VZKŘÍŠENÍ, zprávy strašnické farnosti, doba velikonoční 2000

 

SNĚMOVNÍ KROUŽEK VE STRAŠNICÍCH

V naší farnosti začal pracovat sněmovní kroužek počátkem roku 1999. Jeho animátorkou je paní Stanislava Jechová ze sdružení "Křesťan a práce". Scházíme se každou poslední středu v měsíci. Zájemců o práci v kroužku je průměrně 10 až 15, ale jen asi polovina z nich patří k těm stálým.

Schůzka probíhá tak, že se nejprve pomodlíme, pak animátorka přečte zápis debaty z předcházející schůzky a podle připomínek jej ještě doplní. Načež následuje debata k novému tématu. Doposud jsme probrali tato témata:

1.      Co mě v církvi naplňuje radostí

2.      Co mě v církvi zarmucuje

3.      Čím přitahujeme

4.      Čím odpuzujeme

5.      V čem vidím naději

6.      Královské kněžstvo

7.      Panna Maria

8.      Žena v církvi

9.      Společenství svatých

10. Hierarchie v církvi

Setkání končí opět modlitbou. Vytvořilo se docela milé společenství, ve kterém se snažíme o hlubší zamyšlení nad duchovními hodnotami. Škoda, že není více stálých členů.

Věra Beránková

 

Sněmovní kroužek manželského společenství středního věku

V roce 1997 jsme uveřejnili v tomto zpravodaji nabídku manželům středního věku k vytvoření společenství. Odezva byla nulová. Přesto cestou osobních kontaktů a přímých oslovení takové společenství v naší farnosti vzniklo. Po počátečním seznámení jsme se na našich setkáních, konaných jednou za tři týdny v bytě některé z našich rodin, věnovali různým tématům. Detailně jsme se seznámili s životem a dílem sv. Terezie z Lisieux, poučili jsme se o řeckokatolické a pravoslavné církvi a o ikonách, pobavili se nad knížečkou "Mars a Venuše v kostele", zamysleli se sami nad sebou v duchu knihy "Vězení s klíčem uvnitř" a inspirovali se knížkou "Ve škole Ducha sv.". Náš host P. Jiří Svoboda nás seznámil s procesem blahořečení kardinála Berana a P. Josef Šplíchal se věnoval náboženské výchově dětí. Častým účastníkem našich setkávání byl i otec Ladislav Štefek, který pro nás připravil cyklus úvah o komunikaci v manželství. Velkou radost jsme měli z účasti otce Mariana na předvánočním setkání.

V průběhu loňského roku jsme se rozhodli připojit ke Sněmu katolické církve. S pomocí materiálů připravených pro sněmovní kroužky a knihy "Velké tajemství církve" jsme postupně probrali téměř všechna témata varianty A. Animátor našeho sněmovního kroužku Jiří Máca připravil vždy předem pro každý manželský pár otázky k dalšímu tématu, aby si mohli všichni zpracovat i stručné písemné odpovědi, které byly podkladem pro zápis z jednání kroužku.

Právě nyní se zamýšlíme nad naším dalším programem. Nově zpracované materiály "O církvi" (vycházející z konstituce Lumen gentium) se totiž víceméně vracejí k loňským tématům. Nejvíce nás zaujaly otázky mířící přímo na fungování společenství naší farnosti, na naši osobní zodpovědnost za místní církev. Jsme rádi, že se podle svých možností našeho setkávání zúčastňuje otec Zbysek Grzyb.

Jana a Robert Vachulovi, Irena a Jiří Mácovi

 

Úvaha nad sněmovními kroužky

Jsou sněmovní kroužky jednou z aktivit v celé řadě jiných nebo je to aktivita v církvi prioritní? Proč se do práce ve Sněmovních kroužcích zapojily dodnes jen asi tři procenta praktikujících katolíků? Jde jen o výzvu a přání biskupů? Věřící se domnívají, že nic neovlivní a že laici stejně nemají do budoucnosti církve co mluvit a mimo to každý má málo času. Je to opravdu tak? Člověk si přece udělá čas pro to, co považuje za důležité.

Ale čas můžeme chápat dvojím způsobem. Jako "tempus" - to je naše běžné chápání času a jako kairos - což je čas poznamenaný významovostí, čas příhodný pro nějakou událost. Aby nastal, musí nastat souběh událostí, podmínek, okolností, bez nichž by kairos nastat nemohl. Např. pro náš sněm musí být příhodná situace společenská a kromě toho to musí být přání jak biskupů, tak Apoštolského stolce a věřících To vše není samozřejmostí a že kairos ke sněmu nastal, bychom měli brát jako velký Boží dar. Kdybychom to nevyužili, mohl by se opakovat třeba až za několik století.

Proč?

Podle starého kodexu by se teoreticky mělo ve světě už uskutečnit 10 000 plenárních sněmů. Bylo jich však jen 500, nebyl onen "příhodný čas". V našich zemích se sněmy konaly do husitských válek, poslední z nich byl r. 1381 za arcibiskupa Jana z Jenštejna. Potom následoval až sněm v r. 1605 a poslední se uskutečnil v r. 1860. Myslím, že je potřebné tyto údaje znát, abychom lépe pochopili svou odpovědnost za církev a do jaké situace jsme byli postaveni. Vždyť náš sněm by měl být otevřen i vizím do budoucnosti a podle historické zkušenosti může ovlivnit život církve v naší zemí i na několik generací. Plenární sněm je nejvyšším kompetentním orgánem naší církve, má pravomoc zákonodárnou i moc exekutivní. Je to jakoby parlament, senát i vláda a Nejvyšší soud dohromady. Lze tedy na něm projednat všechny problémy, nají! vlastní identitu, vztah k ostatnímu světu a uvědomit si své místo i poslání v univerzální církvi. Cílem sněmu je návrat ke společenství, communiu, společenství s Kristem i mezi sebou navzájem. Právě v tomto bodě se již projevuje ovoce kroužků a jeden z jejich možných významů.

V naší farnosti kroužky fungují, je tedy vše v pořádku? Není. Bylo by třeba, aby vznikly kroužky další nebo aby co nejvíce věřících katolíků si našlo "svůj" kroužek v rámci již stávajících v Praze.

 

Stanislava Jechová