Příprava Plenárního sněmu XVIII. (témata 2000)

Aneb Jak to vidí naše diecéze

 

Náměty k okruhu 3.3

 

Co je cílem ekumenických snah v naší církvi?

 

3.3.1.Uměli bychom popsat dosažené výsledky ekumenického dialogu v církvi? Jak je přijímáme? 

sjednocení na určitém základě(Taizé)                                    (1)

víra sjednocuje v nevěřícím světě                                         (1)

ekumenické bohoslužby, setkání, modlitba                           (1)

na osobní úrovni se daří                                                         (1)

 

3.3.2.Jak učení II. vatikánského koncilu o tom,  že katolická církev vlastní plnost všech prostředků spásy souvisí s naším úsilím o dosažení plné jednoty všech křesťanských církví?

nerozumíme                                                                            (1)

nenabízíme vlastní bohatství katolické církve                       (1)

 

3.3.3.Snažíme se v rámci ekumenismu spíše o návrat odloučených bratří do katolické církve nebo spíše o vzájemné poznávání, respektování a obdarovávání se z bohatých a podnětných tradic křesťanských církví? Vylučují se tato dvě pojetí, nebo se navzájem doplňují?

snaha o poznávání, respektování a obdarování                      (3)

 

3.3.4.Patří společná modlitba, účast na ekumenických bohoslužbách a vzájemné kontakty s nekatolickými křesťany k podstatným úkolům katolického křesťana nebo je to výraz jeho zvláštní angažovanosti?

podstatný úkol                                                                        (3)

výraz zvláštní angažovanosti                                                   (2)

 

3.3.5.Uměli bychom si představit, že by se na státních školách učilo náboženství společně pro děti nevěřící, pro děti z nekatolických církví i pro děti z naší církve? Jestliže ne: Z jakých důvodů? Jestliže ano: Za jakých podmínek?

ano, uměli (nestranný vyučující)                                             (1)

patří ke všeobecnému vzdělání                                              (1)

společně jen etiku, základy křesťanství                                (1)

ne (bez víry)                                                                            (1)

 

3.3.6.Jsou to pro nás jasné a konkrétní formulace, kterými katolická církev stanovuje cíle ekumenismu?

ne                                                                                            (2)

nemáme informace                                                                  (1)

 

3.3.7.Formuluje naše společenství cíle, o které usiluje ve vztahu ke společenstvím nekatolických křesťanů, která žijí v jejich okolí? Jestliže ano, jak? Jestliže ne, proč?

Ano - návštěvy, sociální spolupráce, modlitba                       (1)

Ne, nejsme k tomu vedeni, kněží mají obavu z kontaktu      (1)

 

3.3.8.Když se modlíme za obnovení jednoty církve, máme konkrétní představu, za co se vlastně modlíme?

v základních věcech jednota, jinak zachovat různost             (2)

za jednotu ve farnosti                                                              (1)

 

 

Náměty k okruhu 3.4

 

Jaké skutečné konkrétní kroky podniká a má podnikat církev v diecézích a ve farnostech v oblasti ekumenismu?

 

3.4.1.      V čem se můžeme od našich nekatolických sester a bratří inspirovat v oblasti nasazení pro potřeby světa?

charita                                                                                   (2)

způsoby evangelizace                                                           (1)

menší sbory, přátelštější                                                      (1)

větší důraz na vlastní rozhodování                                       (1)

 

3.4.2.      Žije v blízkosti našeho společenství (farního, mládežnického, řeholního...) nějaké společenství nekatolických křesťanů? V případě, že ano: Jaké společné aktivity podnikáme (charitní práce, modlitby, vzdělávání...), případně jak často?

ekumenické bohoslužby                                                       (2)

přednášky Křesťanské akademie                                       (2)

charita                                                                                   (1)

církevní škola                                                                       (1)

pěvecký sbor                                                                        (1)

modlitba                                                                                (1)

 

3.4.3.      Co nabízí naše společenství v oblasti ekumenismu naší diecézi a všeobecné církvi?

modlitba                                                                                (1)

pouze akce místní církve                                                     (1)

 

3.4.4.      Pořádá naše společenství ekumenické akce a bohoslužby? Účastní se jich kněží, které známe?

ano                                                                                        (1)

ne                                                                                          (1)

 

3.4.5.      Účastníme se ekumenických bohoslužeb pořádaných z iniciativy nekatolických křesťanských církví? Sledujeme ekumenické bohoslužby, které při významných příležitostech přenáší česká televize?

ano, účastníme                                                                      (3)

sledují pouze jednotlivci                                                       (2)

 

3.4.6.      Kolik známe smíšených manželství? V jaké víře  vychovávají své děti? Co víme o jejich problémech? Pomáháme jim? Účastní se děti ze smíšených rodin života naší farnosti? Jak se cítí tyto rodiny v našem společenství?

hodně smíšených manželství                                                (2)

děti se účastní, kde chtějí                                                    (2)

účast na obou bohoslužbách                                                 (1)

 

3.4.7.      Spolupracujeme s nějakými ekumenickými organizacemi v naší zemi? Které to jsou? Považujeme jejich počet za dostatečný? Máme dojem, že se rozvíjejí, nebo spíše spějí k zániku? Jaké to má důvody?

s diakonií                                                                              (1)

Emauzské domy                                                                    (1)

neznáme je                                                                            (1)

 

3.4.8.      Jak chápeme kritické události naší církve v historii (např. odsouzení katolického kněze Mistra Jana Husa, křížové výpravy, rekatolizace...) i v současnosti (např. svatořečení Jana Sarkandera)?.

Hus se mýlil, upálení nám vadí                                             (1)

svatořečení Jana Sarkandra - máme pochyby                      (2)

 

3.4.9.      Jak jsou v našem společenství přijímáni bratři a sestry z nekatolických křesťanských církví? Jestliže nejsou, co by se u vás mělo změnit?

dobře                                                                                     (4)