Všeobecné kněžství a poslání laiků v církvi

 

SHRNUJÍCÍ ANALÝZA 4. TÉMATU SNĚMOVNÍCH KROUŽKŮ PRO ROK 2000

 

Jak vypadá život laiků v našem společenství a v celé naší církvi?

Laici mají podíl na životě církve, jsou aktivnější, mají rovnoprávné postavení a jejich role bude stále důležitější. Spolupráce s knězem je dobrá, kněz je otevřený spolupráci; laici nejsou omezováni (38 %).

V církvi panuje strach z aktivity laiků, nemohou působit bez návaznosti na kněze, mají nerovnoprávné postavení. Spolupráce s knězem je obtížná, odrazuje autoritativní chování kněze, jeho opatrný, až nedůvěřivý vztah k laikům. Laici se málo aktivují a nespolupracují, nejsou vedeni k zapojení se (16 %). Laici v našem společenství uplatňují právo a povinnost sdělovat pastýřům své mínění o věcech týkajících se prospěchu církve, komunikace funguje dobře (pastorační rada, sněmovní kroužky, farní časopis, anketa, 16 %). Uplatňují, ale získali negativní zkušenost; neuplatňují, kněží nemají zájem (16 %).

Laici v našem společenství mají teologické a katechetické vzdělání, využívají ho při výuce náboženství, katechismu, v biblickém kroužku, při bohoslužbě slova, v rodině atd. (64 %).

V pastorační nebo ekonomické radě biskupa by laici měli mít poradní úkol, odpovídající odbornosti, zkušenostem a znalostem; měli by biskupa informovat o reálném životě, dohlížet na hospodaření. Práce laiků v církvi by měla být placená, pokud se jedná o plný úvazek a profesionální práci (28 %). Bezplatné by měly být práce spojené s duchovním životem farnosti, občasné práce, úklid atd. (18 %).

Katechetky a katecheté v našem společenství mají kvalifikaci pro výuku náboženství srovnatelnou s jinými učiteli, atmosféru školy ovlivňují svědectvím svého života (2 %); neovlivňují, mají málo hodin, kněz si katechety nepřeje (8 %).

Myslíme si, že je respektována rovnoprávnost žen a jejich role v životě rodiny i farnosti (23 %), zkušenost s uplatněním žen, které čtou při bohoslužbě, máme dobrou, kde to není nutné, ženy by neměly ministrovat.

 

Jaké je poslání laiků v životě našeho společenství, celé církve a společnosti a jak by se mělo uplatňovat?

Nejúčinnější evangelizace je hodnověrné svědectví života, konání dobra, přiznání se k víře, s tím souvisí snaha navazovat kontakty, vést dialog a být připraveni a schopni odpovídat na otázky (35 %). Účast na všeobecném kněžství se uplatňuje službou v církvi i službou světu. Posvěcování rodinného života konkrétně společnou účastí na mši, modlitbou, četbou Písma, žehnáním se. Posvěcování okolí vlastním příkladem, svým životem.

Laici jsou ochotni převzít svůj díl odpovědnosti v církvi (52 %), církev na to připravena není (23 %). Stejnou měrou se účastníci sněmovních kroužků domnívají, že laici jsou/nejsou biskupy a kněžími považováni za partnery (12 %).

Jak světu zvěstovat Kristovu lásku? Podstatné je svědectví života a ochota pomoci, výchova k radosti, nejen slova bez života (31 %). Svědectví slova je také důležité, ale často nám chybí odvaha i vědomosti k odpovědím. Podpisové akce? Jsou dobré, potřebné, mají smysl (13 %). Jsou rozporuplné, davová psychóza, ostuda (4 %).

Křesťanské pořady České televize sledujeme, podle nás kladně ovlivňují společnost (21 %). Nesledujeme je, vyznačují se slabou kvalitou, nesrozumitelným jazykem, společnost nijak neovlivňují (7 %).

 

Jak vypadá a může vypadat duchovní život laiků?

Křesťané-laici málo usilují o hluboký duchovní život, rozptyluje je příliš mnoho vnějších aktivit, často chybí duchovní vedení (12 %). Usilují o duchovní život, je to nezbytné pro křesťanský život (9 %). Jejich duchovní život je ovlivněn podmínkami, v nichž žijí a pracují, na jednu stranu je to pro ně povzbuzení, podpora jejich duchovního růstu, mohou posvěcovat svět (11 %); na druhou stranu jsou ohroženi materialistickým stylem života (6 %). Setkání s "lidmi dobré vůle", bohatší životní zkušenost, každodenní život s Bohem přináší laikům specifické podněty pro jejich duchovní život.

Osobní modlitba je nezbytná, modlitba ve společenství dává sílu, ale je časově náročná; je nutné ji důkladně vést, spíše jí ubývá.

Manželství je pro manžele obohacením jejich duchovního života, potřebná je společná modlitba, občas exercicie.

Malá společenství mají pro náš duchovní život velký význam, dávají nám nové podněty, pomáhají dospívat ve víře; jsou oporou, která nás nese (24 %). K duchovnímu růstu rozhodně potřebujeme pravidelné vedení, vhodný je stálý zpovědník (56 %); obtížně ho nacházíme, kněží mají málo času, nejsou vždy dobře připraveni (34 %). Kázání na téma z úryvku evangelia je velkým přínosem pro duchovní život laiků (22 %), stejně tak řada nových duchovních hnutí v církvi (6 %). Nová hnutí nejsou přínosem, tříští církev, je zde nebezpečí sektářství, elitářství (5 %).

(kuf)