dnes vypadá výchova ke služebnému kněžství?

- Jak dnes vypadá služebné působení kněží ve farnosti a jak by mohl vypadat model služebného kněžského života pro budoucnost?

- Jak dnes vypadá působení biskupů vzhledem ke služebnému charakteru jeho posvátné služby a jak by mohlo vypadat v budoucnosti?

- Jak se v současné církvi projevuje služba stálých jáhnů? Mělo by se na této situaci něco změnit?

6. téma: Všeobecné povolání ke svatosti a zasvěcený život

- Jak může vypadat cesta ke svatosti v našem každodenním životě? Co je pro ni důležité?

- Jsou řehole opravdu prorockou skupinou uvnitř církve, a tím i pro svět?

- V čem vidíte přínos a v čem omezení nových duchovních hnutí?

7. téma: Panna Maria v církvi

- Jak uskutečňujeme v našem životě, v našem společenství, v naší církvi typické postoje Mariina života?

- V čem vidíme přínosy a omezení mariánské zbožnosti?

- Jak u nás vypadá (a jak by měla vypadat) úcta k Panně Marii a její projevy? Je založena na koncilním učení?

připravil Jaromír Matěna