Plenární sněm (IKD 1/2001)

Sněm bude setkáním církve

Arcibiskup Jan Graubner, předseda České biskupské konference a Přípravné komise plenárního sněmu, zaslal v závěru roku všem animátorům a členům sněmovních kroužků děkovný dopis. Chceme vás nyní seznámit s několika úryvky:

"Pro mnohé z vás byla práce ve sněmovních kroužcích spojena s nemalými oběťmi. Investovali jste do přípravy sněmu svůj čas a schopnosti. Z mnoha zápisů je patrné, že jste o tématech přemýšleli nejen na setkáních sněmovních kroužků, a pro mnoho odpovědí jste museli mluvit i s ostatními lidmi mimo sněmovní kroužek. Tímto se prakticky někdy celé farnosti díky vám zapojily do přípravy sněmu. .

Velmi nás potěšilo, s jakou odpovědností přistupujete ke sněmovní diskusi. Je vidět, že náš plenární sněm bude skutečným setkáním církve. Velkým přínosem zápisů je i vyjádření vašich názorů a připomínek k různým situacím každodenního života farnosti.

Chtěli bychom vám tímto dopisem vyjádřit náš vřelý dík i to, jak si nesmírně vážíme vaší spolupráce."

Náplň kroužků v roce 2001

Minule jsme vás jen velmi stručně seznámili s novým tématickým pracovním materiálem "Církev a svět", podle něhož budou sněmovní kroužky pracovat v roce 2001. Animátoři existujících sněmovních kroužků materiál již dostali poštou. Právě tak by měl být k dispozici na každé faře naší diecéze. Po dvou letech, kdy se sněmovní kroužky zabývaly církví jako takovou, nyní přichází na řadu oblast působení církve ve světě. Jde o oblast, na níž Druhý vatikánský koncil položil velký důraz.

Pokud by vás tedy okruhy materiálu pro rok 2001 zaujaly, můžete se připojit k některému sněmovnímu kroužku ze svého okolí a nebo založit nový sněmovní kroužek. Stále je k tomu vhodná příležitost. Konkrétní informace poskytne diecézní moderátor sněmu P. Václav Vacek (Václavské náměstí 57, 561 51 Letohrad, telefon 0446 921357) a nebo diecézní sekretář sněmu RNDr. Jaromír Matěna (Pastorační středisko, Velké náměstí 32, 500 01 Hradec Králové, telefon se záznamníkem 049 5063429, elektronická adresa rl@diecezehk.cz). Pokud vás Zajímají další informace o sněmu a máte přístup k internetu, znovu upozorňujeme na celostátní sněmovní internetové stránky s adresou www.cirkev.cz/plenarni_snem a naše diecézní sněmovní stránky www.gybon.cz/~snem_hk.

Ještě se omlouvám těm, kteří očekávali další podněty ze zápisů sněmovních kroužků. Na řadě je totiž páté téma "Služebný charakter posvátné služby v církvi", ale zápisů na toto téma přišlo zatím jen sedm, a tak chceme ještě měsíc počkat, abychom vám mohli nabídnout ucelenější výběr.

Materiál "Církev a svět"

Jak jistě víte, církev v naší diecézi si pro rok 2000 vytkla jako hlavní prioritu otevřít církev současnému člověku. Dá se říci, že toto je hlavním motivem celé oblasti "Církev a svět". Jsme proto přesvědčeni, že okruhy předkládané sněmovním kroužkům mohou být zajímavé pro všechny čtenáře IKD. Proto vám nabízíme přehled okruhů, které jsou představiteli naší církve předkládány k diskusi ve sněmovních kroužcích.

1. Duchovní situace společnosti

1.1 Má Církev, a také právě naše společenství, právo a povinnost působit na svět, nebo se spíše nemá projevovat mimo náboženskou oblast věřících?

1.2 V naší společnosti převládá mnoho předsudků vůči církvi a odpor proti organizovanosti. Má smysl snažit se to překonávat?

1.3 Jaká je vaše představa působení katolíků na společnost? Jak se vyhnout extrémům fanatismu a lhostejnosti?

2. Rodina - manželství – žena

2.1 Rodina - Jaká je její úloha v církvi a společnosti?

2.2 Manželství - Křesťanské manželství jako spojení Krista a církve?

2.3 Žena - Jak znovu nalézt identitu ženy určenou Bohem při stvoření?

3. Výchova a vzdělání

3.1. Máte-li zkušenosti s náboženským vzděláváním a vzdělaností před 2. světovou válkou v církvích a v občanské společnosti, jak tento stav hodnotíte?

3.2. Co přineslo období 1939-1989 v církvích a v občanské společnosti u nás, pokud jde o vzdělávání a vzdělanost?

3.3. Jaký je u nás stav náboženského vzdělávání a vzdělanosti ve vašem okolí po roce 1989?

3.4. S jakými problémy jste se setkali a jaké úkoly spatřujete v oblasti vzdělání od pádu komunismu?

3.5. Co byste navrhovali jako zlepšení náboženské výchovy? S jakými projekty máte ve svém okolí zkušenosti (pozitivní nebo negativní)?

3.6. Jaké máte zkušenosti s katechezí ve vaší farnosti, společenství?

4. Kultura a inkulturace

4.1 Je pro nás křesťanství stylem života?

4.2 Jak naše církev působí a jak by mohla působit na kulturu naší společnosti? Jaký by měl být vztah církve ke světu vědy a umění?

5. Misie a mezináboženský dialog

5.1 Misie jsou úkol, který církev přijala od Pána. Uvědomujeme si naléhavost tohoto poslání pro dnešní svět? Chápeme jej jako svůj konkrétní úkol?

5.2 Žijeme v misijním území. Chováme se podle toho?

5.3 My křesťané víme, že Kristova výkupná oběť je jediná a pravá pro všechny lidi na celém světě. Přesto nemůžeme k víře v Ježíše nikoho nutit. Snažíme se poznávat i jiná náboženství, snažíme se o dialog s lidmi, kteří nejsou křesťané (a přesto si udržujeme svou křesťanskou identitu a vědomí, že Ježíš Kristus je Spasitel světa)?

5.4 Co by se dalo na poli mezináboženského dialogu změnil, zlepšit, co by měla církev dělat pro to, aby nekřesťané mohli svobodně vyznávat svou víru?

6. Média

6.1 Jak rozumíme médiím?

6.2 Jak napomáhají sdělovací prostředky dnešnímu světu pochopit církev?

6.3 Jak podněcují média dialog uvnitř samotné církve?

6.4 Jak umožňují média pochopit církvi mentalitu a lidi dnešní doby?

7. Sociální život

7.1 Znáte sociální učení církve? Jaký úkol máme my při uplatňování sociálního učení církve? Snažíme se jej promítat do běžného života?

7.2 Jak souvisí globalizace s prakticky žitým evangeliem?

7.3 Jak řešíme sociální otázku přispěním evangelia?

8. Politické společenství a mezinárodní řád

8.1 Jak hledat a nacházet správné místo církve v řádu pozemských věcí?

8.2 Jaký máme názor na otázku majetku církve?

8.3 Jak napomáhat uzdravení čtyřicetileté komunistické minulosti?

8.4 Jak by měla vypadat spolupráce křesťanských církví v celosvětovém měřítku?

8.5 Jak chápeme pojem "mezinárodní řád"?

Připravil Jaromír Matěna