SNĚMOVNÍ  KROUŽKY

Jak uskutečňujeme v životě našeho společenství typické postoje Mariina života
Z činnosti řeholních sester
• Panna Maria se cele dala Bohu tím, že ve víře řekla: Jsem služebnice Páně. Tak i my, řeholnice, s vírou v Boží věrnost se cele dáváme svatými sliby do služeb Bohu i společenství církve.
• Panna Maria jásavě velebila Boha zpěvem Magnificat. I my liturgickými modlitbami a zpěvy velebíme Boha.
• Panna Maria šla posloužit Alžbětě. Naše sestry nezištnou službou posluhují nemocným a těm, kdo přicházejí s prosbou o pomoc v nouzi.
• Panna Maria stála pod křížem umírajícího Syna. Naše sestry stojí často u lůžka umírajících sester a pacientů a pomáhají jim překonat úzkost vírou v milosrdenství Boží a v posmrtný život.