Plenární sněm očima našich biskupů

 

Poznámka ke sněmu

V r. 1997 vyhlásila ČBK konáni plenárního sněmu. Byl zahájen sněmovní proces, který má dvě fáze: fázi přípravnou a vlastní zasedání sněmu. Nebyly pochopitelně stanoveny žádné termíny, (vzhledem k tomu, že před námi byly tři roky přípravy na Jubilejní rok 2000 a samotné Jubileum.

Tam, kde se konaly již dříve diecézní synody, tedy menší  sněmy, trvaly většinou - spolu s přípravou - zhruba deset let.

Čtenářům je asi běžně známé, že sněm není prostě velké rozšířené zasedání biskupské konference, ale že sněmovního zasedání se, dle kanonického práva účastní vedle biskupů i zástupci řádů, teologických fakult, kapitul kanovníků a kněží i zástupci laiků.

Máme za sebou 40 komunistických let, kdy laici byli drženi jako velká pasivní skupina věřících, kteří nebyli nositeli spoluzodpovědnosti v°církvi. Proto se jevilo jako potřebné vytvořit nejprve prostor, v němž by se mohl rozvinout vzájemný dialog o stavu církve a jejích potřebách v naší republice, o její perspektivách v novém tisíciletí.

Zadání pro sněm znělo:  uskutečnit v nových podmínkách to nové, co II. vatikánský koncil přinesl a co v dob komunismu nemohlo být uskutečňováno. Nové podmínky znamenají nové potřeby 35 let po konci!u, na začátku 3. tisíciletí, podle znamení času a hlasu učitelského úřadu církve, v době rozmachu nového fenoménu v církvi - nových církevních hnutí. Proto se dnes, po čtyřech letech přípravy a práce ve sněmovních kroužcích, z uvedeného zadání akcentuje spíše to, jak v dnešních podmínkách,v otevřenosti vůči světu předávat víru, kterou II. vatikánský koncil obnovil a prohloubil, dnešním lidem, kteří ve svém srdci nosí jakousi víru v Boha, ale církev nepřijímají.

kardinál MILOSLAV VLK

 

Od června letošního roku přináší Katolický týdeník informace o prvních výsledcích přípravné fáze plenárního sněmu a zároveň oslovuje vybrané osobnosti otázkou vztahující se k hodnocení toho, co se zatím ve sněmovním procesu událo.

 

Názory a reakce na přípravné období sněmu se různí. Jedni tvrdí, že sněm spěje k záhubě, protože ho biskupové podporují jen „naoko“, ale fakticky žádnou podporu nemá. Některým staČí to, že se lidé, kteří se dříve neznali, dokázali sejít, diskutovat, a obnovit tak život ve farnosti. Mnohým vydržel elán přes všechny problémy až do dnešních dnů a jsou odhodláni pokračovat do konce. Jak se na celou věc dívají naši biskupové? Šlape přípravná fáze sněmu podle plánu, nebo byla očekávání jiná? Co by měl plenární sněm vlastně řešit?

Všechny české a moravské biskupy jsme obeslali s prosbou o odpověď na dvě následující otázky. S jednotlivými odpověďmi vás seznámíme v tomto a v následujících číslech Katolického týdeníku. Uvítáme zároveň vaše souhlasné i nesouhlasné názory k probíranému tématu.

 

  1. Jak byste zhodnotil dosavadní průběh plenárního sněmu?
  2. O čem by měl podle vašeho názoru plenární sněm jednat a jaké konkrétní věci by měl řešit?

 

 

Jan Graubner

Arcibiskup olomoucký

 

1. Skutečný sněm ještě nezačal. Zatím jsme v přípravné fázi, samozřejmě, že bych měl větší radost, kdyby se zapojilo ještě více lidí do práce sněmovních kroužků. Ale nenaříkám. Vždyť počet aktivně zapojených do práce kroužků není malý. To není jednorázová akce prožitá v nadšení, ale soustavná a dlouhodobá práce, a já si velmi vážím všech, kteří vytrvali. Daná témata jsou pro některé lidi náročná, proto, chceme-li mluvit o aktivních věřících, musíme vidět i ty další, kteří se zapojují do charity, do oprava „provozu“ kostelů, do katechezí a různých společenství. Sněm je pro nás nyní prioritou, ale život církve se nezastavil a pracuje se na mnoha frontách.

První plody vidím přímo na řadě členů sněmovních kroužků. Začali se zabývat některými tématy více do hloubky a mají konkrétní zkušenosti z oživení církevního společenství. Vedle toho jsme získali pestrou paletu názorů, postřehů, zkušeností a přání mnoha věřících. Všechna přání nejsou splnitelná a sněm nezmění naši církev k lepšímu ze dne na den. Velmi si vážím především postřehů a zkušeností, které vydávají svědectví o lidské i duchovní zralosti, zájmu o společnou věc a snahy osobně přispět.

2. Jdeme-li u získaných údajů a názorů ke kořeni, zdá se mi, že hlavním problémem církve v ČR, která vymírá, je předávání živé víry. To navrhuji jako hlavní téma jednání. Při řešení problému se pak dojde ke konkrétním zadáním pro jednotlivé skupiny v církvi, když se budou ptát jednotlivá společenství: Co musíme udělat, abychom přispěli k odstranění tohoto problému? Konkrétní odpovědi zformulují např. teologové, kněží, řeholníci, vychovatelé, rodiče, mládež, politici, podnikatelé, učitelé, novináři. Sněm pak zformuluje priority církevního života v dalších letech a podle toho může vydat i závazná rozhodnutí, jejichž realizace bude zase chtít čas, trpělivost a velkou víru. Život církve je organický, nestojí na revolucích a vnějších efektech. Jde o poctivý život s Bohem v dnešních podmínkách. Věřím, že Bůh se nedá zahanbit a na svém lidu se sám oslaví.

