Výchova a vzdělání – 2. část              Antonín Šimek

 

Dne 24. listopadu se v Novém Adalbertinu v Hradci Králové sešlo 22 animátorů sněmovních kroužků z diecéze s moderátorem sněmu P. Vackem. Vzájemně se informovali o sněmovním procesu, vztazích mezi hierarchií a laiky, vztazích a dialogu mezi kněžími a laiky ve farnostech. Následuje druhá část výběru ze zápisů sněmovních kroužků ke 3. kapitole Výchova a vzdělání z Tématického pracovního materiálu pro sněmovní kroužky pro rok 2001 - Církev a svět.

 

Poznámka redakce: níže uvedená stanoviska byla formulována členy sněmovních kroužků. Redakce nemá právo formulace měnit a omlouvá se za jejich jazykovou úroveň.

3.4 S jakými problémy jste se setkali a jaké úkoly spatřujete v oblasti vzdělání od pádu komunismu?

Po r. 1989 - byl udělán katechetický kurz, ale po jeho absolvování katecheté nemohou učit. Za totality byl rozjet dálkový teologický kurz, který po roce 89 skončil.

Přednášející nebyli církví přijati. Veškeré aktivity, které se rozjely za komunismu přestaly, právě pro nepřijetí církve.

Na tomto kroužku byl přítomen katolický kněz, který nám některé problémy objasnil (např. současný nedostatek kněží oproti Německu, Polsku a Rakousku). Z tohoto problému vidíme nutnost využít schopnost některých laiků, kteří by pomáhali ve farnostech kněžím (např. v katechezi, ekonomice aj.).

Je otázkou, jak těmto laikům zajistit zvýšení platu, aby z nich mohli uživit své rodiny. Jestli by bylo možné k jejich platu od státu (nízkého) přidat a zvýšit jim platy z farních sbírek. K tomu by bylo nutné vypracovat farními radami náplně práce laikům. Jestli by však farníci s tím souhlasili (aby v tom nebyla závist a jiné názory na tento problém).

Vidíme potřebu vedoucích pro mládež. Máme názor, aby se nenavazovalo na staré metody (z 50. let) evangelizace, ale aby se hledaly nové oslovující možnosti k evangelizaci. Je třeba věnovat větší pozornost výrobě videokazet s křesťanským pohledem na všechny oblasti života (farnosti, mládeže, rodiny, na náboženskou tématiku atd.) Nemá asi smysl propagovat Orla, Křesťanské odbory, Katolické záložny a hřbitovy.

3.5. Co byste navrhovali jako zlepšení náboženské výchovy? S jakými projekty máte ve svém okolí zkušenosti (pozitivní nebo negativní)?

Velice záleží na tom, kdo děti učí, zda je umí oslovit. Katecheta by měl mít stejné postavení jako učitel, (měl by být schopen vyučovat více předmětů). Církev nemůže navazovat na tradice přetrhané před padesáti lety. Musí se přizpůsobit snažit se přirozeným vystupováním oslovit.

Mně se líbí, jak je to na Slovensku, tam mají děti možnost vybrat si ve škole ze dvou předmětů, buď náboženství, nebo etickou výchovu, která má jisté kořeny také v křesťanství. Myslím, že by to tak mělo být i tady. I spousta nevěřících by jistě zvolilo náboženství, což by bylo dobré.

Při výuce náboženství by se nemělo jednat ani pouze o systematickou výuku katechizmu, ani pouze o zájmový kroužek či společenství, ale je potřebné hledat vhodnou formu propojení obojího. Tak, aby děti kromě znalostí, mohly zažít i prostředí společenství, kam nebudou chodit jenom z nutnosti nebo jako do školy.

Několik členů kroužků navrhuje zavést volitelný nebo povinný předmět religionistiku ve školách. Nové učebnice nevyhovují – chybí příběhy, ty jsou pro děti nejpřitažlivější – nechávat dětem fantazii. Je nutno postupovat od rodičů k dětem – rodiče musejí vést. Vytvořit nabídku katecheze pro všechny – nemusí jít vždy o přísně náboženské téma. Katechezi prokládat i jinými poznatky např. z přírodních věd (vývoj země, geologie, astronomie, biologie...)

Nelze očekávat trvalé výsledky náboženské výchovy u dítěte, jestliže nemá podporu v rodině. Podle mé osobní zkušenosti výuka mimo školu je pro děti přitažlivější.

3.6. Jaké máte zkušenosti s katechezí ve vaší farnosti, společenství?

Při výuce náboženství chybí názorné katechetické pomůcky. Česká biskupská konference by měla zajistit výrobu těchto pomůcek. Neutěšený stav trvá již 10 let. Chybí seriály diapozitivů s náboženskými tématy (Starý a Nový Zákon, Živé farnosti, poutní místa, udělování svátostí...), dříve existovaly italské salesiánské. Chybí videokazety, velké nástěnné a plastické mapy.

Katechezi se věnují dva absolventi DS KTTFUK (patrně se jedná o dálkové studium teologické fakulty University Karlovy - pozn. red.), z nichž jeden udržuje kontakt s diecézním střediskem (patrně s katechetickým centrem Biskupství královéhradeckého - pozn. red.) a využívá jeho služeb. Soustavnou formaci středisko nenabízí, schůzky nemají příliš dobrou úroveň.

Uvítali bychom skutečně přehledné a levné učebnice, které počítají se 45 min. týdně a s tím, že se děti doma náboženstvím příliš nezatěžují. Farnost by měla přispět na pomůcky - mapy, knihy apod. Katecheze dospělých s výkladem např. církevních přikázání, postního řádu a vlastně i přípravy na svátosti u nás ve srovnání s jinými farnostmi totálně chybí.

Jako základní katecheze je vnímána pravidelná homilie pana děkana. Je zde vlastně téměř každodenní nabídka tohoto typu katecheze. Dále zde funguje vyučování náboženství, rozbíhající se společenství mládeže, pravidelné biblické hodiny společenství středního věku, farní duchovní obnovy, ale vlastně i tématické přednášky pro veřejnost či sněmovní kroužek jsou jistým typem katecheze.

K dalšímu vzdělávání dospělých lze využít např. pravidelné přednášky v rámci kursu „Teologie třetího věku“ v Hradci Králové, kam někteří z farnosti pravidelně jezdí. Nemáme tu žádné biblické hodiny, ale můžeme jít denně na mši svatou, a tak máme možnost se vzdělávat. Ale přesto by tu byla potřeba nějaká diskuse.

Ve farnosti pořádáme přednášky na různá témata. Vydáváme farní časopis. Mládež se schází na faře k výuce náboženství (mládež od 14-ti let mladší, od 18–ti let starší). Pan farář má v neděli přednášky pro snoubence (otevřeno i nevěřícím).

V naší farnosti chybí katecheze předškoláků. Vyučuje se náboženství pro 1. - 4. třídu, pro 5. - 9. třídu. Chybí katecheze mládeže po základní škole. Náctiletí mají letos poprvé možnost navštěvovat předmanželskou a sexuální výchovu v sousední farnosti, účast je však malá. Probíhá katecheze dospělých, ale zájem je také malý.