Plenární sněm (IKD 8/2000)

Členy sněmovních kroužků, ale i všechny zájemce o sněmovní proces, kteří mají přístup k internetu, tentokrát zveme na oficiální celostátní stránky plenárního sněmu. Po několika letech jsou nyní opět funkční a naleznete na nich celou řadu informací. Zejména upozorňujeme na to, že zde jsou umístěny i všechny zápisy za loňský rok. Internetová adresa těchto stránek zní www.cirkev.cz/plenarni_snem.

Tento měsíc vás chceme seznámit s prvními podněty ze sněmovních kroužků k třetímu tématu "Jednota společenství Božího lidu". Nyní se budeme zabývat podněty k prvním dvěma okruhům: "Odpovídá struktura naší církve uskutečňování jednoty Božího lidu?" a "Jakým způsobem žije církev v rodině a co udělat pro to, aby rodina měla své místo elementární buňky v církvi?" Zápisů k třetímu tématu se zatím sešlo jen sedm, pokud tedy máte toto téma ve svém sněmovním kroužku ještě před sebou, můžete otištěné první podněty dále doplnit či rozvinout. Ještě poznamenávám, že (jako vždy) se některé podněty ze zápisu váží k celému okruhu, jiné odpovídají na konkrétní otázky, jak byly položeny v pracovním materiálu.

- O struktuře farností v diecézi moc nevíme. Asi by se měly některé farnosti zrušit a zajistit duchovní péči o věřící např. dojížděním na bohoslužby. Naše farní společenství je vázáno na území, ale asi 10% věřících dojíždí do jiných farností kvůli knězi, není to podle některých z nás dobře, ale co se dá dělat. V naší farnosti (v neděli 350 účastníků mše) není ekonomická ani pastorační rada, sněmovní kroužek nemá podporu faráře, o všem rozhoduje sám do detailů.

- Spolupracujeme s okolními farnostmi (Charita má některé pracovnice z jiných míst), zúčastňujeme se jejich poutí a zájezdů.

- Kněze tajně vysvěcené známe, máme jich v okolí pět. Působí jako řeckokatoličtí a vypomáhají jako biritualisté, jsou oblíbeni zejména pro své věcné a srozumitelné promluvy.

- S prací biskupství jsme spokojeni, diecézní časopis se velmi zlepšil. Několik se zúčastňuje teologie pro III. věk. Spolupráce s diecézními radami není, protože u nás farní rady nemáme.

- Postrádáme ale občasný přímý kontakt biskupa s věřícími s možností prodiskutovat problémy farností, které náš farář nevidí.

- Máme zkušenost s tzv. skrytou církví? Zkušenost máme pozitivní - schůzky mládeže, mše sv. v domácnostech a v zamčených kostelích, výlety, kytarové mše. (10 členů kroužku, ostatní nemají zkušenost pro své mládí) Lze s ní spolupracovat? Ano. (10 členů)

- Vikariátní akce nám nejsou známy. Akcí sousedních farností a diecéze se účastní pouze jednotlivci, hromadný zájezd byl dosud pouze jeden.

- Přímý kontakt s diecézními radami nemáme. O jejich činnosti jsou prostřednictvím tisku informováni pouze jedinci, kteří se o to zajímají.

- Oceňujeme časopis IKD, který je na dobré úrovni.

- O práci jednotlivých diecézních středisek nejsme dostatečně informováni.

- a) Vlastní časopis nemáme, protože velikost naší farnosti to nevyžaduje. Nicméně oceňujeme přínos zpravodajství jiných farností, popř. diecézí na internetu. Pro mladé lidi je to často jediný zdroj informací o těchto subjektech.

- b) Osobně k internetu pozitivní vztah nemám. Pro informovanost o dění v diecézi stačí časopis jeden. Měl by však víc v předstihu a zevrubněji informovat o akcích, o které mohou mít alespoň jednotlivci zájem. (a) a b) - dva variantní názory z téhož kroužku)

- Struktura farností by měla odpovídat státnímu uspořádání.

- S okolními farnostmi spolupracujeme jen v chrámových sborech. S diecézí jen příležitostně - při setkávání animátorů sněmovních kroužků.

- Byl vysloven názor, že dnešní rodina je v krizi, i nesouhlas s tímto názorem, který se naopak domnívá, že je třeba si všimnout i positivních prvků v našich rodinách a hlavně jim ukázat positivní příklad.

- V této otázce byl položen důraz na soudržnost rodiny, vytváření ovzduší, kdy je nám dobře, uvědomit si, že tvoříme rodinu (např. tím, že se všichni sejdeme u nedělního oběda a v klidu a bez spěchu prožijeme rodinné společenství). Bylo řečeno, že důležité je zanechat dětem positivní příklad, příkladné vzpomínky na to, co je to rodina. Jako zajímavá zkušenost bylo zmíněno občasné setkání "širokých" rodin např. u společného oběda nebo při jiné společné akci.

- Rodiny s dětmi by se měly společně zúčastňovat bohoslužeb, pokud však děti neruší společenství.

- Rodinu považujeme za prvotní místo setkávání s Kristem. Víru dětí by měly rozvíjet rodiče. Duchovní život v jednotlivých rodinách je uspořádán různě. Důležitou roli zde hraje vzor rodičů.

Připravil Jaromír Matěna