 

kardinál Miloslav Vlk

arcibiskup pražský

 

1. Na začátku přípravné fáze byly vytvořeny potřebné struktury: přípravná komise plenárního sněmu, různé sekce a komise. Koordinuje je sekretariát sněmu. Tyto orgány vytvářejí podklady pro práci sněmovních kroužků, kterých vzniklo asi 700.

Velký kus práce... Zdá se mi však, že jsme nebyli schopni širší veřejnosti, ale ani „domácím víry“ významněji představit sněm, jeho smysl a cíle. Je pravda, že se Katolický týdeník v poslední době snaží tento nedostatek dohnat.

Dále mi chybí soustavnější účast odborníků z fakult, zvláště teologických, i jiných odborných institucí.

Nejvýznamnější skutečností této přípravné fáze zůstávají sněmovní kroužky, jejichž členy jsou především laici, ale i řádové sestry a další. V modlitbě a v duchu bratrství se učí vzájemnému dialogu nad otázkami víry a vyjadřují se k tematickým sněmovním materiálům. Zápisy z kroužků jsou přínosem i určitým - i když částečným - webovým zrcadlem toho, co si o řadě aktuálních otázek myslí „lidé zdola“. Chybí mi proto větší systematické vyhodnocení zápisů z kroužků a také větší reakce nás biskupů či orgánů přípravy sněmu na tuto práci. A to je třeba dohnat. A zainteresovat na práci i kněze.

2. Tuto otázku jsme si pokládali hned na začátku a v několika zasedáních o ní diskutovali. Z toho vznikl společný záměr; který je vlastně závazný. O jeho konkrétní náplni a provedení může být samozřejmě v rámci této otázky řeč. První idea byla: to nové z II. vatikánského koncilu, co dosud nemohlo být uskutečněno, vnést do konkrétního života církve u 'nás dnes. Tato „vize“ pak přerůstá v základní otázku: Jak tuto koncilem nově prohloubenou víru předávat dnešnímu světu? Situace dnešního světa je jistě odlišná od doby před skoro 40 lety. Tehdy se církev otevírala světu. Dnes jsou tu znamení doby, formulovaná na řadě kongresů a sympozií: „Dnešní člověk hledá!“ A k němu hledat cestu dialogem a nasloucháním. Brát ho jako partnera. Mít na zřeteli papežův výraz: „hlásat ohleduplně“. V tomto směru obnovit smýšlení. věřících.

A pak na této cestě za člověkem nepřinášet jen krásné učení, ale božský život, který Ježíš na svět přinesl. To dnešní člověk chápe a hledá. Předpokládá to však v sobě a mezi sebou mít tento život - vlastně Život - jeho, Ježíše. Sněm k tomu musí otevírat cestu nejprve v srdcích věřících...

 

Dominik Duka

biskup královéhradecký

 

1. Při vyslovení jména plenárního sněmu mne vždy zamrazí, neboť je tento obrat spojen s nelehkou prací a častokrát si kladu otázku, jak dál. Přitom mě těší tvrzení sociologů, že církev je jediná instituce,.kde asi deset tisíc členů se zabývá reflexí nad životem a činností církve jak směrem do minulosti, tak s budoucí perspektivou. Něco obdobného prý v našem státě není. Přes určité nejasnosti dostala příprava na sněm konkrétní podobu a kroužky potřebné podklady. Počáteční nevyjasněnost způsobila, že určitá témata přišla ke slovu již potřetí a řada účastníků nezachovala určitou kázeň a neustále se vracela k ožehavým tématům, jako jehla na poškozené gramofonové desce. Bohužel v řadě kroužků chyběla opravdová snaha pochopit nauku církve o sobě samé v duchu konstituce Druhého vatikánského sněmu Světlo národů. V některých případech je možné pozorovat nátlak určitých jednotlivců k prosazení vlastních názorů bez respektování práva a důstojenství druhých. Věřím, že to však nepřeváží nad pozitivní skutečností, kdy řada lidí poctivě přemýšlí a hledá nové cesty, kdy se vytvořila společenství, která se za církev modlí. Považuji za důležité, že se blíží závěrečný rok, který bude věnován Božímu zjevení a liturgii, a před námi stojí již perspektiva data a rámec připravovaného plenárního sněmu.

2. Nejde pouze o názor. Sám plenární sněm svou povahou určuje, o čem se musí jednat, o čem se má jednat a o čem by se mohlo jednat. V podstatě lze říci, že široká diskuse se chýlí ke konci. Sám jsem. sledoval veškeré výstupy z jednání sněmovních kroužků a na ně reagoval jak při setkání s animátory, tak písemnou formou. Z pastoračně-evangelizačního hlediska vidím jako nutné hledat způsob, jak oslovit ty, kteří se hlásí do církve, a cesta do kostela jim zarostla travou, jak přiblížit evangelium a církev těm, kteří říkají: "Bůh, Kristus ano, církev ne." Jak se přiblížit těm, kdo vážně hledají duchovní hodnoty, ale míjí církev. Bezesporu je životně důležitou otázka katecheze školních dětí i práce s mládeží. Tato problematika však podle mého soudu patří na specializovaná pracoviště, jako jsou teologické fakulty, katechetická centra, církevní školy a střediska mládeže. Plenární sněm musí řešit odborné otázky týkající se místního zákonodárství v oblasti pastorace, administrativy a ekonomie. Zde je místo pro práci kněží, katechetů, pastoračních asistentů, administrativních pracovníků biskupství, diecézních ekonomů a expertů. Má-li sněm začít včas, pak je zapotřebí, aby již' v závěru tohoto roku byly zformovány potřebné pracovní komise.