Jednota společenství Božího lidu

SHRNUJÍCÍ ANALÝZA 3. TÉMATU SNĚMOVNÍCH KROUŽKŮ PRO ROK 2000

Odpovídá struktura naší církve uskutečňování jednoty Božího lidu?
Současné členění diecéze na farnosti a strukturu farností pokládá více než 40 % respondentů za neodpovídající současnému rozložení věřících. Je potřebná reorganizace, věnovat se živým společenstvím, vytvořit misijní farnosti. Ve městech je struktura farností překonána.
Za vlastní farnost spoluzodpovídáme, máme farní, ekonomickou či pastorační radu, společenství, Charitu; pracují stále titíž. Je dost schopných, méně ochotných laiků (70 %). Nespoluzodpovídáme, kněz rozhoduje sám (17 %). S okolními farnostmi resp. vikariátem či diecézí spolupracujeme, organizujeme poutě, kulturní akce, charitní sbírky, setkání animátorů kroužků, semináře, atd. (29 %). S diecézními radami kontakt nemáme, jsme bez informací o jejich činnosti (25 %), spolupracujeme s katechetickou radou. Máme farní či diecézní časopis (34 %), internetovou stránku (5 %), nemáme nic (10 %) . Kněze, kteří byli v době do roku 1989 vysvěceni a žili v manželství, známe (9 %); zkušenost s nimi máme dobrou (9 %), působí v řeckokatolických farnostech, církev nevyužila dostatečně jejich potenciálu. O práci svého biskupství nemáme informace, řeší vlastní problémy (21 %). S prací biskupství jsme spokojeni, zmiňovány jsou hlavně vzdělávací cykly (9%).

Jakým způsobem žije církev v rodině a co udělat pro to, aby rodina měla své místo elementární buňky v církvi?
Rodiny hrají zásadní roli v našem společenství, jsou základní buňkou církve (26 %), ve společenství se angažují např. ve sněmovních kroužcích, organizují exercicie, akce pro děti, setkávání rodin, farní časopis (22 %). Děti jsou v kostele dobře přijímány, jsou přínosem pro společenství (26 %); do kostela rozhodně patří (49 %). Máme dětské mše, boční kapli či zvláštní místnost pro děti, jsou aktivně zapojovány (přímluvy, dary, zpěv, 25 %).
Prožíváme fakt, že rodina je základní buňkou církve (28 %); společně se účastníme eucharistie, čteme spolu Písmo, žehnáme se, slavíme společně svátky (50 %). Naše rodiny jsou pro děti prvotním místem setkávání s Kristem; víru nejprve předávají rodiče, pak kněz a katecheta (42 %). Se společnou modlitbou máme dobrou zkušenost, je potřebná, ne nezbytná (33 %). Je to jeden z projevů křesťanské modlitby; rodina není křesťanskou, teprve když se společně modlí (27 %).

Co je cílem ekumenických snah v naší církvi? Jaké skutečné konkrétní kroky podniká a má podnikat církev v diecézích a ve farnostech v oblasti ekumenismu?
V rámci ekumenických snah se snažíme spíše o vzájemné poznávání, respektování a obdarovávání (23 %) než o návrat odloučených bratří (5 %). Stejnou měrou považujeme společnou modlitbu, účast na ekumenických bohoslužbách a vzájemné kontakty za podstatný úkol katolického křesťana i za výraz zvláštní angažovanosti. Výuku náboženství společnou pro děti nevěřící, z nekatolických církví i z naší církve si dovedeme představit, s kvalitním vyučujícím; je součástí všeobecného vzdělání (24 %). Naopak - je vhodnější pouze společná výuka etiky, povinná výuka budí odpor, není vhodná (21 %). Ve formulacích, kterými katolická církev stanovuje cíle ekumenismu, nemáme jasno (14 %); jsou nám jasné (7 %).
Naši nekatoličtí bratři a sestry nás inspirují zejména znalostí a studiem Písma (17 %), pomocí potřebným, svou vnímavostí k potřebám druhých (28 %), evangelizací a nadšením, které oslovuje, svými aktivitami a tím, jak pronikají mezi lidi (27 %). Naše společenství naší diecézi v oblasti ekumenismu nabízí otevřenost, společnou modlitbu, setkávání, kulturní akce (14 %). Společné aktivity: charita, církevní škola, pěvecký sbor, ekumenické bohoslužby, společenství rodin, zájezdy. Ekumenické bohoslužby sledujeme v TV (31 %), účastníme se jich (17 %), neúčastníme se (7 %).
Bratři a sestry z nekatolických křesťanských církví jsou v našem společenství přijímáni dobře.