Plenární sněm (IKD 4/2000)

Zkušenosti a doporučení z práce sněmovních kroužků s novým materiálem "O církvi"

Sněmovní kroužky začaly v únoru či březnu pracovat podle nového materiálu "O církvi". Přicházejí k nám první zápisy, objevují se dotazy, nejasnosti a nové zkušenosti. Rádi bychom proto dnes odpověděli na několik typických dotazů:

Objevují se znovu ta samá témata jako vloni. Proč? Máme do zápisů opakovat, co jsme uvedli v dřívějších zápisech? Máte pravdu. Je to dáno tím, že v roce 1999 se pracovalo "nanečisto" podle téhož okruhu Lumen gentium, který tvoří pro rok 2000 podklad "O církvi". Je to trošku nešikovné, ale může být i užitečné se k tématům vrátit a rozvinout je. Analytická sekce určitým způsobem zpracovávala už dřívější zápisy. Plný způsob zpracování nicméně patrně nastane až nyní, protože z vašich zápisů oblasti "O církvi" má vzniknout první podklad pro jednání vlastního sněmu. Určitě stojí proto za to názory, které chcete přenést dál do sněmovního procesu, znovu do zápisu uvést. Vůbec stojí zato si se zápisem dát větší práci než dřív.

V záhlaví zápisu má být uvedeno číslo moderátora. Jaké je? Číslo moderátora naší diecéze (dříve číslo diecéze) je 7.

Letošní materiál se nám zdá příliš podrobný a nepřehledný. Ke každému okruhu je uvedena řada námětů, některé se překrývají, na některé nelze stručně odpovědět. Vadí nám i jejich číslování. Co s tím? Odpověď na tyto stesky je poměrně jednoduchá: Materiál "O církvi" na stranách 7 a 8 hovoří o smyslu a možnostech využití okruhů a námětů. Asi je tu nedostatečně zdůrazněno, že náměty jsou spíše jakousi nabídkou navíc, určenou především animátorům sněmovních kroužků. Těžištěm práce kroužků jsou okruhy - ty jsou tři nebo čtyři ke každému tématu. Průběh večera je třeba předem připravit. Animátor při přípravě může či nemusí použít jednotlivé náměty, může se jimi nechat jen volně inspirovat, může vybrat jen některé nebo přidat svoje vlastní apod. Jen v případě, že se rozhodne některé z nich přímo použít a sněmovní kroužek bude chtít přímo na některý z nich reagovat, použijte číslo námětu k usnadnění odpovědi i jejího zpracování. Jinak se nenechejte náměty nijak omezovat.

Jakým způsobem máme zápisy předávat? Kvůli dalšímu zpracování je opravdu velmi vítané předávat je v elektronické podobě, a to buď elektronickou poštou, a nebo na disketě. Podrobnosti byly uvedeny v průvodním dopise, který animátoři dostali současně s novými materiály. Prosím, znovu se něj podívejte.

Na jak dlouhou dobu si práci nad materiálem "O církvi" máme rozvrhnout? Bylo by dobré, kdybyste si rozvrhli práci nad tímto materiálem na tento rok. Dá se předpokládat, že na příští rok bude vypracován další materiál s jiným zaměřením. Také upozorňujeme, že je třeba probírat témata postupně - vzhledem k dalšímu zpracování nebude asi možné se později k prvním tématům vracet.

Na závěr uvádíme několik dalších podnětů ze zápisů sněmovních kroužků:

Jak se díváme na spory v církvi, o kterých informuje rozhlas, televize a tisk? Je to dobré řešení, takto spory zveřejňovat před světem?

a) Věřící by měli být informováni o hlavních problémech církve (i místní církve) co nejdřív a na půdě církve (pravděpodobně prostřednictvím Katolického týdeníku či pastorační radou farnosti, která by obdržela informace shora)

b) obě strany sporu mají předložit svá stanoviska

c) spory v církvi mají rychle a spravedlivě řešit církevní instituce, které k tomu jsou určeny

d) názory věřících by měl předávat výš duchovní správce - zpětná vazba.

Žijeme ve farnosti spíše vedle sebe, nebo spolu? Co u nás převažuje? V naší farnosti spíš převažuje vedle sebe. Řešení: modlitba, adorace, půst.

Společenství potřebujeme.

Při mši vytváříme též společenství - spojení v jednotě po celém světě.

Bůh sám žije ve společenství - Trojjediný Bůh. V něm jsme byli pokřtěni.

Naše farní společenství trpí jako každé společenství v dnešní době nedostatkem vzájemných vztahů.

Přetvářka, faleš a pomluvy v církvi existují, jako v každé jiné společnosti. Jinde se o tom mluví, v církvi se o tom cudně mlčí. Proto je třeba vždy věci pojmenovat pravými jmény, je třeba přijímat oprávněnou kritiku.

 

Připravil Jaromír Matěna